Medisch adviseur Verzekeraar berispt door Medisch Tuchtcollege

Het is geen uitzondering in letselschadedossiers dat medisch adviseurs van Verzekeraars zich bedienen van grievende en speculatieve uitspraken zonder een goede onderbouwing.

In het verlengde hiervan zien we dat medisch adviseurs van Verzekeraars zich bovenal opwerpen als belangenbehartiger van zijn/haar broodheer en zijn beroep van arts – waarvoor hij/zij ooit plechtig een eed heeft afgelegd – van ondergeschikt belang acht.

Vide de rechtspraak van de Hoge Raad kan de wijze waarop een Verzekeraar (dus ook diens medisch adviseur) een slachtoffer van letselschade heeft bejegend een verhogende factor voor de waardering van het smartengeld met zich meebrengen.

In de literatuur spreekt men ook wel van secundaire victimisatie.

Het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam heeft – eindelijk – een arts die als medisch adviseur voor Verzekeraars werkzaam is op de vingers getikt en berispt.

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

AMSTERDAM; Beslissing van 8 november 2022

6.7 Concluderend: het college is van oordeel dat de arts in zijn medische adviesrapporten zowel onzorgvuldig is geweest in zijn weergave en/of (impliciete) interpretatie van de beschikbare informatie, als ongefundeerde aannames heeft gedaan. Dat betekent dat de rapporten de feiten en omstandigheden waarop zij berusten niet correct vermeldt en dat de arts niet op inzichtelijke en consistente wijze heeft uiteengezet op welke gronden de conclusies van het rapport steunen. De rapporten voldoen daarmee niet aan de eisen waaraan het moet voldoen. Dit klachtonderdeel is hierom gegrond.


25 januari 2023
Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Verzekeraars willen pragmatisch regelen (..) | Volgende bericht:  Pas op voor (sommige) keurend neurologen en neuropsychologen » »