Neuroloog Bernsen en neuropsycholoog Verdonck: een gevaarlijk duo!

Neuroloog Bernsen en neuropsycholoog Verdonck: een gevaarlijk duo!

Gerechtshof Den Haag 21 juli 2020: (GHDHA-210720)

4.11 De door Allianz ingebrachte rapportage van Verdonck leidt niet tot een ander oordeel. Verdonck heeft anders dan Bruins appellant niet zelf onderzocht of gesproken. Als onweersproken staat verder vast dat Verdonck geen klinisch neuropsycholoog is, terwijl Bruins wel klinisch neuropsycholoog is en als zodanig staat ingeschreven in het BIG-register. Het hof kent, gelet op het ontbreken van met Bruins vergelijkbare deskundigheid, geen beslissende betekenis toe aan de rapportage van Verdonck. Die rapportage is bovendien ook inhoudelijk onvoldoende overtuigend om af te kunnen doen aan de consistente, duidelijke en met testresultaten onderbouwde conclusies van Bruins.

Toelichting ClaimZorg:

Ervaren belangenbehartigers weten dat bij neurologische expertises in whiplashzaken de verzekeraars Allianz en ASR Schadeverzekering zich hard maken om de neuroloog dr. Bernsen in te schakelen die op academische wijze rapporteert – dr. Bernsen is een fel tegenstander van whiplash en bepaald niet vriendelijk jegens slachtoffers die hij onderzoekt – dat er aangaande de klachten en beperkingen van de onderzochte er geen relatie met het zich voordoend ongeval aanwezig is.

Aansluitend schakelt neuroloog Bernsen eenzijdig (!) neuropsycholoog Verdonck in die met quasi academische luchtfietserij en indrukwekkend medisch taalgebruik evenzo tot een afwijzende conclusie komt. Opvallend is dat Verdonck in zijn rapporten opneemt dat “claimant” bewust onder presteert (recht op de man gezegd: hij/zij belazert de kluit!) en daar likken ASR Schadeverzekering en Allianz hun vingers glimlachend bij af.

Dit zeer gevaarlijke duo voor de letselschaderegeling krijgt al vele jaren veel opdrachten van ASR Schadeverzekering en Allianz (per opdracht € 4.000,= pp) en hun expertiserapporten roepen emotionele reacties op bij zowel slachtoffers als bij medisch adviseurs die de raadsman/ raadvrouw van het slachtoffer bijstaan. Helaas gaan nogal wat rechters mee in de rapporten van dit “Verzekeraars duo” omdat rechters vanuit hun toren goedgelovig en onwetend zijn wat zich in de boze buitenwereld afspeelt, uitgaan van een gedateerde visie dat medisch specialisten die immers een beroepseed hebben afgelegd objectief en onafhankelijk zijn en rechters dus niet door hebben dat ook in de medische wereld geld heel belangrijk is en ook daar het eeuwenoude adagium van toepassing is: wie betaalt, die bepaalt!

Allereerst dient neuroloog Bernsen overleg te plegen met betrokken partijen welke neuropsycholoog een aanvullend onderzoek kan verrichten hetgeen hij nalaat en eigenhandig neuropsycholoog Verdonck inzet. Niet toevallig gaan ASR Schadeverzekering en Allianz voor de poort liggen als een aantal alternatieve klinisch neuropsychologen worden voorgesteld die niet alleen de kant van de verzekeraar belichten maar zorgvuldig de medische situatie van het slachtoffer meewegen in de situatie zonder en na het betreffend ongeval. Dat kost immers geld in de vorm van een door Verzekeraar te betalen correcte schadevergoeding en dat behoort niet tot haar winstdoelstelling.

Helaas zijn er nogal wat medisch adviseurs aan de kant van het slachtoffer werkzaam die te weinig ervaring hebben met keurend medisch specialisten en instemmen met een medische expertise door het duo Bernsen en Verdonck. Als het slachtoffer na het verschijnen van de rapporten van genoemde personen bij de rechtbank aangeeft het daarmee niet eens te zijn, is het standaard antwoord van de rechter dat het slachtoffer dan maar zelf een contra expertise bij een andere neuroloog en klinisch neuropsycholoog op eigen kosten had moeten instellen (totale kosten voor eigen rekening: € 10.000,=) maar kan het slachtoffer dit wel uit eigen middelen bekostigen? Overigens als het slachtoffer na de contra expertises zijn expertiserapporten in het geding brengt is er sprake van een 1-1 situatie ofwel er is een impasse ontstaan. Problemen zijn dan dus niet opgelost en dit alles had kunnen worden voorkomen wanneer van meet af aan verweer werd gevoerd tegen de medisch adviseurs van  ASR Schadeverzekering of Allianz en als alternatief acceptabele medisch specialisten hadden voorgesteld die kunnen worden aangezocht voor een medische keuring. Helaas, nogmaals, hier laten nogal wat onkundige medisch adviseurs aan de zijde van slachtoffers het afweten.

Neuropsycholoog Verdonck is geen klinisch neuropsycholoog!

Het is al vaker aan de orde geweest dat er vraagtekens worden gezet of Verdonck wel de titel van klinisch neuropsycholoog in zijn rapporten en op zijn website mag voeren terwijl zijn BIG-inschrijving hem slechts vermeldt als neuropsycholoog.

Nog daargelaten dat neuropsychologen geen academische medische studie beginnend bij de universitaire studie tot basisarts hebben gevolgd (zij zijn dus geen medicus!), is het voeren van een titel die men niet toekomt strafbaar in de zin van het Wetboek van Strafrecht en kan  men aangifte bij Justitie doen.

Het Gerechtshof Den Haag, een rechtscollege dat wel goed oplet, maakte op 21 juli 2020 dan ook korte metten met Verdonck door streng veroordelend op te merken dat Verdonck geen klinisch neuropsycholoog is (zie hierboven rechtsoverweging 4.11 van het Gerechtshof Den Haag) en kent, gelet op het ontbreken van met klinisch neuropsycholoog Bruins vergelijkbare deskundigheid, daarbij geen beslissende betekenis toe aan de rapportage van Verdonck.

Het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 21 juli 2020 is een overwinning voor respectievelijk voldoet aan het rechtsgevoel van slachtoffers van letselschade en is een enorme dreun voor de medisch adviseurs van ASR Schadeverzekering en Allianz die hun werkgever diensten in financiële zin bewijzen door bij whiplashletsel op te gaan voor een medische expertise bij neuroloog Bernsen en neuropsycholoog Verdonck en op voorhand weten hoe de uitslagen van die medische expertises luiden.

Men leze overigens de rechtspraak van het Centraal Medisch Tuchtcollege dat medisch adviseurs van Verzekeraars gegeven hun afgelegde eed in de eerste plaats arts zijn en niet de belangenbehartiger van een Verzekeraar. Daar hebben de medisch adviseurs van ASR Schadeverzekering en Allianz geen boodschap aan, men gaat graag vol op het orgel, daar worden zij immers voor betaald!

Overigens is er consistente rechtspraak van de vijf Gerechtshoven en de Hoge Raad dat niet het medisch causaal verband maar het juridisch causaal verband bepalend is voor vaststelling van de omvang van de letselschade van een slachtoffer (alhier bekend) aan de hand van een aantal criteria. Wat we helaas zien wanneer ClaimZorg om een second opinion door een slachtoffer wordt verzocht is dat nogal wat belangenbehartigers die rechtspraak niet kennen en daar varen Verzekeraars wel bij: Triest maar waar!

Johannes de Bruin

ClaimZorg

November 2020

« « Vorige bericht:  Verzekeraars streven naar winstmaximalisatie, niet naar schadeloosstelling | Volgende bericht:  ClaimZorg daagt medisch adviseur Nationale-Nederlanden voor Medisch Tuchtcollege » »