Dossier 1429

Dossier 1429

Verkeersongeval met nekletsel. Vrouw valt na enkele maanden uit het arbeidsproces vanwege aanhoudende medische klachten. Zaak verloopt vanaf begin zeer stroef. Verzekeraar schakelt LSA advocaat in na 2 jaar. Deze gaat zonder aankondiging tot dagvaarding over en vraagt de rechter in te stemmen met Euro 5.000,00 voor het slachtoffer en euro 2.000,00 aan kosten rechtsbijstand. Verzekeraar wordt door Letselschade Haaglanden ClaimZorg “gedwongen” tot Mediation ingevolge de Circulaire MSS 201Z16 9 juli 2012 (Aanbevelingen ter voorkoming en/of oplossing van geschillen in het regelingsproces van letselschade) van het Verbond van Verzekeraars hetwelk voorschrijft dat langlopende moeilijke letselschadezaken na 2 jaar het pad van Mediation dienen in te gaan. Resultaat na Mediation: slachtoffer krijgt euro 195.000,00 en kosten rechtsbijstand wordt daarbovenop euro 25.000.00. LSA Advocaat en verzekeraar laten in de vaststellingsovereenkomst opnemen dat over deze zaak niet met naam en bedrijfsgegevens wordt gepubliceerd! Slachtoffer stemde daarmee (helaas) in.

Resultaten ClaimZorg Letselschade Haaglanden

Resultaten ClaimZorg Letselschade Haaglanden

Dossier 058.

Vertegenwoordiger in de buitendienst. Nekletsel. Schaderegelaar van Nationale-Nederlanden gaat niet verder dan € 100.000. ClaimZorg Letselschade Haaglanden onderhandelt hogerop in de organisatie van Nationale-Nederlanden en realiseert een resultaat van € 425.000.

Dossier 1323.
Afwikkeling smartengeld bij uitzonderlijk zwaar ernstig letsel met zeer ernstige blijvende gevolgen. ClaimCare/Berntsen Mulder Advocaten komt na 4 jaren niet verder dan € 65.000 incluis wettelijke rente. Slachtoffer verzoekt ClaimZorg Letselschade Haaglanden de zaak over te nemen. Reaal beslist dan tot eenzijdig afwikkeling en keert all in € 200.000 uit. Na inschakeling van diverse deskundigen en vervaardigen van een actuariële berekening en onder dreiging van een procedure wordt middels onderhandelingen met Reaal Verzekeringen een schadevergoedingsakkoord bereikt van 2.8 miljoen. Hier in is begrepen een  smartengeldbedrag van van € 300.000. Voorts vergoeding van € 35.000 wettelijke rente en vergoeding van bgk € 135.000 op basis van specialistentarief.

Dossier 574.
ASR Verzekeringen stelt medische causaliteit en arbeidsongeschiktheid ter discussie en is bereid € 125.000 te betalen. Na diverse onderhandelingen bereikt ClaimZorg Letselschade Haaglanden een resultaat van € 650.000.

Dossier 1132.
Holla Poelman Advocaten adviseert cliënt het aanbod van Van Ameyde Interschade van € 88.000 te accepteren. ClaimZorg Letselschade Haaglanden neemt zaak over en onderhandelt rechtstreeks met verzekeraar. Het resultaat is € 560.000.

Dossier 030.
Medische fout bij geboorte. Moeder overlijdt. Vader blijft met 3 kleine kinderen achter. Van Kouterik Personenschade biedt € 225.000 (..) en wordt verzocht te vertrekken. Na rechtstreekse (!) onderhandelingen tussen ClaimZorg Letselschade Haaglanden en verzekeraar Nationale-Nederlanden is het resultaat € 480.000.

Dossier 1114.
Verzekeraar Klaverblad biedt slachtoffer € 15.000. Inschakeling van ClaimZorg Letselschade Haaglanden leidt tot een bedrag van € 365.000. Directie Klaverblad Verzekeringen biedt per brief excuses aan voor de gang van zaken!

Dossier 705.
Bij gevaarlijke oefening val van aspirant politie-agent. Fors orthopedisch letsel. Aansprakelijkheid wordt afgewezen. Door onderzoek en jurisprudentie studie stelt ClaimZorg Letselschade Haaglanden rechtens vast dat de instructeurs onvoldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen ter voorkoming van letsel. Dagvaarding aangekondigd. Aansprakelijkheid wordt alsnog erkend. Succesvolle re-integratie naar bureaufunctie binnen de Politie Organisatie. ClaimZorg Letselschade Haaglanden rekent verschil uit in salaris vóór en na ongeval. Verzekeraar betaalt de actuarieel berekende schade van € 335.000.

Dossier 751.
Nekletsel. Jonge verpleegkundige in opleiding. Tijdens de schadezaak huwt slachtoffer en baart in 4 jaar tijd 3 kinderen. Discussie over ontwikkeling van het inkomen zonder ongeval en subjectieve whiplashklachten. Na onderhandelingen met Aegon Schadeverzekering wordt een resultaat behaald van € 210.000.

Dossier 880.
Aegon Schadeverzekering weigert medische causaliteit te erkennen tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid en biedt € 50.000 aan. Na door ClaimZorg Letselschade Haaglanden ingestelde onderzoeken + actuariële schadeberekening, wordt na onderhandelingen een resultaat bereikt van € 550.000.

Dossier 676.
Van Ameyde Interschade betwist schade van een 60 jarige kleine zelfstandige en wijst op de slechte bedrijfsresultaten en de sombere ontwikkelingen in de fotobranche. Aanbod € 5.000,00. ClaimZorg Letselschade Haag-landen onderhandelt rechtstreeks met verzekeraar. Resultaat is € 112.500.

Dossier 1158.
Achmea/Centraal Beheer wijst medische causaliteit tussen ongeval en verminderde inkomsten van slachtoffer (53 jaar) af. Na externe onderzoeken + actuariële schadeberekening wordt in onderhandelingen door ClaimZorg Letselschade Haaglanden als resultaat € 117.500 geboekt.

Dossier 1363.
Univé biedt in een letselschadezaak € 10.000. Na inschakeling van ClaimZorg Letselschade Haaglanden wordt een resultaat bereikt van € 100.000.

Dossier 1015.
Langdurige discussie of psychische klachten ongevalsgevolg zijn en of deze (mede) een oorzaak zijn van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Aan een medisch specialistisch rapport geven medisch adviseurs van de verzekeraar en de belangenbehartiger ieder een andere uitleg. Na onderhandelingen met het Waarborg Fonds Motorverkeer wordt een resultaat bereikt van € 366.000.

Dossier 715.
CNV Rechtshulp komt niet verder dan € 5.000 en beveelt cliënt aan dit aanbod van Reaal Verzekeringen te accepteren. Na herbeoordeling dossier en andere aanpak bereikt ClaimZorg Letselschade Haaglanden in onderhandeling met Reaal Verzekeringen een resultaat van € 150.000 voor een zelfstandige van 60 jaar oud.

Dossier 861.
Cliënte in opleiding tot Verzorgende GGZ. Hersenkneuzing. Niet arbeids-ongeschikt, wel uren beperking (mag niet meer dan 32 uur per week werken). Opleiding afgemaakt zonder studievertraging. Expertisebureau CED neemt zaak niet serieus. ClaimZorg Letselschade Haaglanden stelt een arbeidscapaciteits-onderzoek in en laat de inkomstenschade/carrièreschade uitrekenen door NRL. Rechtstreekse (!) onderhandelingen met Reaal Verzekeringen. Resultaat € 155.000.

Dossier 1297.
Stichting Univé Rechtsbijstand komt niet verder dan € 3.000. Het slachtoffer schakelt ClaimZorg Letselschade Haaglanden in. Na onderzoeken en actuariële berekening en onderhandelingen wordt bij het Waarborgfonds Motorverkeer een resultaat van € 125.000 bereikt.

Dossier 156.
Nekletsel. Echtgenote zonder beroep doet 6 uur per week thuis de bedrijfsadministratie voor haar man. Ontvangt geen salaris maar staat wel fiscaal aangemerkt als “meewerkende echtgenoot”. Onderhandelingen tussen Unigarant en ClaimZorg Letselschade Haaglanden. Resultaat: € 100.000.

Dossier 698.
Zelfstandige slager met nekklachten. Slagersbedrijf stond reeds aan de afgrond van een faillissement. Na onderhandelingen met TVM Verzekeringen wordt een resultaat bereikt van € 125.000. Cliënt staakt zijn slagerij en wordt Leraar voor de Slagersopleiding (in loondienst).

Dossier 1086.
Fortis doet geen schade-uitkering omdat er geen medisch causaal verband is tussen ongeval en de letselschade. Er is (zoals uit het medisch dossier blijkt) sprake van relevante preëxistentie. Na diverse onderhandelingen wordt voor het slachtoffer een resultaat bereikt van € 125.000.

Dossier 499.
Door ongeval ontstaat arbeidsongeschiktheid van een 40 jarige cliënt met hersenletsel. Succesvolle re-integratie naar nieuwe baan die rekening houdt met medische beperkingen van cliënt. Nauwelijks inkomensverlies. Re-integratie is door verzekeraar Nationale-Nederlanden betaald. Afkoopsom voor cliënt € 135.000.

Dossier 721.
LSA advocaat pakt zaak (aantoonbare wanprestatie) niet goed aan bij chauffeur op leeftijd met beenletsel. Delta Lloyd stelt dat de negatieve ontwikkeling van het inkomen ook zonder ongeval zich had voorgedaan en weigert schadevergoeding. Slachtoffer schakelt ClaimZorg Letselschade Haaglanden in. Na juiste aanpak en onderhandeling met Delta Lloyd wordt een resultaat behaald van € 150.000.

Dossier 484.
Jonge TH student betrokken bij motorongeval. Been en onderbuikletsel. Geen arbeidsongeschiktheid. Levenslang impotentie perikelen. Onderhandeling tussen Aegon Schadeverzekering en ClaimZorg Letselschade Haaglanden ter zake Smartengeld + Studievertragingschade + kosten Viagra. Resultaat: € 200.000. Cliënt is recent vader geworden van een gezonde zoon!

Dossier 507.
Jonge taxichauffeuse met nekletsel. SRK Rechtsbijstand adviseert cliënte het aanbod van Allianz Verzekeringen van € 15.000 te accepteren. ClaimZorg Letselschade Haaglanden neemt zaak over en passeert Expertisbureau Iteb. Rechtstreekse moeizame onderhandelingen met Allianz Verzekeringen leiden tot een resultaat van € 125.000. Gedurende het schaderegelingsproces baarde cliënte nog eens twee kinderen en startte een arbeidzaam leven in het Eenmans Timmerbedrijf van haar echtgenoot.

Dossier 704.
Bedrijfsongeval oudere werknemer die als magazijnmedewerker het minimumloon verdient. Partiële dwarslaesie. Geringe inkomensderving. Werkgever betaalt na onderhandeling met ClaimZorg Letselschade Haaglanden een bedrag van € 200.000 en is voorts bereid de substantiële geldleningen kwijt te schelden.

Dossier 882.
Secretaresse, 50 jaar. Nekletsel door verkeersongeval. Haar LSA advocaat accepteert beroep op overmacht gedaan door Reaal Verzekeringen zodat er geen schadevergoeding volgt. ClaimZorg Letselschade Haaglanden stelt zelf een schuldvraag-onderzoek en jurisprudentie studie in. Reaal Verzekeringen erkent vervolgens enige mate van aansprakelijkheid. Nu er ook een geschil is over de omvang van de schade wordt er middels onderhandelingen geschikt voor € 125.000.

Dossier 369.
Jonge apotheker assistente in opleiding. Whiplash. Studievertraging van één jaar. Schaderegelaar Nationale-Nederlanden bood € 45.000. Door ClaimZorg Letselschade Haaglanden afgewezen. Extern door Nationale-Nederlanden ingeschakelde Expertisebureau trok eigenhandig (!) het aanbod van € 45.000 in en wenste terug naar af. Rechtstreekse (!) onderhandelingen met Nationale-Nederlanden gaf een resultaat van € 150.000. Gedurende de schaderegeling werd cliënte moeder van haar 1e kind.

Dossier 018.
Hersenkneuzing bij jeugdig persoon. Nederlandse Rechtsbijstand Stichting adviseert slachtoffer genoegen te nemen met aanbod van € 7.500 gedaan door Achmea Personenschade. Na inschakeling ClaimZorg Letselschade Haaglanden wordt in onderhandelingen met Achmea Personenschade een resultaat behaald van € 100.000. Geen blijvende arbeidsongeschiktheid bij de cliënt.

Nota bene: de genoemde financiële resultaten zijn exclusief de geldelijke tegemoetkomingen van de verzekeraar in de kosten van rechtsbijstand zoals verwoord in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.

dossier 1581

dossier 1581

Een 45 jarige eigenaar van een Koeriersbedrijf. Verkeersongeval./Hersenletsel met aantoonbaar onderzochte neuropsychologische restklachten. Kan niet meer terug in eigen bedrijf, nauwelijks restcapaciteit voor ander werk. Reaal/Assuraad willen niet verder gaan dan € 325.000. Na opstellen van de conceptdagvaarding gaat Reaal door de knieën. Schadevergoeding wordt € 925.000 + 100% vergoeding kosten van rechtsbijstand. Slachtoffer kan verder met zijn leven.

dossier 1641

dossier 1641

Jonge vrouw, geen baan, moeder van 2 jonge kinderen. Verkeersongeval met whiplash. Medische restklachten na 2 jaar: lichte neuropsychologische beperkingen. Achmea wil niet verder gaan dan € 50.000. Na onderhandeling met deze verzekeraar wordt een schadevergoeding uitgekeerd van € 115.000 + vergoeding kosten rechtsbijstand.

Dossier 1610

Dossier 1610

Verpleegkundige komt ten val in verzorgingstehuis door bewoonster en loopt armletsel op. Nationale Nederlanden wijst wegens in haar ogen gebrek aan bewijs over toedracht ongeval de aansprakelijkheid af. Onder aanzegging van de dagvaarding wordt geschikt voor € 85.000 + vergoeding kosten rechtsbijstand.

Dossier 1729

Dossier 1729

Jongeman, 20 jaar, bijstand. Loopt door verkeersongeval nekletsel op. Univé doet voorstel tot snelle schaderegeling voor € 1.500 dat binnen 2 weken geaccepteerd moet worden anders vervalt het. Slachtoffer stapt over naar ClaimZorg. Na 6 maanden wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt voor een schadevergoeding van € 35.000. De zaak is zo ingekleed dat de Bijstandsuitkering niet in gevaar komt.

ClaimZorg Letselschade Haaglanden
Johannes de Bruin

Dossier 1930

Dossier 1930

Dossier 1930.

Betreft schade afhandeling ten gevolge van een scooter ongeluk. Ik ben destijds van de weg afgereden door een auto en heb hierdoor schade geleden aan scooter en persoonlijk letselschade opgelopen, ik ben hier voor behandeld en heb me ziek moeten melden bij mijn werkgever. Ik heb toen contact gezocht met ClaimZorg om mijn belangen te behartigen, ik had nog nooit met zo`n situatie te maken gehad, ik kreeg duidelijke informatie en dat ik schadevergoeding kon eisen. Ik zelf had hier nooit het besef van gehad,  wat als je blijvend letsel zou houden, hoe zit dat met je werk, kan ik nog 100% blijven werken, hoe zit dat als het probleem na bijvoorbeeld een half jaar terug komt. Ik ben blij dat ClaimZorg mijn zaak goed heeft afgehandeld en schadevergoeding heb gehad. Ik kan iedereen die ook zo iets overkomt, ClaimZorg aanraden mijn zaak is tenslotte goed afgehandeld

Het zijn niet allen koks die lange messen dragen

Het zijn niet allen koks die lange messen dragen

Advies ClaimZorg 6 oktober 2021

Opmerkingen na bestudering medisch dossier, medische adviezen, UWV-dossier en dossier/ schadestaat SAP Advocaten

 1. Rapport autoschade moet er komen in verband met de impact van de aanrijding
 2. Lage impact van een achterop aanrijding is rechtspraak voorhanden! Daar komt een verzekeraar niet zomaar mee weg, wel geldt hoe lager de schade hoe zwaarder de bewijslast
 3. Aan te leveren: Verklaringen van moeder, vader, vriendinnen, oud-collega’s hoe betrokkene in het algemeen dagelijks leven functioneerde voordat onderhavig ongeval plaatsvond
 4. Idem van genoemde personen hoe betrokkene na ongeval van 7 december 2017 functioneerde
 5. Dat had Sap Advocaten moeten regelen voordat medische expertises werden ingezet
 6. Er is een enorm medisch behandelingstraject afgelegd en nog steeds gaande sinds onderhavig ongeval. Er is dus sprake van een consequent, consistent medisch beeld waarin betrokkene steeds haar medisch klachten heeft gemeld
 7. Geen van allen geraadpleegde medici inclusief de keurend specialisten trekken de door betrokkene gemelde klachten in twijfel, wel heeft men moeite een wetenschappelijke basis en verklaring te vinden en ook daar is recent rechtspraak over verschenen
 8. Duidelijk wordt voorts dat betrokkene keihard heeft gewerkt aan herstel en nu dat niet lukte het niet tot verbazing mag leiden dat betrokkene de moed der wanhoop nabij is en dit zich vertaalt in haar dagelijks disfunctioneren
 9. Het stellen door de keurend neuropsycholoog dat er sprake is van aggravatie is niet haar terrein maar dat van de keurend psychiater; deze casus af laten hangen van een paar psychologische testen doet geen recht aan de geopenbaarde klachten door betrokkene
 10. De keurend neuropsycholoog verzuimt een onderscheid te maken tussen “onderbewust onderpresteren” of “bewust onderpresteren” dan wel durft daar geen standpunt in te nemen dat wetenschappelijk onderbouwd is.
 11. De keurend psychiater ontkent stellig dat er sprake is van aggravatie
 12. Dat er wel degelijk signalen zijn van substantiële klachten wordt bevestigd doordat het NPO 2 dagen heeft geduurd en dat is extreem lang en zegt het een en ander over de mentale en fysieke conditie van betrokkene
 13. Ik mis de patiëntenkaart in het dossier dat betrokkene voordat het onderhavig ongeval plaats vond geen van al die klachten had die na het ongeval zijn ontstaan. Graag alsnog toezending.
 14. De keurend psychiater geeft op bladzijde 19 van zijn rapport aan dat er in ieder geval een temporeel verband is het optreden van het ongeval en het ontstaan van diverse lichamelijke klachten die in samenloop der tijd tot op heden geclassificeerd kunnen worden binnen een somatisch-symptoomstoornis. Hiermede is het causaal verband in juridische zin tussen ongeval en medische klachten gegeven
 15. In zijn aanvullend rapport van 3 december 2020 dient de keurend psychiater Medas van repliek door aan te geven dat hij geen grote mate toekent aan een life event: verbroken verloving
 16. Betrokkene toch duidelijk heeft verklaard dat haar verloofde geen begrip meer kon opbrengen voor al haar lichamelijke en geestelijke klachten en zo een serieus voorgenomen huwelijk waar al de nodige voorbereidingen werden getroffen op de klippen liep
 17. In zijn aanvullend rapport van 3 december 2020 dient de keurend psychiater in harde bewoordingen Medas van repliek door aan te geven dat het uiterst speculatief zou zijn om betrokkene’s psychiatrische symptomen op welke wijze dan ook te relateren aan het ziektebeeld van haar moeder (die overigens in een latere fase weer goeddeels herstelde van haar klachten)
 18. Ieder mens maakt in zijn leven meerdere life events door. Dat geeft nog geen grond om de sinds ongeval tot heden durende klachten van betrokkene aan life events te wijten
 19. Op bladzijde 18 geeft de keurend psychiater antwoord op de vraag of in de situatie zonder ongeval er bij betrokkene reeds klachten en afwijkingen op zijn vakgebied bestonden die de onderzochte thans nog steeds heeft: neen, ik heb geen aanwijzingen vanuit betrokkene zelf noch vanuit het (medisch) dossier dat zij (betrokkene) eerder een klachtenpatroon als het actuele of een behandeling bij een psycholoog/psychiater/GGZ heeft gehad!
 20. Er wordt nog een zogeheten “SOLK behandeling” genoemd maar de keurend psychiater schat in dat gezien het tijdsverloop het resultaat gering zou zijn; de klachten van betrokkene bestaan inmiddels (datum onderzoek 11 september 2020) bijna 3 jaar en diverse behandelingen (EMDR, gesprekken met een psycholoog, fysiotherapie, pijnmedicatie, revalidatiebehandeling) hebben tot op heden nauwelijks tot geen verbetering geleid
 21. De vraag is wat de waarde is van het neuropsychologisch onderzoek nu de keurend neuropsychologe – zie rapport bladzijde 11- zelf aangeeft dat op de vraag of er “cognitieve stoornissen aantoonbaar” zijn respectievelijk welke “beperkingen” zij op haar vakgebied kan duiden niet te beantwoorden valt nu de uitkomsten van dit onderzoek niet valide zijn en dat er geen harde betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de aanwezigheid, aard en ernst van eventuele cognitieve stoornissen.
 22. Dat Medas hieraan haar conveniërende uitspraken doet is nogal bot en nihilistisch van aard.
 23. Alle experts verzuimen in hun onderzoeken na te gaan dat de arbeidsongeschiktheid ook te verklaren valt vanuit het disfunctioneren van betrokkene (zie bijgaande literatuur) sinds het onderhavig ongeval waarbij steeds weer al haar medische klachten zijn gedocumenteerd
 24. In deze zaak zou het wellicht aanbeveling verdienen dat er nog een medische expertise door een revalidatiearts zou worden ingesteld: zie de bijgaande vakliteratuur.
 25. Het gehele dossier is gevormd door medische opvattingen van Medas waardoor de zaak wordt aangestuurd tegen uitsluitend het medisch causaal verband tussen ongeval en beperkingen en de deskundigen daar zelve moeite mee hebben zich concreet uit te laten.
 26. De vele beperkingen van betrokkene in het ADL patroon zou verder onderzocht moeten worden door een ergotherapeut nu er een serieuze claim verlies zelfwerkzaamheid dreigt
 27. Gegeven de rechtspraak van de Gerechtshoven en de Hoge Raad dient er een juridisch causale afweging plaats te hebben tussen ongeval en de beperkingen die immers prevaleert boven een diversiteit van opvattingen van keurend medisch specialisten.
 28. Die causale juridische afweging luidt steevast dat de rechter afweegt of de door betrokkene aangegeven klachten vóór het ongeval niet bestonden, sinds het ongeval aanwezig zijn en dat deze klachten zonder ongeval zich niet op enig moment (later) zouden manifesteren.
 29. Hier wil ik nader op ingaan als ik van betrokkene de gevoerde correspondentie tussen wederpartij (wie?) en SAP Advocaten in mijn bezit krijg. Ik beslis dan tevens of ik de zaak overneem van SAP Advocaten
 30. Ik ben onder voorbehoud en vooralsnog geen voorstander van Mediation. De zaak lijkt in juridische zin nog lang niet uitgekristalliseerd en dan heeft gezamenlijk aan tafel zitten onder leiding van een Mediator geen zin. Aan handjeklap wordt aan betrokkene geen recht gedaan en bekend is dat menig Mediator aan het “polderen” slaat en dat is in strijd met het rechtsbeginsel Restitutio in Integrum: principe van volledige schadevergoeding
 31. Ik zou in beraad willen geven deze bijna 4 jaar durende letselschadezaak voor te leggen aan de Kamer Langlopende Letselschadezaken voor een bindend advies. In deze Kamer zijn er drie vooraanstaande leden die hun vermaardheid in de letselschade ruim hebben bewezen. Zie artikel van het Verbond van Verzekeraars
 32. De door SAP Advocaten voorgestelde Mediation baart in dit stadium zeker vraagtekens nu gezien haar recente schadestaat het toekomstig verlies van arbeidsvermogen en overige materiele schade op pm (pro memorie) stelt. Dat kan echt niet!
 33. In elke zware letselschadezaak geldt het rechtsbeginsel: restitutio in integrum ofwel het beginsel van volledige schadevergoeding. Sap Advocaten lijkt hier met haar opstelling gezien de schadestaat aan voorbij te gaan.
 34. Ik mis vooralsnog in dit dossier een uitgebreid geschrift van betrokkene hoe zij in de situatie zonder ongeval haar loopbaan zou invullen. Ook hier is rechtspraak over.
 35. Ik ben voorts niet onder de indruk van de medisch adviseur van Sap Advocaten (Westerweel Intermediair) die toch best wel wat scherper aan de wind mag zeilen en zodoende zijn collega medisch adviseur van Medas op de korrel neemt ten aanzien van diens botte stellingnames en standpunten die niet of weinig getuigen van realiteitszin en empathie.
 36. Ik begrijp even niet waarom tegen de beslissing in de bezwaarschriftprocedure bij het UWV geen beroep is ingesteld bij de rechtbank. Betrokkene is academisch opgeleid en functioneerde in deeltijd op dit niveau als psychologe. Het UWV acht betrokkene arbeidsgeschikt voor zeer lage beroepen zoals printplaten monteuse, inpakster.
 37. Ik stel voor alle medische keuringsrapporten + patiëntenkaart huisarts (!) te voorzien van een goed en stevig commentaar door een scherp aan de wind zeilende medisch adviseur
 38. Die opnieuw aan het UWV te zenden en te verzoeken of zij op haar beslissing terugkomt nu er mogelijk nieuwe (medische) feiten zijn. Dat laatste zou ik aan een medisch adviseur van ClaimZorg willen voorleggen in het geval ik de zaak overneem.
 39. Tot slot zou ik graag willen ontvangen de declaratie-overeenkomst met SAP Advocaten. Ik begin niet aan zaken waar nog torenhoge behandelingskosten openstaan, immers dan voorzie ik dat mijn behandelingskosten al helemaal niet meer vergoed worden.
 40. Ik ben niet onder de indruk van het geleverde werk van Sap Advocaten. Wederom heb ik de overtuiging dat de titel van advocaat geen garantie is voor uitstekend geleverd werk en hier het oud Nederlands spreekwoord opgeld doet: “het zijn niet allen koks die lange messen dragen!”.

 

Johannes de Bruin

ClaimZorg

Dossier 2105 (ClaimZorg vs Achmea Letsel)

Dossier 2105 (ClaimZorg vs Achmea Letsel)

Hallo collega Frank Hertog,

Een uitstekend resultaat en wat – wederom – een verschil tussen het aanvankelijk aanbod van Achmea gedaan jegens de vorige belangenbehartiger om uit te gaan van een totaal bedrag van € 73.000 hetgeen door de vorige belangenbehartiger voor akkoord aan cliënt werd voorgelegd en het door jou bereikte resultaat van een totaal bedrag van € 475.000 (heden een minnelijke overeenstemming met Achmea en met cliënt bereikt die super blij is en het eigenlijk niet kon geloven!).

Professioneel (!) ook dat jij wel (!) medische expertises inzette – Achmea vond dat niet nodig – en je uitgangspunten liet doorrekenen door Menno Neeser van het NRL. Zo hoort het!

In een andere letselschadezaak bereikte je enkele maanden geleden buiten rechte met Achmea een akkoord voor een schadevergoeding van € 1.049.619,00.

Het zal mij spreekwoordelijk een zorg zijn als mij enige arrogantie wordt verweten maar ClaimZorg levert elke weer een topprestatie en we behoren dan ook tot de top van de letselschadekantoren in Nederland ver boven menig Advocatenkantoor. Dat Achmea ons nu “beleidsmatig” weg denkt te zetten voor een uurtatief uit 2007 geeft aan hoe men daar de weg kwijt is geraakt.

Ik publiceer hierover straks op mijn weblog en het Letselschade Forum.

Fijn dat de manager Zwaar Letsel intern binnen Achmea de juiste prioriteiten stelt en de stalorders verstrekte “ClaimZorg kritisch volgen”.

Nogmaals van harte gefeliciteerd met het bereikte resultaat en we gaan moedig verder: kwaliteit gaat boven beleid!

 

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

Allianz en haar nazi verleden

Allianz en haar nazi verleden

Comité Veteranendag moet rare banden met nazi’s verbreken

Opinie, gepost door: nn op 08/06/2023 06:06:01

Op zaterdag 24 juni vond in Den Haag, op het Malieveld, weer de ‘veteranendag’ plaats die echter nauw verbonden is met prins Bernhard ooit een nazi lid en     SS-aanhanger en sinds kort bekend zijn NSDAP lidmaatschap. Maar nu blijkt een lid van het ‘Nationaal Comité Veteranendag’ in het dagelijks leven directeur te zijn van de Nederlandse tak van Duitslands grootste verzekeraar Allianz en dat bedrijf onderhield uit vrije wil al vanaf 1931 nauwe banden met Hitler en de nazi’s en verzekerde later zelfs SS-bedrijven in Auschwitz en Dachau. Al tijdens de Weimarrepubliek had Allianz nauwe contacten met de nationaalsocialisten . Zo ontmoette Adolf Hitler in februari 1931 Kurt Schmitt, de CEO van Allianz , en August von Finck, de voorzitter van de raad van commissarissen. Hitlers fondsenwerver Walther Funk kondigde toen aan: Als er een burgeroorlog uitbreekt, zal Allianz vijf miljoen mark verstrekken.” In juni 1933 werd Schmitt Reichsminister van Economische Zaken en erelid van de SS. Van 1933 tot 1945 verzekerde Allianz ook suborganisaties van de NSDAP en opende nieuwe zakengebieden naarmate het Duitse Rijk zich uitbreidde. Het klantenbestand werd onder meer uitgebreid door de overname van joodse verzekeringsmaat-schappijen. Allianz profiteerde direct van deportaties. Vanaf 1940 verzekerde Allianz SS-bewapeningsfabrieken, gevangenenbarakken, materiaalopslag-plaatsen, wagenparken tot en met de gaskranen in de concentratiekampen, onder meer in Auschwitz, Buchenwald en Dachau. Medewerkers van Allianz inspecteerden regelmatig de concentratiekampen. Allianz erkende in 1993 – bijna 50 jaar na WO-II – wel zijn naziverleden en publiceert daar ook nu nog over op zijn Duitse website. Het is echter onduidelijk of Allianz ooit zijn excuses heeft aangeboden voor deze daden. Wat Allianz tijdens de oorlog in Nederland uitspookte, en of dat zo was, is onduidelijk.

Wikipedia noemt als bron het Duitse weekblad Der Spiegel in 1997.