Verzekeraars willen pragmatisch regelen (..)

Dank voor uw e-mail van 05 januari 2023.

U vraagt mij of ik bij cliënte een minnelijke regeling wil beproeven.

ClaimZorg en Nationale-Nederlanden onderhouden een vriendelijke en ook zakelijke verstandhouding. De insteek is dan ook altijd dat we opgaan voor een schadeafwikkeling buiten rechte en daar kan een minnelijke regeling een plaats vinden.

Pragmatisch regelen

Het nieuwe toverwoord bij Verzekeraars is dat men pragmatisch wil regelen. Daar ben ik niet over verbaasd nu in de achterliggende 2 decennia de 5 Gerechtshoven en de Hoge Raad zich duidelijk hebben uitgelaten over het pad van medisch naar juridisch causaal verband en Verzekeraars (met dank aan hun medisch adviseurs) daar mee tot de dag van vandaag in hun maag zitten.

Restitutio in integrum!

Ik dien uit te gaan van het rechtsbeginsel dat het slachtoffer recht heeft op volledige schadevergoeding en in de praktijk vertaalt zich dit beginsel dat het slachtoffer moet worden teruggebracht in de positie (financieel) waarin hij/zij verkeerde voordat het onderhavig ongeval plaats vond. Onder dit rechtsbeginsel kan een minnelijk regeling ofwel een schikking buiten rechte een plaats hebben. Ik ben daarom geen voorstander van handjeklap; dat doet zeker tekort aan het metier van de letselschade waar wekelijks veel rechtspraak verschijnt.

Beleidsnotitie

Ik heb op 20 juni 2022 ook aan uw Manager Letselschade bijgaande Notitie verstuurd. De strekking van mijn Notitie moge duidelijk zijn: het streven van Verzekeraars om zonder deskundige onderzoeken een letselschadezaak ten titel van pragmatisch afwikkelen neemt een ondergeschikte plaats in ten opzichte van de koninklijke weg die “lege artis” bewandeld dient te worden zoals onder anderen het instellen van (meerdere) medische expertises.

Bewandelt ClaimZorg dit pad niet dan is er in de nabije toekomst het risico dat een ex cliënt een claim wegens een beroepsfout indient (en daar heeft mijn aansprakelijkheidsverzekeraar mij duidelijk op gewezen), ergo, er zijn inmiddels advocaten die zich daarin specialiseren!

Op het beginsel dat er (meerdere) medische expertises moeten plaats vinden kan somtijds een uitzondering worden gemaakt en dat heeft te gelden indien de Verzekeraar de onderbouwde uitgangspunten van de raadsman van de cliënt navolgt.

Uw voorganger meende te moeten suggereren dat de arbeidsuitval van cliënte (mede) te wijten is aan niet ongeval gerelateerde omstandigheden en koerste daarbij in mijn optiek aan op “middelen”.

Cliënte werd ongelukkigerwijze door een periode van arbeidsongeschikt-heid sinds november 2019 getroffen – gelieve life events niet te verwarren met pre-existentie – maar was ten tijde van het onderhavig ongeval na een kortstondig reïntegratietraject weer volledig aan het werk. Nog daargelaten dat ik met de suggesties van uw voorganger korte metten maak heb ik van meet af aan de overtuiging op basis van het dossier dat de arbeidsuitval sinds 31 mei 2020 volledig ongeval gerelateerd is.

Ergo, in een onderhoud op mijn kantoor op 26 oktober 2022 waarin cliënte mij op aansturing diverse documenten overhandigde, ben ik in die overtuiging verder gesterkt.

Hoe verder?

De zaak van cliënte staat nu op de rol en ik zal u binnenkort uitvoerig berichten. Ik wacht nog op de jaaropgaven t/m 2022 van de ex werkgever en het UWV.

Ik zal u vervolgens een afwikkelingsvoorstel met actuariële berekening op basis van onderbouwde argumenten doen toekomen. Volgt u mij niet daarin dan dient zoals eerder gemeld het Koninklijke Pad te worden ingeslagen en een aantal medische expertises te worden gearrangeerd:

  • Neurologische expertise
  • Neuropsychologische expertise
  • Oogheelkundige expertise
  • Revalidatiearts
  • Expertise verzekeringsarts  

U hoort dus van mij binnenkort zodra ik de gewenste aanvullende informatie heb ontvangen en daar hoort ook bij een ziekteverzuim-overzicht van de werkgever die deze informatie niet wil verstrekken en cliënte naar de Arbodienst verwijst. Dat extra pad zal ik dan ook maar bewandelen. De gewenste functioneringsverslagen over cliënte heb ik inmiddels op zak!

Ik wens u zeker niet in de laatste plaats verder een prima werkdag toe.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

debruin@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  waardering pijnsyndroom bij whiplash | Volgende bericht:  Medisch adviseur Verzekeraar berispt door Medisch Tuchtcollege » »