uw rechten bij medische expertises

Het rapport van de onafhankelijk keurend specialist is inhoudelijk niet vatbaar voor commentaar van de onderzochte nu de keurend specialist wordt geacht de deskundige te zijn die om een onderzoek en rapport is verzocht.

Toch hebt u in dit verband in dit stadium 2 rechten.

  1. U bent het niet eens met de inhoud van het concept rapport van de keurend specialist en roept het blokkeringsrecht in. Het rapport wordt dan vernietigd. Dat heeft aldus rechtspraak wel tot gevolg dat de verzekeraar hieraan haar gerede conclusies zal verbinden (lees sluiting = archivering dossier).
  2. U roept het blokkeringsrecht niet in en behoudt het correctierecht. Dat behelst dat u correcties op het rapport aandraagt van “feitelijke aard” (= in elk geval niet medisch).
  3. Natuurlijk is het niet zo dat u dan aan de zijlijn staat en stilzwijgend moet toezien. Uw commentaar op het rapport van de keurend specialist bespreekt u met uw huisarts wiens schriftelijk (!) commentaar ik zal voorleggen aan mijn medisch adviseur die dit meeneemt in zijn berichten aan de keurend specialist. Langs die weg wordt dus wel rekening gehouden met uw commentaar maar dan wel ondersteund door uw huisarts!
  4. Bent u het niet eens met het definitieve rapport van de keurend specialist dan staat het u volgens de rechtspraak vrij om zelf een (contra) medische expertise op eigen kosten te arrangeren. Geschatte kosten zijn € 3.000 tot € 4.000.

Concluderend:

  1. U roept het blokkeringsrecht in en dan is uw zaak “case closed”
  2. U roept het blokkeringsrecht niet in en in de lijn van het correctierecht dat u toekomt geeft u correcties van feitelijke aard aan
  3. U levert met een onderbouwd rapport van uw huisarts desgewenst inhoudelijk commentaar op het rapport van de keurend specialist dat via mijn medisch adviseur wordt geadresseerd aan de keurend specialist.
  4. Blijft de keurend specialist bij zijn rapportage dan staat het u vrij een onafhankelijke medische expertise te arrangeren waarbij ik mijn medisch adviseur zal verzoeken u daarin bij te staan. Alle daarmee samenhangende kosten komen wél voor uw rekening.

Nota bene

In het schriftelijk bericht van de huisarts dat de concept rapportage van de keurend specialist becommentarieert dient in elk geval naar voren te komen of uw medische klachten voordat het onderhavig ongeval plaatsvond wél of niet bestonden. Het is daarbij gewenst dat er tevens een actuele patiëntenkaart wordt aangeleverd.

Vide de rechtspraak van de vijf Gerechtshoven en de Hoge Raad is in een letselschadezaak niet het medisch maar het juridisch causaal verband doorslaggevend waar immers een afweging wordt gemaakt of er sprake is van een juridisch causaal verband tussen het ongeval en de letselschade en behelst het volgende.

“Indien komt vast te staan dat de benadeelde voorafgaand aan het ongeval de gezondheidsklachten niet had, de gezondheidsklachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de gezondheidsklachten ontbreekt, zal het bewijs van het oorzakelijk verband daarmee veelal geleverd zijn”.

Voorts concludeert de hogere rechtspraak steevast dat indien in de medische stukken sinds het bewuste ongeval klachten worden genoemd die steeds weer terugkeren er sprake is van een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten zodat kan worden gesproken van een plausibel klachtenpatroon.

Johannes de Bruin

ClaimZorg

Januari 2022

« « Vorige bericht:  Niet medisch maar juridisch causaal verband is doorslaggevend | Volgende bericht:  Medische en juridische causaliteit bij whiplash » »