Hoge Raad passeert (terecht) neuropsycholoog

Hoge Raad d.d. 17-02-2017   (ECLI:NL:HR:2017:273)

Persoonlijkheidsonderzoek neuropsycholoog Verdonck:

(…) Er zijn tekenen van een kwetsbaar pre morbide psychisch evenwicht, grotendeels samenhangend met zijn persoonlijkheidsstructuur. (…)

(…) Bovendien wordt het algehele functioneren nadelig beïnvloed door preëxistente en niet ongevalgerelateerde psychologische factoren, samenhangend met de onevenwichtige en kwetsbare persoonlijkheidsstructuur. […] Het is mijns inziens niet geheel uit te sluiten dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis.”

Hoge Raad:

3.3.3

De vermeldingen in het hiervoor in 3.1 onder (iv) bedoelde rapport van de neuropsycholoog dat het algehele functioneren van [eiser] nadelig wordt beïnvloed door pre-existente en niet-ongeval gerelateerde psychologische factoren en niet geheel is uit te sluiten dat sprake is van een persoonlijkheids-stoornis, kunnen zonder nadere motivering niet het oordeel dragen dat aan gerede twijfel onderhevig is of [eiser] een vergelijkbare carrière had kunnen realiseren als zijn studiegenoten. Het rapport vermeldt immers niet in hoeverre de persoonlijkheidsstructuur van [eiser] in de hypothetische situatie zonder ongeval van invloed zou zijn geweest op zijn mogelijkheden om een zodanige carrière te realiseren.

Commentaar ClaimZorg:

Het is al eerder aangegeven dat de neuropsycholoog Verdonck die zich ten onrechte als klinisch neuropsycholoog voordoet (het voeren van een titel die men niet mag voeren is strafbaar) zijn rapporten die door Verzekeraars worden betaald standaard voorziet van de bovenstaande “indrukwekkende medische passages”. Een afgestudeerde marketingpersoon zou het niet beter kunnen brengen.

Verdonck heeft geen medische opleiding tot basisarts gevolgd en is dus geen academische medicus hoewel hij graag vertoeft en parkeert in medische conclusies die feitelijk thuishoren bij een diagnosestelling door psychiater (!) waar Verdonck zich verre dient van te houden!

Het is diep triest dat zowel de Rechtbank als het Hof in dezen meegingen in de rapporten van Verdonck en daarmede hun ondeskundigheid op het letselschadeterrein weer eens bevestigen. Geluk bij een ongeluk is dat de Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad die jarenlang als hoogleraar aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht zijn sporen heeft verdiend de misvattingen van Verdonck doorziet en de Hoge Raad hem in haar arrest volgt.

De Hoge Raad passeert zakelijk het rapport van Verdonk op basis van al jaren lang door haar gewezen consistente rechtspraak inhoudende dat in elke zaak een beoordeling dient te worden gemaakt hoe de hypothetische situatie zonder ongeval zou zijn geweest en hoe dit is sinds het onderhavig ongeval. Dat is immers de lijn van het medisch en juridisch causaal verband maar dat zal wel niet aan Verdonck wel besteed zijn, ergo, vinden zijn opdrachtgevers (Verzekeraars) niet prettig.

Johannes de Bruin

ClaimZorg

« « Vorige bericht:  Neuroloog Bernsen en neuropsycholoog Verdonck: een gevaarlijk duo! | Volgende bericht:  neuroloog Verhagen en neuropsycholoog Verdonck: gevaarlijk duo! » »