ClaimZorg daagt medisch adviseur Lok (Nationale-Nederlanden) voor het Tuchtcollege

rtgamsterdam@minvws.nl

 Centraal Medisch Tuchtcollege  voor de Gezondheidszorg

Den Haag                                     

                                                          

  

  Ons kenmerk: JB RB 20151105/1943PS

Uw kenmerk:  Klaagschrift over medisch adviseur Lok

                        Uw kenmerk: Malusic/Lok 2020/093

Geachte College,

In aansluiting op mijn eerdere e-mail van 4 januari 2021 en brief wordt thans namens Klager inhoudelijk tegen de uitspraak van 24 november 2020 van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam bij uw College beroep aangetekend op de hierna volgende gronden.

Klager verwijst nogmaals naar de aan het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam toegezonden Producties:

– Expertiserapport 18 juni 2019 van dr. Oosterhof, neuroloog (productie 01)*

– Alle medische adviezen in dit dossier (productie 02)

– Verklaringen van collega’s over disfunctioneren klager na ongeval

 • In dit expertiserapport wordt alle vergaarde medische informatie besproken

Klager verwijst nogmaals naar de:

Spelregels voor de medisch adviseur

Bepalend voor het acteren van de medisch adviseur in aansprakelijkheidszaken zijn de uitspraken van:

– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 06 januari 2011, LJN YG0820

– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 30 januari 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:17

– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 20 januari 2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:28

– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 12 maart 2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:81

– Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam, 2008/028-26 mei 2009

– Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam, 2008/030-26 mei 2009

– Regionaal Tuchtcollege Zwolle 16 december 2010, LJN YG0758

In deze uitspraken (whiplashzaken!) hebben de Colleges geoordeeld dat het optreden van de medisch adviseur in die zaken grievend, ongefundeerd, respectloos, buiten hun terrein liggend, de rol innemend van belangenbehartiger van de verzekeraar (limitatieve opsomming) was.

Alhoewel er geen protocollen bestaan voor een medisch adviseur voor het opmaken van een adviesrapport schrijft dit College concreet voor aan welke vereisten het rapport moet voldoen:

 • Het rapport vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het berust;
 • Het rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde       vraagstelling te beantwoorden;  
 • Op inzichtelijke en consistente wijze wordt uiteengezet op welke gronden de conclusies van het rapport steunen;
 • Het rapport vermeldt de bronnen waarop het berust, daaronder begrepen de gebruikte literatuur en de geconsulteerde personen;
 • De rapporteur (medisch adviseur) blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid

Voorts dient de medisch adviseur:

 • Zich in zakelijke bewoordingen uit te drukken
 • Niet vooringenomen te zijn
 • Voldoende respect te tonen voor de standpunten van gesprekspartners
 • Objectief en onafhankelijk te oordelen
 • Zijn uitspraken en oordelen te beperken tot het werkterrein waarop hij deskundig is
 • Bij het op schrift stellen van stukken waarvan voorzienbaar is dat deze ook extern een   betekenis kunnen hebben,
 • Gewaakt wordt voor een vermenging van feiten, beweringen, persoonlijke opvattingen en (retorische) vragen.

Meer in het algemeen dient de medisch adviseur:

 • Zorgvuldigheid te betrachten
 • Te handelen overeenkomstig de in de medische professie algemeen aanvaarde gedragsregels zoals de GAV beroepscode (1994), de Gedragsregels voor artsen (KNMG 2004) dan wel de Medische Paragraaf uit de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Klacht 1:

Voor het in dezen acteren van medisch adviseur Lok heeft als klachtwaardig te gelden dat:

 • Medisch adviseur Lok zonder een zorgvuldige motivatie, bijvoorbeeld door een grondige onderzoek/literatuurstudie/ bronvermelding zoals dat een redelijk handelend arts betaamt, ongefundeerde uitspraken doet door de stelling in te nemen dat “hij nietovertuigd” is van de ernst en aard van het letsel van klager, zulks terwijl er een substantieel medisch dossier waaronder de rapportage van een gespecialiseerde neuroloog voorhanden is over het letsel van klager en de ingestelde behandelingen.
 • Een redelijk handelend arts daarbij in het kader van de vereiste zorgvuldigheid de hierna genoemde aspecten in zijn adviezen (voor extern gebruik) opneemt en eerst daarna conclusies/stellingen betrekt, zich daarbij realiseert wat een dossierbehandelaar van een Verzekeraar met zijn adviezen gaat doen:
 1. Waaruit het letsel van betrokkene bestaat
 2. Welke klachten en beperkingen hiermee samenhangen
 3. Of betrokkene adequaat medische hulp voor zijn klachten heeft gezocht
 4. Of de klachten na het ongeval benoemd zijn door de medische behandelaars
 5. Of er behandelingen zijn ingesteld gericht op het verminderen van deze klachten
 6. Of de medische klachten en beperkingen passen bij het onderhavig ongeval
 7. Of er sprake is van consistent/congruent/samenhangend/plausibel klachtenpatroon
 8. Of er een alternatieve verklaring voor deze klachten is
 9. Of er een relevant medisch verleden is en zo ja waaruit dat bestaat
 10. Wat de impact is van de patiëntenkaart vanaf 2 jaar vóór het onderhavig ongeval

Dit alles heeft medisch adviseur Lok nagelaten en getuigt van onzorgvuldig acteren zulks tegen de achtergrond dat medisch adviseur Lok enkel en alleen de stelling betrekt “niet overtuigd te zijn” van de aard en ernst van het letsel dat klager is overkomen en nalaat op een inzichtelijke en consistente wijze uiteen te zetten op welke gronden deze gewraakte stelling in zijn rapport is gebaseerd en daarmede als basisarts feitelijk een brevet van onvermogen deponeert respectievelijk dit optreden een medisch adviseur zeer onwaardig is.”

Het is onvoorstelbaar en niet acceptabel dat het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam in haar uitspraak van 24 november 2020 de criteria aangegeven middels de door uw College tot stand gebrachte rechtspraak passeert respectievelijk niet op een juiste wijze toepast.

Klacht 2:

Voor het acteren van medisch adviseur Lok heeft ook als klachtwaardig te gelden dat:

 • Medisch adviseur Lok na het uitbrengen van het concept medisch expertiserapport van 06 februari 2019 de keurend neuroloog dr. Oosterhof op vileine wijze per eenzijdig schrijven op 14 maart 2019 heeft getracht op andere gedachten te brengen en zonder dat hij daarvan de medisch adviseur van ClaimZorg op de hoogte heeft gebracht. Eerst op 8 mei 2019 zendt de dossierbehandelaar van Nationale-Nederlanden de gewraakte brief van 14 maart 2019 van medisch adviseur Lok aan ClaimZorg toe.

Te gelden heeft Onderdeel 5 (de Medische Expertise) van de Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade:

f. Bij een gezamenlijke expertise is het partijen niet toegestaan om zonder medeweten van de wederpartij (mondeling of schriftelijk) met de deskundige te communiceren

Toelichting 5.6: Geen eenzijdige communicatie met onafhankelijk medisch deskundige

Bij een gezamenlijke expertise is het partijen niet toegestaan om zonder medeweten van de wederpartij (mondeling of schriftelijk) met de deskundige te communiceren. Partijen sturen de wederpartij derhalve altijd kopie van hun eventuele schriftelijke communicatie met de deskundige en bieden de wederpartij de gelegenheid om bij eventuele mondelinge communicatie met de deskundige – met uitzondering van het onderzoek van de benadeelde – aanwezig te zijn. Deze verplichting tot gelijktijdige communicatie met de deskundige is een uitvloeisel van het beginsel van hoor en wederhoor. Schending van dit beginsel kan de waarde en bewijskracht van de gezamenlijke medische expertise aantasten (blz 68/116).

Medisch adviseur Lok schendt door zijn eenzijdig benaderen van de door partijen gezamenlijk aangezochte deskundige dr. Oosterhof op flagrante wijze Onderdeel 5 van de Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade en handelt daarmede klachtwaardig en zelfs uiterst oncollegiaal jegens medisch adviseur Mr. drs. Coehoorn.

Het is onvoorstelbaar en niet acceptabel dat het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam deze flagrante schending van de betreffende Medische Paragraaf naast zich neerlegt en dit College voetstoots medisch adviseur Lok volgt in zijn berichtgeving dat niet hij (..) maar de dossierbehandelaar van Nationale-Nederlanden de brief van 14 maart 2019 van de keurend neuroloog dr. Oosterhof had moeten doorsturen.

De Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade is artikelsgewijs geschreven en uitsluitend bestemd voor medisch adviseurs die in letselschadezaken adviseren. Ingeval van schending van de Medische Paragraaf is dan ook uitsluitend de geadresseerde medisch adviseur verantwoordelijk en zonodig aansprakelijk. Het vereist geen academisch inzicht wanneer medisch adviseur Lok de brief van 14 maart 2019 aan dr. Oosterhof opstelt en ondertekent per gelijke handeling hij zijn collega medisch adviseur Mr. drs. Coehoorn hiervan in kennis stelt zoals de zowel de letter als de geest van de Medische Paragraaf voorschrijft. Dat het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam genoegen neemt met het bericht van medisch adviseur Lok dat voor het eerst op 08 mei 2019 versturen van zijn brief van 14 maart 2019 hij dit onderwerp intern nog eens onder de aandacht van Nationale-Nederlanden heeft gebracht roept bij Klager gevoelens van hilariteit op. Het “verwijzen” (kennelijk niet alleen bij de Overheid en Gemeenten een uitzaaiende kwaal) door medisch adviseur Lok naar de dossierbehandelaar van Nationale-Nederlanden kan slechts worden aangemerkt als het abject afschuiven en/of ontlopen van diens verantwoordelijkheid die wel degelijk op zijn schouders rust gegeven de bepalingen van de Medische Paragraaf. Medisch adviseur Lok is de opsteller van de brief van 14 maart 2019 en niet de onwetende dossier- behandelaar van Nationale-Nederlanden. Indien medisch adviseur Lok zijn verantwoordelijk-heden kennelijk delegeert blijven niettemin de bepalingen van de Medische Paragraaf van toepassing en is en blijft medisch adviseur Lok hiervoor aanspreekbaar en verantwoordelijk.

Het is voorts onvoorstelbaar en niet acceptabel dat het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam stelt dat van schending van de Medische Paragraaf door medisch adviseur Lok geen sprake is nu de gewraakte brief van 14 maart 2019 aan de keurend neuroloog immers door Nationale-Nederlanden op 8 mei 2019* is aangekomen. Deze zienswijze van het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam komt er feitelijk op neer dat wanneer een weggebruiker een rood uitstralend verkeerslicht negeert hij door de verbalisant geen bekeuring krijgt omdat er geen aanrijding volgde! Het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam negeert hier ten onrechte de (onrechtmatige) schending van de Medische Paragraaf maar gaat uit van het schadebeginsel waarvoor evenwel geen exceptie in de Medische Paragraaf is terug te vinden.

*Het is een geluk bij een ongeluk dat de keurend neuroloog dr. Oosterhof nog niet gereageerd had op het schrijven van 14 maart 2019 van medisch adviseur Lok en dat medisch adviseur Mr. drs. Coehoorn met spoed op 08 mei 2019 genoemde keurend specialist per brief heeft benaderd. In het telefonisch onderhoud dat door de raadsman van Klager op 08 mei 2019 werd gevoerd spreekt deze medisch adviseur van “schande en oncollegiaal gedrag” van medisch adviseur Lok. Of hiertegen een tuchtrechtelijke procedure moet worden aangespannen vindt medisch adviseur Mr. drs. Coehoorn een zaak van de heer Malusic.

Nota bene: Verzekeraar Nationale-Nederlanden heeft nimmer de aanvullende adviesrapporten na 06 februari 2019 (!) van medisch adviseur Lok aan ClaimZorg tot op de dag van vandaag verstuurd en schendt daarbij eveneens de Gedragscode Behandeling Letselschade (partijen stellen de adviezen van hun medisch adviseurs ter beschikking) die naar tekst, aard en strekking als doel heeft dat er door partijen volledige transparantie in de afwikkeling van letselschade wordt nagestreefd. Nationale-Nederlanden houdt evenwel stukken achter die haar wellicht niet conveniërend zijn.

Nota bene: Verzekeraar Nationale-Nederlanden noch medisch adviseur Lok hebben nimmer het fatsoen getoond hun excuses aan te bieden voor de gehele gang van zaken en dat is een omstandigheid die bij beoordeling van de flagrante schending van de Medische Paragraaf en dienaangaande de in te stellen tuchtrechtelijke maatregel tegen medisch adviseur Lok moet worden meegewogen.

Weshalve

Klager verzoekt uw College dit Klaagschrift in (her) beraadslaging te nemen en ziet uit naar uw zorgvuldig gemotiveerde uitspraak.

Johannes de Bruin, raadsman en gevolmachtigde

ClaimZorg

« « Vorige bericht:  Fysiotherapeuten en huisartsen rapporteren vaak onzorgvuldig! | Volgende bericht:  ClaimZorg daagt medisch adviseur Lok van Nationale-Nederlanden voor het Tuchtcollege » »