Kamer Langlopende Letselschadezaken, einde Mediation?

Geachte dames en heren van de Kamer Lang Lopende Letselschadezaken,

Ik heb een 11 jaar lopende letselschadezaak in behandeling tegen ASR Schadeverzekering die het dossier in handen heeft gesteld van Van Benthem & Keulen advocaten. Genoemde verzekeraar en optredende raadsvrouw toont in mijn optiek onvoldoende deskundigheid om buiten rechte de zaak af te wikkelen.

Een op mijn verzoek ingezette Mediation die recent plaats had werd om genoemde reden een farce en in overleg met cliënt heb ik de Mediation inmiddels beëindigd.

Inmiddels 45 jaar werkzaam te zijn in dit ambt ben ik van mening dat slachtoffers van letselschade die blijvend arbeidsongeschikt zijn voor de rest van hun leven uit mogen gaan van het rechtsbeginsel Restitutio in Integrum ofwel het beginsel van volledige schadevergoeding. Middelen hierin dat neerkomt op halvering van de toekomstig te lijden schade doet aan dit beginsel afbreuk en brengt de cliënt over een aantal jaren in grote financiële problemen.

In Mediation ben ik dan ook gezien de ervaringen van de afgelopen jaren tot de conclusie gekomen dat Mediation bij zware letselschadezaken waar blijvende arbeidsongeschiktheid speelt niet het juiste instrument is. Wat een grote zaak moet hebben (in casu speelt een belang van 1.6 miljoen) is een deskundige visie van professionals op basis van het schadevergoedingsrecht en niet een polderachtige oplossing middels Mediation.

In het verleden heb ik zaken voorgelegd voor bindend advies aan advocaten die naam en faam hadden in dit metier en hun “vonnissen” werden gepubliceerd in het blad Verkeersrecht van de ANWB waar ik ook een aantal jaren letselschadezaken heb behandeld voordat ik overstapte naar de advocatuur en daarna sinds 25 jaar een eigen kantoor heb.

Ik juich het van harte toe dat er thans middels een Kamer Langlopende Letselschadezaken een driemanschap is gestationeerd die allen bekendheid genieten vanwege hun deskundigheid. In de onderhavige zaak is mijns inziens vereist dat nu er geen gelijke deskundigheid tussen partijen aanwezig is deze kwestie aan uw Kamer voor een bindend advies wordt voorgelegd.

Graag verneem ik of deze zaak bij uw Kamer kan dienen en bij bevestiging hiervan zal ik de schademanager van ASR Schadeverzekering benaderen en verzoeken met mij deze zaak aan u voor te leggen. Voorts word ik graag door u geïnformeerd welke formaliteiten moeten worden vervuld om de gewenste procedure in gang te zetten.Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Nationale-Nederlanden: geen deskundige medisch adviseur beschikbaar! | Volgende bericht:  Nationale Nederlanden gebruikt privacy gegevens van slachtoffers letselschade » »