Het zijn niet allen koks die lange messen dragen!

Advies ClaimZorg 6 oktober 2021

Johannes de Bruin

Opmerkingen na bestudering medisch dossier, medische adviezen, UWV-dossier en dossier/ schadestaat SAP Advocaten

 1. Rapport autoschade moet er komen in verband met de impact van de aanrijding.
 2. Lage impact van een achterop aanrijding is rechtspraak voorhanden! Daar komt een verzekeraar niet zomaar mee weg, wel geldt hoe lager de schade hoe zwaarder de bewijslast.
 3. Aan te leveren: Verklaringen van moeder, vader, vriendinnen, oud-collega’s hoe betrokkene in het algemeen dagelijks leven functioneerde voordat onderhavig ongeval plaatsvond.
 4. Idem van genoemde personen hoe betrokkene na ongeval van 7 december 2017 functioneerde.
 5. Dat had Sap Advocaten moeten regelen voordat medische expertises werden ingezet.
 6. Er is een enorm medisch behandelingstraject afgelegd en nog steeds gaande sinds onderhavig ongeval. Er is dus sprake van een consequent, consistent medisch beeld waarin betrokkene steeds haar medisch klachten heeft gemeld.
 7. Geen van allen geraadpleegde medici inclusief de keurend specialisten trekken de door betrokkene gemelde klachten in twijfel, wel heeft men moeite een wetenschappelijke basis en verklaring te vinden en ook daar is recent rechtspraak over verschenen.
 8. Duidelijk wordt voorts dat betrokkene keihard heeft gewerkt aan herstel en nu dat niet lukte het niet tot verbazing mag leiden dat betrokkene de moed der wanhoop nabij is en dit zich vertaalt in haar dagelijks disfunctioneren.
 9. Het stellen door de keurend neuropsycholoog dat er sprake is van aggravatie is niet haar terrein maar dat van de keurend psychiater; deze casus af laten hangen van een paar psychologische testen doet geen recht aan de geopenbaarde klachten door betrokkene.
 10. De keurend neuropsycholoog verzuimt een onderscheid te maken tussen “onderbewust onderpresteren” of “bewust onderpresteren” dan wel durft daar geen standpunt in te nemen dat wetenschappelijk onderbouwd is.
 11. De keurend psychiater ontkent stellig dat er sprake is van aggravatie
 12. Dat er wel degelijk signalen zijn van substantiële klachten wordt bevestigd doordat het NPO 2 dagen heeft geduurd en dat is extreem lang en zegt het een en ander over de mentale en fysieke conditie van betrokkene.
 13. Ik mis de patiëntenkaart in het dossier dat betrokkene voordat het onderhavig ongeval plaats vond geen van al die klachten had die na het ongeval zijn ontstaan. Graag alsnog toezending.
 14. De keurend psychiater geeft op bladzijde 19 van zijn rapport aan dat er in ieder geval een temporeel verband is het optreden van het ongeval en het ontstaan van diverse lichamelijke klachten die in samenloop der tijd tot op heden geclassificeerd kunnen worden binnen een somatisch-symptoomstoornis. Hiermede is het causaal verband in juridische zin tussen ongeval en medische klachten gegeven.
 15. In zijn aanvullend rapport van 3 december 2020 dient de keurend psychiater Medas van repliek door aan te geven dat hij geen grote mate toekent aan een life event: verbroken verloving.
 16. Betrokkene toch duidelijk heeft verklaard dat haar verloofde geen begrip meer kon opbrengen voor al haar lichamelijke en geestelijke klachten en zo een serieus voorgenomen huwelijk waar al de nodige voorbereidingen werden getroffen op de klippen liep.
 17. In zijn aanvullend rapport van 3 december 2020 dient de keurend psychiater in harde bewoordingen Medas van repliek door aan te geven dat het uiterst speculatief zou zijn om betrokkene’s psychiatrische symptomen op welke wijze dan ook te relateren aan het ziektebeeld van haar moeder (die overigens in een latere fase weer goeddeels herstelde van haar klachten).
 18. Ieder mens maakt in zijn leven meerdere life events door. Dat geeft nog geen grond om de sinds ongeval tot heden durende klachten van betrokkene aan life events te wijten.
 19. Op bladzijde 18 geeft de keurend psychiater antwoord op de vraag of in de situatie zonder ongeval er bij betrokkene reeds klachten en afwijkingen op zijn vakgebied bestonden die de onderzochte thans nog steeds heeft: neen, ik heb geen aanwijzingen vanuit betrokkene zelf noch vanuit het (medisch) dossier dat zij (betrokkene) eerder een klachtenpatroon als het actuele of een behandeling bij een psycholoog/psychiater/GGZ heeft gehad!
 20. Er wordt nog een zogeheten “SOLK behandeling” genoemd maar de keurend psychiater schat in dat gezien het tijdsverloop het resultaat gering zou zijn; de klachten van betrokkene bestaan inmiddels (datum onderzoek 11 september 2020) bijna 3 jaar en diverse behandelingen (EMDR, gesprekken met een psycholoog, fysiotherapie, pijnmedicatie, revalidatiebehandeling) hebben tot op heden nauwelijks tot geen verbetering geleid.
 21. De vraag is wat de waarde is van het neuropsychologisch onderzoek nu de keurend neuropsychologe – zie rapport bladzijde 11- zelf aangeeft dat op de vraag of er “cognitieve stoornissen aantoonbaar” zijn respectievelijk welke “beperkingen” zij op haar vakgebied kan duiden niet te beantwoorden valt nu de uitkomsten van dit onderzoek niet valide zijn en dat er geen harde betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de aanwezigheid, aard en ernst van eventuele cognitieve stoornissen.
 22. Dat Medas hieraan haar conveniërende uitspraken doet is nogal bot en nihilistisch van aard.
 23. Alle experts verzuimen in hun onderzoeken na te gaan dat de arbeidsongeschiktheid ook te verklaren valt vanuit het disfunctioneren van betrokkene (zie bijgaande literatuur) sinds het onderhavig ongeval waarbij steeds weer al haar medische klachten zijn gedocumenteerd
 24. In deze zaak zou het wellicht aanbeveling verdienen dat er nog een medische expertise door een revalidatiearts zou worden ingesteld: zie de bijgaande vakliteratuur.
 25. Het gehele dossier is gevormd door medische opvattingen van Medas waardoor de zaak wordt aangestuurd tegen uitsluitend het medisch causaal verband tussen ongeval en beperkingen en de deskundigen daar zelve moeite mee hebben zich concreet uit te laten.
 26. De vele beperkingen van betrokkene in het ADL patroon zou verder onderzocht moeten worden door een ergotherapeut nu er een serieuze claim verlies zelfwerkzaamheid dreigt.
 27. Gegeven de rechtspraak van de Gerechtshoven en de Hoge Raad dient er een juridisch causale afweging plaats te hebben tussen ongeval en de beperkingen die immers prevaleert boven een diversiteit van opvattingen van keurend medisch specialisten.
 28. Die causale juridische afweging luidt steevast dat de rechter afweegt of de door betrokkene aangegeven klachten vóór het ongeval niet bestonden, sinds het ongeval aanwezig zijn en dat deze klachten zonder ongeval zich niet op enig moment (later) zouden manifesteren.
 29. Hier wil ik nader op ingaan als ik van betrokkene de gevoerde correspondentie tussen wederpartij (wie?) en SAP Advocaten in mijn bezit krijg. Ik beslis dan tevens of ik de zaak overneem van SAP Advocaten.
 30. Ik ben onder voorbehoud en vooralsnog geen voorstander van Mediation. De zaak lijkt in juridische zin nog lang niet uitgekristalliseerd en dan heeft gezamenlijk aan tafel zitten onder leiding van een Mediator geen zin. Aan handjeklap wordt aan betrokkene geen recht gedaan en bekend is dat menig Mediator aan het “polderen” slaat en dat is in strijd met het rechtsbeginsel Restitutio in Integrum: principe van volledige schadevergoeding.
 31. Ik zou in beraad willen geven deze bijna 4 jaar durende letselschadezaak voor te leggen aan de Kamer Langlopende Letselschadezaken voor een bindend advies. In deze Kamer zijn er drie vooraanstaande leden die hun vermaardheid in de letselschade ruim hebben bewezen. Zie artikel van het Verbond van Verzekeraars.
 32. De door SAP Advocaten voorgestelde Mediation baart in dit stadium zeker vraagtekens nu gezien haar recente schadestaat het toekomstig verlies van arbeidsvermogen en overige materiele schade op pm (pro memorie) stelt. Dat kan echt niet!
 33. In elke zware letselschadezaak geldt het rechtsbeginsel: restitutio in integrum ofwel het beginsel van volledige schadevergoeding. Sap Advocaten lijkt hier met haar opstelling gezien de schadestaat aan voorbij te gaan.
 34. Ik mis vooralsnog in dit dossier een uitgebreid geschrift van betrokkene hoe zij in de situatie zonder ongeval haar loopbaan zou invullen. Ook hier is rechtspraak over.
 35. Ik ben voorts niet onder de indruk van de medisch adviseur van Sap Advocaten (Westerweel Intermediair) die toch best wel wat scherper aan de wind mag zeilen en zodoende zijn collega medisch adviseur van Medas op de korrel neemt ten aanzien van diens botte stellingnames en standpunten die niet of weinig getuigen van realiteitszin en empathie.
 36. Ik begrijp even niet waarom tegen de beslissing in de bezwaarschriftprocedure bij het UWV geen beroep is ingesteld bij de rechtbank. Betrokkene is academisch opgeleid en functioneerde in deeltijd op dit niveau als psychologe. Het UWV acht betrokkene arbeidsgeschikt voor zeer lage beroepen zoals printplaten monteuse, inpakster.
 37. Ik stel voor alle medische keuringsrapporten + patiëntenkaart huisarts (!) te voorzien van een goed en stevig commentaar door een scherp aan de wind zeilende medisch adviseur.
 38. Die opnieuw aan het UWV te zenden en te verzoeken of zij op haar beslissing terugkomt nu er mogelijk nieuwe (medische) feiten zijn. Dat laatste zou ik aan een medisch adviseur van ClaimZorg willen voorleggen in het geval ik de zaak overneem.
 39. Tot slot zou ik graag willen ontvangen de declaratie-overeenkomst met SAP Advocaten. Ik begin niet aan zaken waar nog torenhoge behandelingskosten openstaan, immers dan voorzie ik dat mijn behandelingskosten al helemaal niet meer vergoed worden.
 40. Ik ben niet onder de indruk van het geleverde werk van Sap Advocaten. Wederom heb ik de overtuiging dat de titel van advocaat geen garantie is voor uitstekend geleverd werk en hier het oud Nederlands spreekwoord opgeld doet: “het zijn niet allen koks die lange messen dragen!”.

Johannes de Bruin

ClaimZorg

« « Vorige bericht:  Nationale Nederlanden gebruikt privacy gegevens van slachtoffers letselschade | Volgende bericht:  Fysiotherapeuten en huisartsen rapporteren vaak onzorgvuldig! » »