Dossier 1429

Dossier 1429

Verkeersongeval met nekletsel. Vrouw valt na enkele maanden uit het arbeidsproces vanwege aanhoudende medische klachten. Zaak verloopt vanaf begin zeer stroef. Verzekeraar schakelt LSA advocaat in na 2 jaar. Deze gaat zonder aankondiging tot dagvaarding over en vraagt de rechter in te stemmen met Euro 5.000,00 voor het slachtoffer en euro 2.000,00 aan kosten rechtsbijstand. Verzekeraar wordt door Letselschade Haaglanden ClaimZorg “gedwongen” tot Mediation ingevolge de Circulaire MSS 201Z16 9 juli 2012 (Aanbevelingen ter voorkoming en/of oplossing van geschillen in het regelingsproces van letselschade) van het Verbond van Verzekeraars hetwelk voorschrijft dat langlopende moeilijke letselschadezaken na 2 jaar het pad van Mediation dienen in te gaan. Resultaat na Mediation: slachtoffer krijgt euro 195.000,00 en kosten rechtsbijstand wordt daarbovenop euro 25.000.00. LSA Advocaat en verzekeraar laten in de vaststellingsovereenkomst opnemen dat over deze zaak niet met naam en bedrijfsgegevens wordt gepubliceerd! Slachtoffer stemde daarmee (helaas) in.

Resultaten ClaimZorg Letselschade Haaglanden

Resultaten ClaimZorg Letselschade Haaglanden

Dossier 058.

Vertegenwoordiger in de buitendienst. Nekletsel. Schaderegelaar van Nationale-Nederlanden gaat niet verder dan € 100.000. ClaimZorg Letselschade Haaglanden onderhandelt hogerop in de organisatie van Nationale-Nederlanden en realiseert een resultaat van € 425.000.

Dossier 1323.
Afwikkeling smartengeld bij uitzonderlijk zwaar ernstig letsel met zeer ernstige blijvende gevolgen. ClaimCare/Berntsen Mulder Advocaten komt na 4 jaren niet verder dan € 65.000 incluis wettelijke rente. Slachtoffer verzoekt ClaimZorg Letselschade Haaglanden de zaak over te nemen. Reaal beslist dan tot eenzijdig afwikkeling en keert all in € 200.000 uit. Na inschakeling van diverse deskundigen en vervaardigen van een actuariële berekening en onder dreiging van een procedure wordt middels onderhandelingen met Reaal Verzekeringen een schadevergoedingsakkoord bereikt van 2.8 miljoen. Hier in is begrepen een  smartengeldbedrag van van € 300.000. Voorts vergoeding van € 35.000 wettelijke rente en vergoeding van bgk € 135.000 op basis van specialistentarief.

Dossier 574.
ASR Verzekeringen stelt medische causaliteit en arbeidsongeschiktheid ter discussie en is bereid € 125.000 te betalen. Na diverse onderhandelingen bereikt ClaimZorg Letselschade Haaglanden een resultaat van € 650.000.

Dossier 1132.
Holla Poelman Advocaten adviseert cliënt het aanbod van Van Ameyde Interschade van € 88.000 te accepteren. ClaimZorg Letselschade Haaglanden neemt zaak over en onderhandelt rechtstreeks met verzekeraar. Het resultaat is € 560.000.

Dossier 030.
Medische fout bij geboorte. Moeder overlijdt. Vader blijft met 3 kleine kinderen achter. Van Kouterik Personenschade biedt € 225.000 (..) en wordt verzocht te vertrekken. Na rechtstreekse (!) onderhandelingen tussen ClaimZorg Letselschade Haaglanden en verzekeraar Nationale-Nederlanden is het resultaat € 480.000.

Dossier 1114.
Verzekeraar Klaverblad biedt slachtoffer € 15.000. Inschakeling van ClaimZorg Letselschade Haaglanden leidt tot een bedrag van € 365.000. Directie Klaverblad Verzekeringen biedt per brief excuses aan voor de gang van zaken!

Dossier 705.
Bij gevaarlijke oefening val van aspirant politie-agent. Fors orthopedisch letsel. Aansprakelijkheid wordt afgewezen. Door onderzoek en jurisprudentie studie stelt ClaimZorg Letselschade Haaglanden rechtens vast dat de instructeurs onvoldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen ter voorkoming van letsel. Dagvaarding aangekondigd. Aansprakelijkheid wordt alsnog erkend. Succesvolle re-integratie naar bureaufunctie binnen de Politie Organisatie. ClaimZorg Letselschade Haaglanden rekent verschil uit in salaris vóór en na ongeval. Verzekeraar betaalt de actuarieel berekende schade van € 335.000.

Dossier 751.
Nekletsel. Jonge verpleegkundige in opleiding. Tijdens de schadezaak huwt slachtoffer en baart in 4 jaar tijd 3 kinderen. Discussie over ontwikkeling van het inkomen zonder ongeval en subjectieve whiplashklachten. Na onderhandelingen met Aegon Schadeverzekering wordt een resultaat behaald van € 210.000.

Dossier 880.
Aegon Schadeverzekering weigert medische causaliteit te erkennen tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid en biedt € 50.000 aan. Na door ClaimZorg Letselschade Haaglanden ingestelde onderzoeken + actuariële schadeberekening, wordt na onderhandelingen een resultaat bereikt van € 550.000.

Dossier 676.
Van Ameyde Interschade betwist schade van een 60 jarige kleine zelfstandige en wijst op de slechte bedrijfsresultaten en de sombere ontwikkelingen in de fotobranche. Aanbod € 5.000,00. ClaimZorg Letselschade Haag-landen onderhandelt rechtstreeks met verzekeraar. Resultaat is € 112.500.

Dossier 1158.
Achmea/Centraal Beheer wijst medische causaliteit tussen ongeval en verminderde inkomsten van slachtoffer (53 jaar) af. Na externe onderzoeken + actuariële schadeberekening wordt in onderhandelingen door ClaimZorg Letselschade Haaglanden als resultaat € 117.500 geboekt.

Dossier 1363.
Univé biedt in een letselschadezaak € 10.000. Na inschakeling van ClaimZorg Letselschade Haaglanden wordt een resultaat bereikt van € 100.000.

Dossier 1015.
Langdurige discussie of psychische klachten ongevalsgevolg zijn en of deze (mede) een oorzaak zijn van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Aan een medisch specialistisch rapport geven medisch adviseurs van de verzekeraar en de belangenbehartiger ieder een andere uitleg. Na onderhandelingen met het Waarborg Fonds Motorverkeer wordt een resultaat bereikt van € 366.000.

Dossier 715.
CNV Rechtshulp komt niet verder dan € 5.000 en beveelt cliënt aan dit aanbod van Reaal Verzekeringen te accepteren. Na herbeoordeling dossier en andere aanpak bereikt ClaimZorg Letselschade Haaglanden in onderhandeling met Reaal Verzekeringen een resultaat van € 150.000 voor een zelfstandige van 60 jaar oud.

Dossier 861.
Cliënte in opleiding tot Verzorgende GGZ. Hersenkneuzing. Niet arbeids-ongeschikt, wel uren beperking (mag niet meer dan 32 uur per week werken). Opleiding afgemaakt zonder studievertraging. Expertisebureau CED neemt zaak niet serieus. ClaimZorg Letselschade Haaglanden stelt een arbeidscapaciteits-onderzoek in en laat de inkomstenschade/carrièreschade uitrekenen door NRL. Rechtstreekse (!) onderhandelingen met Reaal Verzekeringen. Resultaat € 155.000.

Dossier 1297.
Stichting Univé Rechtsbijstand komt niet verder dan € 3.000. Het slachtoffer schakelt ClaimZorg Letselschade Haaglanden in. Na onderzoeken en actuariële berekening en onderhandelingen wordt bij het Waarborgfonds Motorverkeer een resultaat van € 125.000 bereikt.

Dossier 156.
Nekletsel. Echtgenote zonder beroep doet 6 uur per week thuis de bedrijfsadministratie voor haar man. Ontvangt geen salaris maar staat wel fiscaal aangemerkt als “meewerkende echtgenoot”. Onderhandelingen tussen Unigarant en ClaimZorg Letselschade Haaglanden. Resultaat: € 100.000.

Dossier 698.
Zelfstandige slager met nekklachten. Slagersbedrijf stond reeds aan de afgrond van een faillissement. Na onderhandelingen met TVM Verzekeringen wordt een resultaat bereikt van € 125.000. Cliënt staakt zijn slagerij en wordt Leraar voor de Slagersopleiding (in loondienst).

Dossier 1086.
Fortis doet geen schade-uitkering omdat er geen medisch causaal verband is tussen ongeval en de letselschade. Er is (zoals uit het medisch dossier blijkt) sprake van relevante preëxistentie. Na diverse onderhandelingen wordt voor het slachtoffer een resultaat bereikt van € 125.000.

Dossier 499.
Door ongeval ontstaat arbeidsongeschiktheid van een 40 jarige cliënt met hersenletsel. Succesvolle re-integratie naar nieuwe baan die rekening houdt met medische beperkingen van cliënt. Nauwelijks inkomensverlies. Re-integratie is door verzekeraar Nationale-Nederlanden betaald. Afkoopsom voor cliënt € 135.000.

Dossier 721.
LSA advocaat pakt zaak (aantoonbare wanprestatie) niet goed aan bij chauffeur op leeftijd met beenletsel. Delta Lloyd stelt dat de negatieve ontwikkeling van het inkomen ook zonder ongeval zich had voorgedaan en weigert schadevergoeding. Slachtoffer schakelt ClaimZorg Letselschade Haaglanden in. Na juiste aanpak en onderhandeling met Delta Lloyd wordt een resultaat behaald van € 150.000.

Dossier 484.
Jonge TH student betrokken bij motorongeval. Been en onderbuikletsel. Geen arbeidsongeschiktheid. Levenslang impotentie perikelen. Onderhandeling tussen Aegon Schadeverzekering en ClaimZorg Letselschade Haaglanden ter zake Smartengeld + Studievertragingschade + kosten Viagra. Resultaat: € 200.000. Cliënt is recent vader geworden van een gezonde zoon!

Dossier 507.
Jonge taxichauffeuse met nekletsel. SRK Rechtsbijstand adviseert cliënte het aanbod van Allianz Verzekeringen van € 15.000 te accepteren. ClaimZorg Letselschade Haaglanden neemt zaak over en passeert Expertisbureau Iteb. Rechtstreekse moeizame onderhandelingen met Allianz Verzekeringen leiden tot een resultaat van € 125.000. Gedurende het schaderegelingsproces baarde cliënte nog eens twee kinderen en startte een arbeidzaam leven in het Eenmans Timmerbedrijf van haar echtgenoot.

Dossier 704.
Bedrijfsongeval oudere werknemer die als magazijnmedewerker het minimumloon verdient. Partiële dwarslaesie. Geringe inkomensderving. Werkgever betaalt na onderhandeling met ClaimZorg Letselschade Haaglanden een bedrag van € 200.000 en is voorts bereid de substantiële geldleningen kwijt te schelden.

Dossier 882.
Secretaresse, 50 jaar. Nekletsel door verkeersongeval. Haar LSA advocaat accepteert beroep op overmacht gedaan door Reaal Verzekeringen zodat er geen schadevergoeding volgt. ClaimZorg Letselschade Haaglanden stelt zelf een schuldvraag-onderzoek en jurisprudentie studie in. Reaal Verzekeringen erkent vervolgens enige mate van aansprakelijkheid. Nu er ook een geschil is over de omvang van de schade wordt er middels onderhandelingen geschikt voor € 125.000.

Dossier 369.
Jonge apotheker assistente in opleiding. Whiplash. Studievertraging van één jaar. Schaderegelaar Nationale-Nederlanden bood € 45.000. Door ClaimZorg Letselschade Haaglanden afgewezen. Extern door Nationale-Nederlanden ingeschakelde Expertisebureau trok eigenhandig (!) het aanbod van € 45.000 in en wenste terug naar af. Rechtstreekse (!) onderhandelingen met Nationale-Nederlanden gaf een resultaat van € 150.000. Gedurende de schaderegeling werd cliënte moeder van haar 1e kind.

Dossier 018.
Hersenkneuzing bij jeugdig persoon. Nederlandse Rechtsbijstand Stichting adviseert slachtoffer genoegen te nemen met aanbod van € 7.500 gedaan door Achmea Personenschade. Na inschakeling ClaimZorg Letselschade Haaglanden wordt in onderhandelingen met Achmea Personenschade een resultaat behaald van € 100.000. Geen blijvende arbeidsongeschiktheid bij de cliënt.

Nota bene: de genoemde financiële resultaten zijn exclusief de geldelijke tegemoetkomingen van de verzekeraar in de kosten van rechtsbijstand zoals verwoord in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.

dossier 1581

dossier 1581

Een 45 jarige eigenaar van een Koeriersbedrijf. Verkeersongeval./Hersenletsel met aantoonbaar onderzochte neuropsychologische restklachten. Kan niet meer terug in eigen bedrijf, nauwelijks restcapaciteit voor ander werk. Reaal/Assuraad willen niet verder gaan dan € 325.000. Na opstellen van de conceptdagvaarding gaat Reaal door de knieën. Schadevergoeding wordt € 925.000 + 100% vergoeding kosten van rechtsbijstand. Slachtoffer kan verder met zijn leven.

dossier 1641

dossier 1641

Jonge vrouw, geen baan, moeder van 2 jonge kinderen. Verkeersongeval met whiplash. Medische restklachten na 2 jaar: lichte neuropsychologische beperkingen. Achmea wil niet verder gaan dan € 50.000. Na onderhandeling met deze verzekeraar wordt een schadevergoeding uitgekeerd van € 115.000 + vergoeding kosten rechtsbijstand.

Dossier 1610

Dossier 1610

Verpleegkundige komt ten val in verzorgingstehuis door bewoonster en loopt armletsel op. Nationale Nederlanden wijst wegens in haar ogen gebrek aan bewijs over toedracht ongeval de aansprakelijkheid af. Onder aanzegging van de dagvaarding wordt geschikt voor € 85.000 + vergoeding kosten rechtsbijstand.

Dossier 1729

Dossier 1729

Jongeman, 20 jaar, bijstand. Loopt door verkeersongeval nekletsel op. Univé doet voorstel tot snelle schaderegeling voor € 1.500 dat binnen 2 weken geaccepteerd moet worden anders vervalt het. Slachtoffer stapt over naar ClaimZorg. Na 6 maanden wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt voor een schadevergoeding van € 35.000. De zaak is zo ingekleed dat de Bijstandsuitkering niet in gevaar komt.

ClaimZorg Letselschade Haaglanden
Johannes de Bruin