ClaimZorg klaagt advocaat Allianz aan bij de Orde van Advcoaten

Klaagschrift

Deken Orde van Advocaten Amsterdam

Postbus 57590

1040 BL Amsterdam

 

Den Haag,         19 juli 2017

Ons kenmerk:  JBRB 081224/1394PS

Uw kenmerk: 4017-0374: Klacht over advocaat de heer mr E. te Amsterdam

Weledelgestrenge heer Van Regteren Altena,

Cliënte en ondergetekende namen kennis van uw brief van 5 juli 2017 met bijlagen waaronder de brief van 21 juni 2017 van mr. Kemper. In diens zienswijze kan ik mij niet vinden.

Mr. Kemper spreekt over de “dynamiek” van de Mediation. Mijn hartelijke dank aan Mr. Kemper voor deze uiteenzetting waarbij ik opmerk dat ik voorstander ben van Mediation voordat tot procederen wordt besloten en mij in de afgelopen jaren gelukkig mocht prijzen aan dit buitengerechtelijke middel meerdere malen met succes te hebben deelgenomen.

Indien evenwel de vordering van cliënte € 368.000 + € 40.000 kosten bedraagt en voorafgaand aan de Mediation de advocaat E. “stalorders” van verzekeraar Allianz had (dat werd in het begin van de Mediaton door de Mediator gevraagd en bevestigd) dat er met de gedane bevoorschotting van € 7.500 genoeg betaald was en – zoals later bleek nog – er slechts een bereidheid was tot verdubbeling (dus totaal € 15.000), dan vraag ik mij af wat Mr. Kemper met de “dynamiek” van de Mediation voor ogen heeft.

De Mediation heeft overigens niet lang geduurd nadat aan de Mediator het finale aanbod van advocaat E. gedaan op basis van de stalorders, bekend werd en de Mediation vroegtijdig beëindigde. Ook hier proef ik niet bepaald een sfeer van “dynamiek” waar Mr. Kemper aan refereert.

Zoals – in eenvoudige bewoordingen – eerder door mij werd gesteld had advocaat E. in de wetenschap dat er een vordering lag van meer dan € 400.000 en er slechts een bereidheid was zijdens Allianz om maximaal € 15.000 uit te keren tot geen andere conclusie moeten komen dat Mediation geen zin zou hebben gehad en partijen zich tot de burgerlijke rechter moeten wenden. Dat had met een kort briefje geregeld kunnen worden. Deze opvatting wordt gedeeld door een aantal LSA-advocaten die recent door mij over deze casus zijn geraadpleegd.

Met cliënte blijf ik van mening dat haar vordering + kosten enerzijds en de vooraf opgelegde stalorders van Allianz anderzijds zover uit elkaar lagen dat Mediation nooit had mogen plaats vinden. Een verschil tussen € 400.000 en € 15.000 valt buiten rechte niet te overbruggen.

Het gaat niet om de teleurstelling van de afloop van maar om de route van totstandkoming naar de Mediation. Die had niet mogen plaatsvinden en nu zulks wél geschiedde dient aan de integriteit van de advocaat E. ernstig te worden getwijfeld en dienaangaande te worden gekwalificeerd als zijnde in strijd met de verplichting die partijen hebben op grond van artikel 6: 2 Burgerlijk Wetboek waarin is gesteld dat partijen zich hebben te gedragen overeenkomstig de eisen van de redelijkheid en billijkheid.

Wellicht ten overvloede memoreer ik nog aan een uitspraak van het Hof van Discipline, 26 augustus 2016, ECLI:NL: TAHVD:2016:178) aan welke algemene normen het handelen van de advocaat moet worden getoetst.

Uit rechtsoverweging 5.2. van het Hof van Discipline blijkt onder anderen dat de advocaat zich dient te onthouden van middelen die onevenredig nadeel aan de wederpartij toebrengen en verder bij zijn of haar handelwijze de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij in het oog te houden.

Ik ben van mening dat de kwalificatie “onevenredig nadeel aan de wederpartij toebrengen” respectievelijk “de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij in het oog te houden” op deze casus van toepassing is.

Cliënte en ondergetekende wensen deze zaak voor te dragen aan het Hof van Discipline. In dit verband zie ik uw verdere berichten/uitspraak met belangstelling tegemoet.

Op uw verzoek wordt dit schrijven in tweevoud aangeleverd.

Hoogachtend,

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Hof Arnmhem-Leeuwarden: Allianz/London stop met slachtoffer 18.5 jaar kapot procederen! | Volgende bericht:  Medisch adviseur verzekeraar is geen dossierbehandelaar! » »