Nationale-Nederlanden: geen deskundige medisch adviseur beschikbaar!

Nationale Nederlanden, Afdeling Letselschade

Den Haag,       26 juli 2021                          

Ons kenmerk: JB RB 20190613/2137 PS

Uw kenmerk:  22179453

Betreft: De heer T.W.

Geachte dames en heren,

Ik dacht dat wij in de bespreking van 29 juni 2021 hadden afgesproken dat uw schaderegelaar een concept bezoekverslag zou maken. Hoe ver bent u daarmee?

Medisch advies

Ik verwijs u naar het adviesrapport van 21 juni 2021 van doctor W.L.E.M Hesp, chirurg.

Deze geeft als medisch specialist nogmaals aan hoe zich de medische situatie van cliënt na een ernstig rugtrauma waarbij uw 130 kg wegende verzekerde het nodig vond om mijn cliënt pardoes van achteren te bespringen heeft ontwikkeld en noemt de zienswijze en opstelling van uw medisch adviseur Reinders, slechts basisarts, nogal bot waarvoor geen argumenten worden aangedragen!

Ik heb u eerder gewaarschuwd over medisch adviseur Reinders wiens optreden meer dan 1x  door het Regionaal Medisch Tuchtcollege is veroordeeld. Genoemde medisch adviseur heeft nogal wat Verzekeraars versleten die afscheid van hem hebben genomen vanwege ondeskundige adviezen die verzekeraars “tonnen” aan schadevergoeding hebben gekost en – hulde daarvoor – prachtige rechtspraak heeft veroorzaakt die heden ten dage doortikt in elke letselschadezaak waar Verzekeraars niet blij mee zijn.

Het is triest dat medisch adviseur Reinders nu binnen de poorten van Nationale-Nederlanden aan het werk is. Kan daar iemand eens de boel organisatorisch opschudden?

Spelregels voor de medisch adviseur

Bepalend voor het acteren van de medisch adviseur in aansprakelijkheidszaken zijn de uitspraken van:

– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 06 januari 2011, LJN YG0820

– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 30 januari 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:17

– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 20 januari 2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:28

– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 12 maart 2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:81

– Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam, 2008/028-26 mei 2009

– Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam, 2008/030-26 mei 2009

– Regionaal Tuchtcollege Zwolle 16 december 2010, LJN YG0758

In deze uitspraken hebben de Colleges geoordeeld dat het optreden van de medisch adviseur in die zaken grievend, ongefundeerd, respectloos, buiten hun terrein liggend, de rol innemend van belangenbehartiger van de verzekeraar (limitatieve opsomming) was.

Medisch adviseur Reinders wacht derhalve een door mij in te stellen klacht bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege wegens het doen van grievende uitspraken over een slachtoffer. 

Ik wijs u en veel van uw collega’s en daaraan gekoppelde medisch adviseurs ten zoveelste male op het volgende.

Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2021:2270)

4.5.
Het bezwaar van AIG tegen het rapport van H. komt er kort gezegd op neer dat volgens de medisch adviseur van AIG de beperkingen met betrekking tot de rugbelasting onvoldoende zijn onderbouwd door H. Dat is echter onvoldoende, enkel al omdat de medisch adviseur van AIG in deze problematiek niet als specialist kan worden aangemerkt, wat wel geldt voor H.

Mijn aanvulling I:

Ik acht de deskundige visie van mijn medisch adviseur dr. Hesp, chirurg, met vele jaren klinische ervaring aan de operatietafel ver boven de “visie” staan van basisarts Reinders die na een studie medicijnen zich niet verder heeft gespecialiseerd en op alle terreinen medische derhalve diepgaande deskundigheid mist.

Dit onderwerp is meerdere malen bij Nationale-Nederlanden onder de aandacht gebracht maar men toont zich Oost-Indisch doof. Men blijft bij zich voordoende kwesties vertrouwen op basisartsen en verzekeringsartsen!

Om het in cynisch opzicht anders te stellen: wanneer men in de Formule 1 pole position wenst kom dan niet met een Fiat Tipo de baan op.

Ik ben al enige tijd spreekwoordelijk klaar met het pingpongspel dat een medisch adviseur van een Verzekeraar speelt indien een deskundige voor een medische expertise wordt voorgesteld. Men komt niet verder dan de opstelling dat men geen of geen goede ervaring heeft met de voorgestelde deskundige. Voor de goede orde: het betreft geen keuzemenu bij een restaurant waar men ad libitum een maaltijd besteld!

Gelukkig maakt de rechter hier korte metten mee alleen Verzkeraars verblijven nog in de slaapmodus!

Rechtbank Noord-Holland 24-12-2020 (ECLI:NL:RBNHO:2020:11533)

De beoordeling

4.1.

De rechtbank zal ingaan op de discussie over de discipline en de persoon van de deskundige,

aangezien het geschil tussen partijen in deze zaak met name om die punten draait.

4.14.

De rechtbank stelt vast dat partijen geen overeenstemming hebben weten te bereiken over de

persoon van de te benoemen deskundige. Zoals reeds overwogen (zie 4.9) voldoet Van der Veen

naar het oordeel aan de vereisten van een geschikte deskundige in deze zaak, zowel wat betreft de

hoogte van het voorschot als deskundigheid. Nu [verzoeker] meerdere malen heeft geweigerd in te stemmen met Van der Veen en geen reële bezwaren tegen deze deskundige heeft aangedragen resteert slechts afwijzing van het verzoek.

Dit is naar het oordeel van de rechtbank een zwaarwichtig bezwaar dat tegen toewijzing van het

verzoek in de weg staat (Hoge Raad 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8610). Het is niet

aan de rechtbank om, als geen concrete bezwaren worden aangedragen tegen naar het oordeel

van de rechtbank geschikte deskundigen en geen andere geschikte deskundigen worden

aangedragen, zelf een andere deskundige te zoeken. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen

Mijn aanvulling II 

Nu uw medisch adviseur Reinders geen reële bezwaren aandraagt tegen de door dr. Hesp, chirurg, genoemde deskundige/hoogleraar die op het terrein waarop de huidige problematiek zich voordoet (internationale) vermaardheid heeft vergaard, wordt de zienswijze/opstelling van medisch adviseur Reinders als niet relevant terzijde geschoven.

Ook hier zou het wenselijk zijn dat een professionele verzekeraar als Nationale-Nederlanden in casu de dossierbehandelaar de medisch adviseur aanstuurt met inachtneming van de vigerende rechtspraak. Dat gebeurt overduidelijk keer op keer niet!

Nota bene:

Juist het boven vermeldde verhoogt steeds weer de kosten van schadevaststelling ex artikel 6: 96 BW lid 2 onder b+c en komt volledig voor rekening van uw medisch adviseur Reinders en het onvermogen van Nationale-Nederlanden deze aan te sturen.

Dat een dergelijke tijdvretende opstelling van een Verzekeraar zoals hiervoor vermeld een PIV BGK regeling ook al niet aantrekkelijk maakt moge duidelijk zijn, ergo, vergoeding van bgk op basis van verrichte tijd en noodzakelijke handelingen, teneinde de belangen van een cliënt optimaal te behartigen en weerstand biedt aan de infame opstelling van een medisch adviseur van een Verzekeraar, zonder meer rechtvaardigt.

Het spijt mij u niet beter te berichten.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

debruin@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  ASR Schadeverzekering: beleid gaat boven rechtspraak! | Volgende bericht:  Kamer Langlopende Letselschadezaken, einde Mediation? » »