VVAA en Medirisk: keihard slachtofferbeleid (vervolg)

Medirisk
Postbus 8409
3503 RK Utrecht
T.a.v. mevrouw mr.

Den Haag, 17 februari 2009
Ons kenmerk: JB RB 991126/750PS
Uw kenmerk: BHU-2004900417

Geachte mevrouw,

U treft bijgaand de door cliënt ondertekende vaststellingsovereenkomst ondertekend aan. Wilt u de slotuitkering van € 50.000,00 rechtstreeks aan cliënte laten overmaken?

Ik dien nog te reageren op uw brief van 26 januari 2009.

Allereerst merk ik op dat ik niet de vruchten zie van het gesprek dat ik op 19 november 2008 met VVAA/Medirisk voerde. Met uw brief van 26 januari 2009 trekt u immers wederom alle registers open. Dat u consequent over het hoofd ziet dat een dergelijke discussie wederom kosten verhogend is zal denk ik niet uw probleem zijn, u vergoedt het toch niet.

In mijn bezit is een brief van een gerenommeerde LSA Advocaat afkomstig van uw kantoor waarin u aangeeft dat een LSA advocaat kwalitatief dezelfde werkzaamheden verricht als een letselschade expert en dat om deze redenen niet moet worden uitgegaan van een verhoogd tarief (in die brief is het door u genoemde uurtarief van een letselschade-expert hoger dan ons uurtarief).

Ik heb niet de behoefte om ons uurtarief te gaan verdedigen. Alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland vinden mijn uurtarief zeer redelijk behoudens kennelijk VVAA/Medirisk. Voorts zijn er zijdens verzekeringsmaatschappijen de nodige complimenten over ons kantoor terzake de wijze waarop wij ons inzetten voor slachtoffers van letselschade.

Misschien dat u mij een persoon kunt aanleveren die kosteloos mijn verrichtingen in dit dossier bijhoudt en middels een verrichtingenlijst en het opmaken van een declaratie dit aan u kenbaar maakt. Overigens zal dat natuurlijk in overleg met mij als dossierbehandelaar gaan en waarvoor declarabele tijd wordt genoteerd.

Wanneer brieven niet tijdig worden beantwoord of betalingen niet volgen wordt bij mij het betreffende dossier op mijn bureau gedeponeerd voor een zogeheten rappelactie. Daarvoor noteer ik uiteraard een administratieve handeling. Ik zie niet in waarom ik hiervoor een ander tarief zou moeten hanteren. De accountant, opererend chirurg of tandarts doet ook wel eens een eenvoudige handeling.

U vergeet dat ik nog steeds een klacht tegen Medirisk in overweging heb omdat het medisch dossier waarin zeer persoonlijke foto’s van anale ontsieringen van cliënte zoek is geraakt. Dat reken ik u toe nu u een enorm medisch dossier met die foto’s niet aangetekend aan de keurend specialist liet versturen. De wijze waarop u derhalve met zeer ingrijpende medische informatie omgaat is mijns inziens klachtwaardig.

Uit een door mij gehouden enquête over uw extern schaderegelaar de heer Van Dijk blijkt dat een aantal belangenbehartigers voornemens is deze persoon niet meer toe te laten in de schaderegeling vanwege het volledig ontbreken van enige empathie met het slachtoffer en het plaatsen van opmerkingen die volstrekt niet door de beugel kunnen.

Tegenover een correspondent van zijn opdrachtgever die een keer een dag mee mocht met de heer Van Dijk in het kader van het slachtofferbezoek heeft hij de opmerking gedaan: “zo die hebben we weer een oor aangenaaid”. De bewuste opdrachtgever heeft afscheid genomen van het gelijknamig Bureau.

Voorts heb ik ons archief er op na gepluisd en kan zo nodig aantonen dat de heer Van Dijk vaak in woord en geschrift ver over de schreef gaat.

Wanneer u derhalve de heer Van Dijk presenteert als schaderegelaar in deze zaak staat het mij vrij daartegen te protesteren en de opmerking dat u voor deze handelingen geen kosten van rechtsbijstand wenst te vergoeden zegt iets over de mate waarin VVAA/Medirisk tegenover de heer Van Dijk staat. Geen protest mijnerzijds betekent dan: het toelaten van de heer Van Dijk en ik wens hem geenszins in de buurt van een slachtoffer te hebben.

U mag zich rijk rekenen dat ik u niet steeds een tussentijdse declaratie toezond onder aanzegging van de rente. Gelet op de looptijd van dit dossier was mijn nota rechtsbijstand aanzienlijk hoger geweest. Maar dit terzijde.

Ik zie dat u ingediende nota’s van medische verschotten/advies niet tijdig hebt betaald. Wilt u mij hierover de wettelijke rente vergoeden?

Ik heb deze zaak vanaf 2 april 2004 in behandeling. U vindt dat ik onverklaarbaar veel telefoneer met mijn cliënte. Wat suggereert u eigenlijk? Beticht u mij van fraude? Ik ben van deze passage absoluut niet gediend. U meent kennelijk van achter uw bureau niet alleen een zeer passieve houding aan te moeten nemen, geen enkele relevante bijdrage aan de totstandkoming van deze zaak te leveren (er raken zelfs stukken zoek) maar bovendien lukraak opmerkingen te moeten plaatsen die mijn cliënte en mij zeer onaangenaam raken.

Voor u, zo is algemeen bekend, is een slachtoffer van een medische fout, een dossier, een claimant. Op geen enkele wijze onderhoudt u contact met het slachtoffer, zo nodig via de belangenbehartiger. Medirisk/VVAA voert geen actief schaderegelingsbeleid en veel convenanten in de schaderegeling (zoals bijvoorbeeld een PIV-BGK convenant) werpt u terzijde.

U hebt met slechts het papieren dossier voor u geen enkele notie dat slachtoffers van letselschade behoefte hebben aan overleg, advies en wat dies meer zij. Het zal u een zorg zijn.

Kennelijk overziet u niet, gezien de aard en ernst van dit letsel, wat dat bij cliënte ook emotioneel teweeg heeft gebracht, hetwelk versterkt werd toen u nog eens het rapport van de onafhankelijk een specialist ging voorleggen aan de behandelend specialist die nota bene medische fouten had gemaakt en op grond waarvan de onafhankelijk (?) keurend specialist zijn rapportage eenzijdig wijzigde (..).

Hebt u enig idee dat dit bij mijn jeugdige cliënte, die door toedoen van de medici, levenslang incontinent is, geen controle heeft over haar darmen, zich schaamt in gezelschap etc. te weeg brengt. Komt het bii u op dat hierover met de belangenbehartiger contact wordt opgenomen?

Ook uw weigering om de schriftelijke visie van de medisch adviseur te overleggen heeft bij cliënte de nodige vragen en reacties opgeroepen.

Concluderend stel ik dat de opmerkingen over de gevoerde telefoongesprekken die ik vanaf 2 april 2004 met cliënte had van weinig empathie en inzicht getuigen. Ik neem u dat zeer kwalijk!

Ik ben niet voornemens na dit schrijven met u een langdurige discussie over mijn kosten van rechtsbijstand te gaan discussiëren.

Aangezien mij kosten te wachten staan bij een civiele procedure kunt u ter voorkoming daarvan mijn declaratie over laten maken onder aftrek van 10%. Dat behelst niet dat ik ontvankelijk ben voor uw brief van 26 januari 2009. Integendeel.

Mocht u daartoe niet bereid zijn dan kunt u een dagvaarding verwachten. Het gehele dossier zal in kopie aan de rechtbank worden overgelegd inclusief de telefoonnotities en in samenhang met mijn duidelijke verrichtingenlijsten zult u gezien uw brief van 26 januari 2009 met betere argumenten moeten komen.

Hoogachtend,

Johannes de Bruin,
ClaimZorg Letselschade Haaglanden

2 thoughts on “VVAA en Medirisk: keihard slachtofferbeleid (vervolg)”

  1. Tenminste nog iemand die tegen dit Medirisk tuig durft op te treden. Schandelijke organisatie. Zie ook uitzending TROS Radar 01-10-2012

  2. Goed gedaan, ben zelf ook met MR bezig. Het ziet er naar uit dat dit lang kan duren. Dit is catastrofaal voor mijn cliënt en het doet ze niks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

« « Vorige bericht:  Mijn brief aan Hoofddirecteur Personeel/Luitenant Generaal Defensie | Volgende bericht:  Reactie termijn duurt veel te lang » »