Whiplash: Pas op voor keuringen door neurologen Verrips, Berndsen en Verhagen

Verzekeraars sturen slachtoffers van letselschade naar deze neurologen voor een medische expertise en helaas menig raadsman van een slachtoffer en diens medisch adviseur volgt dat pad.

Medische expertises zijn een interessante fee voor de keurend specialist en gemiddeld kost dat tussen de  € 4.000 – € 5.000 en dan gaat het om zo’n 3 medische expertises per week.

Zoals algemeen bekend is bij whiplash letsel hoofdpijn veel voorkomend en een zeer relevante oorzaak dat een slachtoffer niet normaal kan functioneren, ergo, in veel opzichten hij/zij tekort schiet bij arbeid, sociaal verkeer en taken in de opvoeding en bijstand van het gezin. Na amper 1 uur inspanningen is men spreekwoordelijk op!

De neurologen Verrips, Berndsen en Verhagen kennen zoals uit hun rapporten duidelijk wordt geen waarde toe aan pijnklachten bij nek- en rugletsel als er geen structureel (objectief, fractuur, amputatie) letsel zichtbaar is om reden dat de “Protocollen” van de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVvN) maar ook  de Nederlandse Orthopaeden Vereniging (NOV-WIA) dit gebiedend voorschrijven tot groot genoegen van de medisch adviseurs van Verzekeraars. Concrete toepassing van subjectieve klachtenscores zoals Quickdash, PDQ, etc. wordt voor deze beroepsgroep ontraden omdat de NVvN en de NOV – een sterk op Verzekeraars gerichte Vereniging (!) – van mening zijn dat de beoordeling van medische klachten anno 21 eeuw moet berusten op objectieve gegevens en niet op subjectieve klachten.

Deze gedateerde Protocollen van de NVvN en de NOV verhullen vooraleerst het gebrek aan adequate medische onderzoeksmethoden en gaan lijnrecht in tegen de hogere (!) rechtspraak van de vijf Gerechtshoven die unaniem vonnissen dat niet het medisch maar het juridisch causaal bepalend is en een traject van een aantal causale stappen moet worden bewandeld om tot een afgewogen causaal oordeel te komen.

Ook voor een keurend specialist heeft te gelden dat hij zich oriënteert of de geuite klachten serieus zijn, of die reeds aanwezig waren voordat het ongeval plaats vond, of die klachten aansluitend aan het ongeval zijn ontstaan en dat die klachten zonder ongeval zich op enig moment niet zouden manifesteren! Dit onderzoekstraject moet de keurend specialist in zijn rapportage opnemen of anders moet de medisch adviseur van het slachtoffer daar expliciet om vragen!

Wordt primair door bovengenoemd  trio neurologen het door de onderzochte persoon geuite pijnklachten genegeerd, het is inmiddels standaard dat men in de expertiserapporten meldt dat de “aanhoudende hoofdpijn” geen ongevalsgevolg is maar een gevolg van inname van paracetamol!

Verzekeraars zijn dan dronken van geluk en parkeren spreekwoordelijk de bus in het veld. Het moet niet zotter worden.

Deze opvatting van genoemd trio neurologen wordt gelukkig in de medisch wereld, zelfs door vakgenoten, met gefronste wenkbrauwen aangehoord. Oorzaak, aanleiding en gevolg?

Zie hieronder een negatieve ervaring van een cliënt van ClaimZorg. Pas dus op als de Verzekeraar voorstelt één dezer neurologen een keuring te laten doen en zeker als er sprake is van whiplash letsel. Natuurlijk kan het slachtoffer een tegenonderzoek (contra expertise) doen maar daar gaat de Verzekeraar niet in mee en mag het slachtoffer de nota van € 4.000 – € 5.000 zelf uit eigen zak betalen.

Wat verder te doen?

Ik adviseer tot een 2e medische expertise door een revalidatie arts. Op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) worden middels diverse onderzoeksmethodieken met betrokkene diens pijnklachten onderzocht en in welke mate deze hem/haar belemmeren in het dagelijks leven.

Verzekeraars willen geen medische expertise door een revalidatiearts bij whiplash letsel (..) maar in de literatuur wordt steeds meer aangestuurd op dit onderzoek nu een bepaald aantal neurologen het bewust laat afweten ten faveure van haar opdrachtgever.

Maar ook de rechter gaat mee in een vervolgonderzoek door een revalidatiearts naar pijnklachten getuige de uitspraak van de rechtbank Rotterdam oktober 2021.

Tot slot nog een waarschuwing!

Genoemd trio neurologen wil nog wel eens een aanvullend neuropsychologisch onderzoek (NPO) laten verrichten en kiezen voor de neuropsycholoog (geen beschermde titel) drs. Verdonck. Deze persoon doet zich voor als medicus maar een psycholoog heeft geen universitaire studie tot arts gevolgd en hij drukt zich in zijn rapporten uit met vermelding van een veelvoud van indrukwekkende psychiatrische termen en komt bijna standaard met de eindconclusie dat de onderzocht “bewust onderpresteert!”

Johannes de Bruin/ClaimZorg/augustus 2023

Geachte heer de Bruin,

Zoals eerder besproken, leek het interview met Dr. Verrips vooral te draaien om het in mijn mond leggen van woorden in plaats van mijn verhaal daadwerkelijk aan te horen. Mijn voornaamste gevoel blijft dat het geen prettig gesprek was en dat hij nauwelijks naar mij luisterde. In plaats daarvan leek hij gefocust op zijn eigen agenda en de conclusie die hij al in gedachten had. 

Zoals u weet, raak ik na ongeveer een uur volledig uitgeput, en bij intensieve gesprekken zelfs eerder. Ondanks dat ik aangaf dat ik uitgeput was en veel pijn had, ging hij door met dezelfde vragen en gaf zelf de antwoorden al voordat ik dat kon doen, en zocht vervolgens bevestiging bij mij. Hij vroeg me zelfs om te rennen, ondanks mijn vermelding dat dit niet prettig was vanwege de pijn die ik voelde.

Vooral na mijn ervaring met Dr. Van Woensel, revalidatiearts kan ik concluderen dat het interview met Verrips totaal niet gericht was op het begrijpen van mijn situatie en mijn waarheid, maar eerder op het bevestigen van de conclusie die hij al voor ogen had. Zo werd 3 à 4 keer per week paracetamol en dan alleen op de dagen dat ik sowieso op kantoor aanwezig wilde zijn, vervangen met 3 à 4 pillen per dag. Ik ben helaas niet in staat om zulke lange rapporten meer binnen zulke korte termijnen volledig te lezen, want anders had ik dat toen direct aangekaart.

Het gesprek met Dr. Van Woensel was zeker intens. Het duurde ook lang en er werden diverse onderwerpen besproken. Ik was drie dagen lang uitgeput na dit gesprek. Wat echter duidelijk anders was, was dat Dr. Van Woensel mij vragen stelde en doorvroeg op specifieke onderwerpen, zonder zelf al met antwoorden te komen. Hij leek niet bezig te zijn om mij te overtuigen of woorden in mijn mond te leggen. Hij gaf mij de tijd die ik nodig had om mijn verhaal te vertellen. Zelfs wanneer ik mijn zinnen niet kon afmaken vanwege een gebrek aan energie en concentratie, bleef hij geduldig wachten tot ik mijn zinnen goed kon formuleren. 

Naar mijn mening is dit een teken van professionaliteit en een blijk van respect voor zijn vak en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij leek niet vast te houden aan vooraf bepaalde conclusies en probeerde niet specifieke woorden uit mijn mond te trekken.

Met vriendelijke groet,

(cliënt)

 

« « Vorige bericht:  Whiplash, hoofdpijn en paracetamol | Volgende bericht:  Beruchte verzekeraar Allianz gaat weer over de streep » »