Allianz Nederland en Mediation: misbruik van omstandigheden

Allianz Nederland (Rotterdam)

Postbus 64

3000 AB Rotterdam

Directeur Claims Management Benelux

Den Haag,       1 juni 2017

 

 

Betreft cliënte: Mevrouw (..)

Geachte Directie,

Terugkomend van een lang verlof kreeg uw brief van 24 april 2017 mijn aandacht gebracht.  Uw reactie gaat helaas volledig voorbij aan de inhoud van mijn brief van 4 april 2017.

Allianz wist dat cliënte aan de hand van mijn concept dagvaarding een vordering had ingesteld van € 368.970 + medische kosten € 2.853,13 + kosten rechtsbijstand (nader te bepalen). Gedurende de Mediation heeft cliënte met zeer grote tegenzin een substantieel offer gebracht. Daarna werd duidelijk dat Allianz op geen enkele wijze bereid was tot een substantieel offer. De Mediation werd dan ook aan het einde van de dag zonder enig resultaat beëindigd. Mijn indruk en die van cliënte gedurende de Mediation was dat mijn gesprekspartners vooraf niet mijn concept dagvaarding + producties hadden bestudeerd. Dit bleek uit de zichtbare omstandigheid dat tijdens de Mediation de dagvaarding aandachtig bestudeerd werd en wat de betekenis was van daarbij behorende producties.

In de daarop volgende brief van Allianz wordt duidelijk dat Allianz slechts bereid was enkele duizenden euro’s te betalen ter finale regeling op de schade van cliënte en mijn kosten.

Het is tegen deze handelwijze van Allianz waartegen ik bezwaar aanteken. Allianz had op voorhand moeten aangeven dat bij lange na niet de aan vordering van mijn cliënte zal worden voldaan respectievelijk dat er geen substantiële tegemoetkoming zou volgen en dat de inzichten zouden zijn dat slechts met een (schamel) bedrag van enkele duizenden euro’s tot afwikkeling van deze zaak moest worden overgegaan. Met die wetenschap had er natuurlijk ook nooit een Mediation plaats moeten hebben welke in totaal inclusief de voor-bereiding + besprekingen + nabesprekingen + reistijd voor mij 2 volle dagen in beslag heeft genomen. Partijen hadden zich dan immers niet alleen de kosten maar ook de energie (dergelijke zittingen vergen nogal wat energie van cliënte en belangenbehartiger) kunnen besparen en had ik de dagvaarding reeds kunnen laten betekenen.

Simpel gesteld: Als een vordering € 368.970 + medische kosten € 2.853,13 + kosten rechtsbijstand bedraagt en men de insteek heeft om hiertegenover enkele duizenden euro’s tegenover te stellen zal elk weldenkend mens concluderen dat Mediation geen enkele zin heeft. Ik bestempelde de opstelling van Allianz gezien het bovenstaande derhalve als onrechtmatig en overweeg een procedure tegen maatschappij.

Mijnerzijds bestaat er geen onvrede dat de Mediation niet is gelukt. Dit hoort nu eenmaal bij een dergelijke buitengerechtelijke rechtsgang. Ik zit slechts 40 jaar in het vak en weet hoe de hazen kunnen lopen! Mijn onvrede is dat vooraf reeds de wetenschap en de instelling bij Allianz aanwezig was dat met een schamel bedrag van deze zaak afscheid zou worden genomen. Uw advocaat en de Mediator zijn natuurlijk goed in deze zaak voor hun diensten betaald. Ik mag voor 2 dagen een bedrag van € 0 noteren. Daar heb ik spreekwoordelijk de “P” over in. De Mediation had gewoon niet mogen plaats vinden zodat ik deze 2 dagen in andere zaken wel omzet gericht aan de slag had kunnen gaan.

Komt u niet aanzetten dat in de Mediation Overeenkomst is opgenomen dat partijen hun eigen kosten dragen – daar was ik zeker toe bereid – evenwel heeft dan te gelden dat de insteek van partijen is dat in Mediation een akkoord wordt bereikt en dat blijkt in dezen geenszins het geval te zijn geweest gezien de opstelling van Allianz.

Overigens maak ik ook de Mediator een verwijt dat gezien de vordering van cliënte en de voorafgaand aan de Mediation door Allianz verstuurde brief aan de Mediator – waaruit blijkt dat Allianz met een reeds betaald bedrag van € 7.500 meende aan verplichtingen te hebben voldaan – de Mediator bij partijen vooraf had moeten polsen of er genoegzaam bereidheid bestond tot het bewegen van substantiële bedragen. Had dit vooraf verkennend gesprek door de Mediator wél plaats gehad dan had ook de Mediator moeten concluderen dat Mediation geen zin zou hebben.

Ik laat niet onvermeld dat mijn cliënte dagen van tevoren torenhoog tegen de Mediation heeft aangekeken. Haar fysieke en psychische toestand sinds het bedrijfsongeval uit 2008 brengen met zich mede dat zij nauwelijks in staat is een aantal uren tegenover zakelijk ingestelde personen te moeten zitten en toelichtingen te moeten geven. Ook cliënte is zeer verontwaardigd over de handelwijze van Allianz door weliswaar een volle dag Mediation te laten plaatsvinden echter reeds vooraf met de instelling dat men niet bereid was tot een substantiële tegemoetkoming, ergo, Allianz een paar duizend euro op zak had.

Bespaart u mij uw uiteenzetting van 24 april 2017 hoe Allianz voorstander is van Mediation en zich oplossingsgericht opstelt. Terecht en enigermate cynisch merkt mijn cliënte op dat de praktijk bij Allianz toch echt anders uitwijst. Geen woorden maar daden is toch een Rotterdams credo?

U eindigt in uw brief van 24 april 2017 dat u de schade-afdeling mijn kosten rechtsbijstand nog eens laat beoordelen en mij spoedig laat berichten. Ik heb evenwel nog geen bericht hierover mogen ontvangen en gegeven de wetenschap dat thans de gang naar de rechtbank geplaveid wordt, heb ik graag hier duidelijkheid over zodat dit in de dagvaarding kan worden meegenomen.

Ik zie dat we steeds meer letselschadezaken tegen Allianz in behandeling krijgen. Ervaringen uit het verleden geven een zekere grauwe kleur aan nieuwe zaken. Het zij zo.

 

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

ClaimZorg

debruin@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  Uitzending Radar 10 april 2017 over letselschade: onzin ten top! | Volgende bericht:  Hof Arnmhem-Leeuwarden: Allianz/London stop met slachtoffer 18.5 jaar kapot procederen! » »