ASR Schadeverzekering: beleid gaat boven rechtspraak!

ASR Schadeverzekering N.V.

Postbus 2072

3500 HB Utrecht                                                                                                                                   

T.a.v. Afdeling Letselschade

Den Haag,       20 juli 2021                          

Ons kenmerk: JB RB 20210420/2169PS

Uw kenmerk:  QSS-403098

Geachte heer,

Dank voor uw e-mail van heden. Fijn dat u thans inhoudelijk reageert nadat ik de nodige pressie op ASR Schadeverzekering heb moeten uitoefenen: onder druk wordt alles vloeibaar!

U sluit een “beleidsmatig uitvoerig pdf bestand” bij handelend over mijn buitengerechtelijke behandelingskosten (bgk) en richt die ad libitum maar even aan mijn cliënt. Denkt u werkelijk dat mijn cliënt uw bgk-bestand dat vol staat met vaktermen en verkortingen begrijpt?

Misschien helpt het als na lezing daarvan u aan de buren vraagt wat er precies staat en wat het betekent. Het hilarische van uw pfd bestand aan cliënt daarvan is dat u mij nu verplicht dat ik cliënt een uitvoerige toelichting moet geven over het door verzekeraars beladen onderwerp kosten van rechtsbijstand terwijl ik eerder volstond bij cliënt te melden dat ik mijn kosten van behandeling in zijn zaak verhaal op ASR Schadeverzekering. 

Ik wil u mijn aantekeningen van mijn Leidse tijd wel toezenden waar de Hoge Raad in haar arrest Fokker-Zentveld (beter bekend als het Vliegtuigvleugel arrest (HR 5 januari 1968, NJ 1968/102) oordeelde en welk arrest heden ten dage nog steeds opgeld doet (Overeenkomsten-recht thans Boek 3 BW) met de overweging:

Wat partijen over en weer van elkaar redelijkerwijs mogen verwachten (bij de uitleg van een overeenkomst).

Recht en beleid

Allereerst heeft beleid geen externe maar slechts interne werking dus bespaart u zich de moeite dat onder mijn aandacht te brengen. Ik confronteer u ook niet met de interne gedragsregels van de plaatselijke Carnavalsvereniging, u bent immers geen lid.

Voorts dat uitvoering van een bepaald intern beleid zoals ten aanzien van behandelingskosten en kantoorkosten ASR Schadeverzekering in beginsel toekomt maar zulks dient dan wel plaats te hebben binnen de grenzen van het recht en de rechtspraak. Dat is immers een wezenlijk onderdeel van de rechtsstaat waarvan ASR Schadeverzekering deel van uit maakt.

Met uw beleidsmatig bgk-bestand geeft ASR Schadeverzekering evenwel aan zich niet aan de rechtspraak te houden dus permitteer ik het mij dit bestand naar de prullenbak te sturen.

Ik sluit bijgaande BGK-bloemlezing in en verwijs u naar blz. 14-19 waar de rechtspraak aangaande PIV BGK is opgenomen. U bent uitgenodigd verweer te leveren en dan niet vide een beleidsmatig bgk bestandje.

Overigens ten titel van “beleid” laat de geschiedenis zeer wrede gebeurtenissen zien en terecht vond men daardoor destijds een grond voor de oprichting de Verenigde Naties (VN) en later van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de sindsdien verschenen rechtspraak van het Europese Hof maakt nogal eens korte metten met “beleid”.

PIV BGK

In Jip & Janneke taal: wij zijn op goede gronden (!) geen deelnemer aan het PIV-BGK convenant dat een beperkt en afnemend aantal belangen-behartigers als deelnemer kent en dus kunt u ClaimZorg daaraan ook niet houden hoewel u dat via een vileine constructie wel doet!

Kosten medisch adviseurs

Wij maken gebruik van professionele Medisch Advies Kantoren waar gespecialiseerde medisch adviseurs werkzaam zijn en dat is wat anders dan uw medisch adviseur die vanuit zijn tuinhuis adviezen typt en bij u voor zijn “typiste werk” tegen een gespecialiseerd hoog tarief declareert. Overigens is uw medisch adviseur slechts basisarts met een cursusje “verzekeringsarts” en zeker geen medisch specialist. Maar dit terzijde.

Ook op dit onderdeel motiveert u niet (!) hoe u tot dit bedrag van € 190,– vergoeding van de kosten van medisch adviseurs bent gekomen en waarschijnlijk komen we dan weer uit bij de “beleidsmakers” van ASR Schadeverzekering: een soort Ministerie waar voornamelijk beleidsambtenaren werken en men bewust contra productief de samenleving tegemoet treedt.

Het moet niet zotter worden

U treft bijgaand een schriftelijke onderbouwing van 19 + 21 februari 2018 Medithemis en Genas, medisch adviseurs voor ClaimZorg, hoe toen (!) hun kostenstructuur is opgebouwd als antwoord op een “beleidsbrief” van ASR Schadeverzekering van december 2017.

Ik stel nota bene vast dat u heden 20 juli 2021 exact hetzelfde bestand nog steeds gebruikt met dezelfde bedragen!

Is uw salaris en dat van het management van ASR Schadeverzekering sinds 2017 tot heden niet meer verhoogd (zogenaamde prijscompensatie + initiële jaarlijkse loonstijging)? In een krappe arbeidsmarkt waar alle Schadeverzekeraars schreeuwen om kwalitatief en goed opgeleide en ervaren arbeidskrachten kan ik mij dat niet voorstellen. U wel?

Voor u ter lering ende vermaeck zie bijgaand artikel uit Letsel & Schade 2018 van Menno Neeser (NRL) hoe hard salarissen jaarlijks over een langere perioden blijven stijgen.

In het verlengde hiervan zie de artikelen in Verkeersrecht van dr. B. Pals (misschien ver voor uw tijd maar nog steeds actueel).

Ik sluit daarbij bij het vonnis van de rechtbank Arnhem die op 14 september 2005 in haar rechtsoverweging 5 oordeelde dat een uurtarief van € 200,= exclusief btw van een medisch adviseur van een belangenbehartiger (toen al!) redelijk is. U wordt geacht dit vonnis te kennen dus gedraagt u zich daar dan ook naar maar zoals de rechtspraktijk laat zien is dat niet het sterkste punt van ASR Schadeverzekering.

Treffend is de passage van Medithemis bij brief van 19 februari 2018 dat gezien de inmiddels 13 verstreken jaren sinds de uitspraak van de rechtbank Arnhem in september 2005 dat een uurtarief van € 200,– ex btw redelijk is over het en de in de tussentijds opgetreden geld- ontwaarding en sterk stijgende kosten een uurtarief in 2018 van € 222,= ex btw redelijk is.

Beter zou ik het niet kunnen formuleren.

Op 26 februari 2018 heb ik de voornoemde brieven van mijn medisch adviseurs + bedoeld vonnis van de rechtbank Arnhem per e-mail aan ASR Schadeverzekering verstuurd (=uw schademanagers) maar wanneer men zij weer eens op pijnpunten wordt gewezen blijft het zoals altijd weer oorverdovend stil aan die zijde.

Wederom in Jip & Janneke taal: 

ASR Schadeverzekering heeft sinds 26 februari 2018 kennis van de onderbouwing van externe Medische Advieskantoren en had reeds op 14 september 2005 kennis van het vonnis van de rechtbank Arnhem over een redelijk uurtarief van € 200,= ex btw voor een medisch adviseur, maar weer eens toont ASR Schadeverzekering zich lijdend aan geheugenverlies dan wel een slechte verliezer, ergo, stuurt vrolijk op 20 juli 2021 een zeer “ernstig gedateerd behandelingskosten beleid” in dat een exacte kopie is van het bgk behandelingsbeleid 2017.

Ik zou ASR Schadeverzekering willen aanbevelen meer gekwalificeerde personeelsleden op de Letselschade Afdeling aan te nemen die in letselschadezaken “meters maken” – uw collega en gewaardeerde opponent/Personenschade Expert Buitendienst is een lichtend voorbeeld maar helaas ook enig in zijn soort – en die een instelling hebben van doorzetten en door pakken. Dat scheelt ASR Schadeverzekering tonnen aan behandelingskosten!

Van een van oorsprong Rotterdamse Verzekeraar (Stad Rotterdam) verwacht ik een met de mouwen opgestroopt koopmanschappelijke insteek in plaats van “beleidsmakers” die met de iPad onder de arm wel even denken hoe het metier van de letselschade in elkaar steekt.

Personenschade is en blijft maatwerk met als doelstelling het ooit door Mr. Asscher (van de beroemde Asscher serie die eenieder op zijn bureau behoort te hebben) geformuleerde rechtscriterium: Restitutio ad Integrum ofwel het “beginsel van volledige schadeloosstelling” en daar ressorteren de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand ex artikel 6: 96 BW lid 2 onder b+c dus ook onder! Beleid komt daar niet in voor.

ClaimZorg heeft niet zoals veel advocatenkantoren de insteek dat we erop los declareren en forse openstaande bedragen ten eigen faveure op de schadevergoeding van cliënt in mindering brengen. Ergo, we garanderen feitelijk dat we onze kosten op basis van een markt geldend uurtarief + medische advieskosten verhalen op de verzekeraar. Het is maar dat u dat weet.

Mooi is het vonnis van het Hof Arnhem-Leeuwarden 20-01-2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:335) alwaar de huisadvocaat van ASR Schadeverzekering, te weten mr. Van K. procedeerde:

6.24 Op grond van het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 aanhef en onder b +c BW neemt het hof tot uitgangspunt dat redelijke kosten van rechtsbijstand ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor vergoeding in aanmerking komen. Daarbij gaat het om een dubbele redelijkheidstoets: niet alleen moet het maken van de kosten redelijkerwijze verantwoord zijn, maar ook moet de omvang van de kosten redelijk zijn. Nu niet in geschil is dat de kosten, die door [geïntimeerde] met specificaties onderbouwd zijn is naar het oordeel van het hof aan de eerste redelijkheidstoets voldaan. Daarbij komt een uurtarief van € 285,- te vermeerderen met kantoortoeslag – anders dan [appellanten] ingang hebben willen doen vinden – het hof in dit geval niet onredelijk voor, zodat ook aan de tweede toets is voldaan.

Dus parkeer ver buiten de poort die uilskuikens en domkoppen van “beleidsmakers” die een schande zijn voor het letselschade ambt met hun ernstig gedateerde beleidsstukken en laat de dossierbehandelaar zich (wekelijks) verdiepen in het letselschade ambt door kennis en ervaring op te doen!

Voelt u zich niet persoonlijk aangesproken; tot wie ik mij werkelijk richt moet wel duidelijk zijn met een sportieve boodschap: als het Management van ASR Schadeverzekering in de Formule 1 op “pole position” wenst te staan verschijn dan niet met een (verouderde) Fiat Tipo  aan de start. Kansloos!

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

debruin@claimzorg.nl

Nota bene: voordat u gaat roeptoeren over mijn bgk, ik noteer slechts 30 minuten voor dit epistel dat wél op mijn weblog en het Letselschadeforum wordt geplaatst.

« « Vorige bericht:  Rekenrente en jankende verzekeraars | Volgende bericht:  Nationale-Nederlanden: geen deskundige medisch adviseur beschikbaar! » »