N.B.: De genoemde bedragen zijn afgerond en geïndexeerd, met als uitgangspunt februari 2022.

Categorie 1: Gering letsel (tot € 2.500,=)

 • normale dagtaak gedurende 1 week tot max. 13 weken niet kunnen verrichten door bedrust of verband om lichaamsdeel
 • geneeskundige hulp ingeroepen
 • eventueel ziekenhuisopname tot maximaal 1 week pijn geleden

Voorbeelden

 • kneuzingen
 • schaafwonden, vleeswonden
 • Lichte hersenschudding
 • kleine botbreuken

Categorie 2: Licht letsel (€ 2.500,=tot € 5.000,=)

 • enkele weken ziekenhuisopname
 • eventueel operatieve ingreep
 • gedurende een aantal maanden arbeidsongeschikt
 • aantal weken resp. maanden bedrust of onmogelijkheid zich normaal voort te bewegen
 • lopen met krukken of één of meer stokken, dan wel met een verband
 • geruime tijd afhankelijk van de hulp van een verple(e)g(st)er of verzorg(st)er
 • zichtbare littekens ten gevolge van verwonding
 • geen beperkingen bij uitoefening vroeger beroep en sportbeoefening
 • algeheel herstel

Voorbeelden

 • schouderluxatie probleemloos genezen
 • geringe blijvende visusvermindering
 • ongecompliceerde fracturen ledematen of skeletdelen
 • inwendig letsel
 • gebitsbeschadiging
 • ernstige vleeswonden met ontsierend litteken

Categorie 3: Matig letsel (€ 5.000,= euro tot € 10.000,=)

 • enkele weken tot 3 maanden ziekenhuisopname
 • eventueel operatieve ingrepen
 • medische behandeling vergt minimaal 1 jaar
 • lichte handicap op geestelijk of lichamelijk gebied
 • oorspronkelijk beroep kan worden uitgeoefend (eerst ten dele, later geheel) zij het dat dit zwaar valt
 • soms is revalidatie nodig
 • geen algeheel herstel

Voorbeelden

 • gecompliceerde breuken
 • kniebanden gescheurd
 • amputatie deel van vinger
 • verlies (deel) eigen gebit
 • nekletsel, whiplashlaesie
 • zeer ontsierend litteken ten gevolge van vleeswonden
 • psychische schade ten gevolge van verkrachting, ontucht, incest
 • gering functieverlies van een lichaamsdeel

Categorie 4: Ernstig letsel (€ 10.000,= tot € 25.000,=)

 • 4 weken tot enkele maanden ziekenhuisopname
 • vaak maandenlang bedrust
 • eventueel operatieve ingrepen
 • medische behandeling vergt minimaal 1 jaar
 • matige handicap op lichamelijk en/of geestelijk gebied
 • oorspronkelijk beroep kan worden uitgeoefend (aanvankelijk ten dele, later geheel) zij het dat dit zwaar valt
 • soms is revalidatie nodig
 • geen algeheel herstel

Voorbeelden

 • ernstige verbrijzelingsfractuur
 • belangrijke blijvende visusvermindering
 • eenzijdige doofheid
 • korte tijd bewusteloos of in coma
 • beenverkorting
 • schedelbasisfractuur
 • ernstige whiplashlaesie
 • ernstig inwendig letsel

Categorie 5: Zwaar letsel (€ 25.000,= tot € 50.000,=)

 • ernstige verwondingen
 • levensgevaar
 • lang genezingsproces
 • levenslange zware handicap
 • beroepsuitoefening vaak onmogelijk of niet volledig mogelijk
 • medische behandeling, begeleiding en revalidatie kan enkele jaren vergen
 • aantal malen ziekenhuisopname
 • vaak grof ontsierende littekens
 • huidtransplantatie
 • inbreng kunststofgewrichten of ander kunststofmateriaal
 • geen uitzicht op herstel

Voorbeelden

 • langere tijd bewusteloos of in coma
 • soms langdurige, nietstabiele toestand op geestelijk gebied en/of karakterverandering
 • verlies reuk en/of smaak
 • functie verlies lichaamsdeel

Categorie 6: Zeer zwaar letsel (€ 50.000,= euro tot € 100.000,=)

 • persoonlijk leven en beroepsleven blijvend veranderd in negatieve zin
 • algeheel verlies of functieverlies of functieverlies van een bepaald lichaamsdeel waardoor eventueel prothese nodig
 • ernstige ontsieringen met gevolgen voor privé leven en/of werk
 • blijvend ongeschikt voor beroep of bedrijf soms zelfs voor omscholing voor ander beroep
 • levenslange medische begeleiding en controle

Voorbeelden

 • ernstige blijvende storing geestelijk vermogen en geestelijke stabiliteit
 • ernstige brandwonden
 • verlies of functieverlies arm, been, hand, voet
 • hoge dwarslaesie waarbij men normaal kan eten, communiceren, televisie kijken, lezen, kaartspelen
 • blindheid beide ogen
 • verlies spraakvermogen

Categorie 8: Uitzonderlijk zwaar letsel (vanaf € 100.000,= tot          € 250.000,=)

 • blijvend lichamelijk en/of geestelijk letsel
 • eventueel blijvend op een rolstoel aangewezen
 • kan niet thuis worden verpleegd, maar in een psychiatrische inrichting of een verpleeghuis
 • totale arbeidsinvaliditeit

Voorbeelden

 • totale dwarslaesie
 • mogelijkheid tot communicatie verloren of ernstig beperkt
 • bijzonder zware brandwonden, waardoor zichtbaar ernstig misvormd