Mijn brief aan Hoofddirecteur Personeel/Luitenant Generaal Defensie

Ministerie van Defensie
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
T.a.v. Luitenant-Generaal/Hoofddirecteur Personeel

Den Haag, 6 februari 2009
Ons kenmerk: PX 10

Geachte heer,

ClaimZorg Letselschade Haaglanden behartigt de belangen van (oud) militairen en nabestaanden die allen in aanraking zijn geweest met het kankerverwekkende reinigingsmiddel PX 10; daardoor ziek zijn geworden of daaraan zijn overleden.

Het aantal aanmeldingen van nieuwe PX 10 zaken dat bij ClaimZorg Letselschade Haaglanden arriveert gaat gestaag door, gevolgd door aansprakelijkstellingen gericht aan het Ministerie van Defensie.

Mijn aandacht werd gevestigd op het PX 10 bulletin – 2 van januari 2009 waarin u aankondigt dat Defensie twee wetenschappelijke Instituten heeft verzocht een uitgebreid onderzoek te doen naar de werking van PX 10 in relatie tot de arbeidsomstandigheden binnen de Marine. Graag verneem ik gaarne van u of te zijner tijd de rapporten van deze Instituten op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur ter beschikking worden gesteld, dan wel op welke andere wijze deze rapporten te verkrijgen zijn.

ClaimZorg Letselschade Haaglanden beschikt over vele e-mails van militairen die met PX 10 in aanraking zijn geweest. Het geheel geeft een zeker beeld onder welke werkomstandigheden in diverse functies er onbeschermd door militairen met dit kankerverwekkende reinigingsmiddel PX 10 werd gewerkt.

Door een militair die in de jaren 70/80 met PX 10 heeft gewerkt is mij zeer recent een blik PX 10 in handen gesteld voorzien van coderingen. Ik overweeg om dit nader door deskundigen te laten analyseren, zodat nog meer duidelijkheid komt over de mate van concentratie van benzeen, tolueen en xyleen enerzijds en welke soorten kankeraandoeningen dit kan veroorzaken bij personen anderzijds.

Gezien de omstandigheid dat Defensie een tweetal wetenschappelijke Instituten heeft ingeschakeld, vraag ik mij af of mijn voornemen tot nadere analyse van het betreffende blik PX 10 bij het door Defensie extern in gang gezette onderzoek kan worden gevoegd door afgifte van een monster.
Daarbij vraag ik wel de garantie dat ClaimZorg Letselschade Haaglanden en haar medisch adviseurs aansluitend aan het onderzoek schriftelijk de uitslag van deze analyse krijgen. Voorts zijn natuurlijk onze medisch adviseurs ook geïnteresseerd in het eindrapport van de twee wetenschappelijke Instituten.

Ik attendeer u voorts op het volgende.

Militairen die zich hetzij via ClaimZorg Letselschade Haaglanden hetzij rechtstreeks bij Defensie melden worden nadat een zeker voortraject is ingezet, voorgedragen voor een keuring door een ABP verzekeringsarts.
De berichten die mij naar aanleiding van deze verzekeringsgeneeskundige keuring door het ABP bereiken vind ik verontrustend.

Naar ik heb begrepen wordt er door de verzekeringsartsen van het ABP niet het medisch dossier inclusief labuitslagen, weefselonderzoek, CT-scan, bij de behandelend specialisten opgevraagd. Men volstaat met een oproep en kortdurend onderzoek van de zieke militair die een enorm medisch vastgelegd traject vanuit de behandelend medische sector achter zich heeft staan.

Ook verneem ik dat er geen dan wel onvoldoende specialistische kennis bij de verzekeringsartsen van het ABP aanwezig is, zeker op het gebied van de vele soorten kankeraandoeningen.

Ook hebben de verzekeringsartsen van het ABP geen kennis van de werking van chemische stoffen, zoals benzeen, tolueen en xyleen dat zich onder anderen in het kankerverwekkende reinigingsmiddel PX 10 bevindt.

De sectie Claims van Defensie “mandateert” het ABP tot het nemen van een beslissing of er een “dienstverband” kan worden aangenomen (de causale fase) of er een medisch causaal verband aanwezig is tussen enerzijds het werken met het kankerverwekkende reinigingsmiddel PX 10 en anderzijds de medische aandoeningen van de militair. Vervolgens nemen de verzekeringsartsen van het ABP een “schriftelijk besluit” waartegen, zo veronderstel ik, bezwaar en beroep open staat. Eerst daarna onderzoekt Defensie of er gronden voor aansprakelijkheid zijn (de schuldvraag fase).

De verzekeringsartsen van het ABP beschikken derhalve niet over:

de uitvoerige medische onderzoeksdossiers vanuit de behandelend medische sector

specifieke kennis op het gebied van diverse soorten kankeraandoeningen

specifieke kennis over de chemische stoffen die zich bevinden in PX 10

Op grond van het vorengaande ben ik de mening toegedaan dat met name het medisch traject door het ABP niet langs zorgvuldige en verantwoordelijke weg wordt uitgevoerd en een groot aantal bezwaar- en beroepsprocedures zullen volgen in kwesties waar de levensverwachting/prognose van menig zieke militair op voorhand toch al onzeker of somber is.

In alle zaken is Defensie in hoedanigheid van werkgever aansprakelijk gesteld. Niettegenstaande het besluit van Defensie om het medisch traject te “mandateren” aan het ABP, neemt zulks niet weg dat Defensie wel degelijk voor het optreden van het ABP verantwoordelijk is. Ik deel dan ook geenszins de mening van het Hoofd sectie Claims bij brief van 25 november 2008 (zie bijlage) dat wanneer ik kritiek heb over het optreden van het ABP, ik mij rechtstreeks tot haar moet wenden. Niet het ABP maar Defensie is de aansprakelijke partij!

Gaarne heb ik u overleg met u en wacht uw berichten met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
Directeur ClaimZorg Letselschade Haaglanden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

« « Vorige bericht:  nieuwe website | Volgende bericht:  VVAA en Medirisk: keihard slachtofferbeleid (vervolg) » »