Het zijn niet allen koks die lange messen dragen

Aan: Fides Letselschade

Den Haag,       22 juni 2022

Ons kenmerk : JB RB 20210825/2204PS  

Uw kenmerk  :21-SR-841

Betreft: cliënt Mevrouw F. te

Geachte mevrouw R,

Ter zake het verkeersongeval d.d. 25-8-2021 wendde zich tot mij mevrouw F. met het verzoek haar belangen verder te behartigen.

Op 01 april 2022 meldde betrokkene zich telefonisch tot mijn Kantoor met het verzoek haar zaak over te nemen van Fides Letselschade. In het persoonlijk gesprek (!) dat ik met haar had op 04 april 2022 (!) heb ik haar eerst aangehoord en verkreeg tevens inzage in haar dossier van slechts enkele pagina’s.

Hieruit komt naar voren dat er door u nauwelijks voort(uit)gang in haar zaak van inmiddels bijna 1 jaar is geboekt.

De communicatie die u dient te voeren met cliënte is ver beneden peil. U laat de zaak op zijn beloop, er is nauwelijks contact.

Medische informatie is niet door u opgevraagd.

U schakelt ook uw medisch adviseur niet in.

U laat na de patiëntenkaart op te vragen; zie voor dit vereiste de vigerende rechtspraak.

Er is geen verzoek bij cliënte neergelegd tot aanlevering van een veelvoud aan zakelijke bescheiden waar deze casus wel degelijk om vraagt. Dat heb ik dus maar inmiddels gedaan.

Sinds onderhavig ongeval is cliënte arbeidsongeschikt en heeft zij haar opstartend bedrijf (ZZP-er) waarin zij fors investeerde moeten beëindigen.

Inkoop dure inventaris en huurcontract bedrijfspand dat niet alleen met eigen middelen maar ook met vreemd kapitaal werd gefinancierd en het gegeven dat het bedrijfspand ook nog eens verbouwd moest worden waar tegenover ongeval gerelateerde arbeidsongeschiktheid van cliënte staat (=geen inkomen) zijn kennelijk aan uw aandacht ontsnapt echter was u vast en zeker ten gehore gekomen als u in den beginne een persoonlijk onderhoud met cliënte zou hebben gehad.

U hebt ook geen onderzoek gedaan naar de geleden financiële schade waaronder het forse verlies van arbeidsvermogen.

U had bij optima forma belangenbehartiging moeten concluderen dat het voorschot onder algemene titel van € … van de aansprakelijke verzekeraar Allianz absoluut de schade van cliënte niet compenseert en zij al geruime tijd in financiële moeilijkheden verkeert.

Er heeft nooit een persoonlijk gesprek tussen u en cliënte plaats gevonden die wel degelijk daar behoefte aan had. Zij droeg immers in de privé sfeer haar hele hebben en houden aan een vreemde persoon bij Fides Letsel-schade over. Gezien de omstandigheid dat we bijna 1 jaar verder zijn is dat afkeurenswaardig.

Het geheel overziende is hier sprake van een verwijtbare tekortkoming in de dienstverlening ofwel wanprestatie zijdens Fides Letselschade. Ik heb de overeenkomst van dienstverlening tussen u en cliënte ingezien en indien u kosten op cliënte gaat verhalen zien we elkaar bij de Rechtbank.

Ik heb derhalve in beraad u uit naam van cliënte aansprakelijk te stellen indien blijkt dat uw nalatigheid de belangen van cliënte heeft geschaad.

Het moet u toch bekend zijn dat u uw redelijke behandelingskosten bij Allianz in moet dienen op grond van artikel 6: 96 BW lid 2 onder b+c. Mocht Allianz (een deel van) uw kosten niet redelijk vinden dan is het niet redelijk dat u de onredelijke kosten dan maar deponeert bij cliënte.

U hoeft het dossier niet over te dragen. Er is immers niet of nauwelijks gecorrespondeerd in dezen en uw uitleg bij brief van 3 mei 2022 dat het u volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade niet is toegestaan de inkomende- en uitgaande correspondentie aan cliënte door te sturen is lariekoek. 

Verzekeraars klagen steen en been dat er een veelvoud aan niet deskundige belangenbehartigers is ontstaan. Welnu het is niet aan Verzekeraars te bepalen wie een eigen Onderneming start maar men heeft een punt van orde dat het niet allen koks zijn die lange messen dragen.

Wie de schoen past trekke hem aan.

Cliënte neemt afscheid van Fides Letselschade en ik verzoek u haar niet meer te benaderen uit overwegingen van cliënt behoud.

Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

e-mail: debruin@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  Verzekeraars mogen belangenbehartiger weigeren na fraude, opname in EVR proportioneel | Volgende bericht:  CED Letselschade schendt AVG! » »