Medirisk/VVAA: geen inzage medische gegevens door dossierbehandelaars!

Medirisk
Postbus 8409
3503 RK Utrecht

Den Haag, 21 juli 2010
Ons kenmerk: JBMA 2010 0302/1361PS
Uw kenmerk: IWE-2010-900480

Geachte mevrouw,

Ik refereer aan uw brief van 17 mei 2010.

Ik vraag namens cliënte de medische informatie op en zal die steeds onder gesloten (!) couvert aan u ter attentie van uw medisch adviseur toezenden.

Door toezending van de medische gegevens wordt aan uw medisch adviseur toestemming gegeven haar medisch dossier in te zien en daarbij aan de desbetreffende dossierbehandelaar een advies uit te brengen.

Door cliënte wordt geen machtiging tot inzage in haar medisch gegevens aan de dossierbehandelaars van Medirisk/VVAA verstrekt. Hiermede wordt voorkomen – zoals helaas de alledaagse praktijk met Medirisk/VVAA uitwijst – dat niet academisch medisch opgeleide personen quasi medische epistels (onder vermelding van medisch Latijnse medische terminologie) gaan schrijven en spreekwoordelijk uit de bocht vliegen.

Ik refereer nog aan een recente gebeurtenis – zoals hiervoor omschreven – waarbij mijn medisch adviseur mij mededeelde dat als dit (een zogenaamd medisch epistel van een dossierbehandelaar van Medirisk/VVAA) gedragen wordt door een medicus, hij eigenhandig zijn doctorsbul zou inleveren.

Voorts is van algemene bekendheid dat de dossierbehandelaars van Medirisk/VVAA welgevallige delen uit een schriftelijk advies van hun medisch adviseur plakken en knippen en hierover extern gaan corresponderen en stelling nemen.

Een zeer ongewenste ontwikkeling derhalve in medische kwesties waar aansprakelijkheid zich niet altijd direct aandient (daarvoor is soms nader onderzoek nodig) en het beslist niet nodig is dat “niet deskundigen” zich in het traject van medische causaliteit en toerekening een extra ruis daarbij inbrengen.

De lijn die ik volg moge duidelijk zijn: U verkrijgt steeds de schriftelijke adviezen van mijn medisch adviseur (diens kosten zijn aan te merken als vallend onder artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek) en zijn richtinggevend in de beoordeling van het medisch causaal verband.

Op die adviezen kan door de medisch adviseur (!) van Medirisk/VVAA worden gereageerd, eveneens schriftelijk, die ik dan zal doorzenden aan mijn medisch adviseur. Daarbij kan op enig moment een aanleiding zijn dat beide medisch adviseurs met elkaar overleggen of over een terzake doend onderdeel discussie voeren.

Wat hiermede wordt bereikt dient een zuiver doel: transparantie in de zaak en geen wegduik- of vertraagtactieken.

De geschiedenis laat zien dat Medirisk/VVAA in geen enkel dossier de redelijke kosten van rechtsbijstand vergoedt. Hoewel wij steeds een declaratie voorzien van een verrichtingenlijst, waaruit blijkt wanneer en voor welke tijd en voor welke handeling tijd wordt genoteerd, wordt deze met standaard abstracte termen door Medirisk/VVAA beantwoord en afgewezen.

Mede gelet op de sinds 1 juli 2010 in werking getreden Wet Deelgeschillen Letsel- en Overlijdensschade, zal met niet of gedeeltelijke betaling van ingediende declaratie tot dagvaarding worden overgegaan, indien er uwerzijds geen inhoudelijk commentaar op de betreffende declaratie is.

Een dergelijke handeling geldt vanzelfsprekend over andere terzake doende onderwerpen.

Positief daarbij is dat de kosten verbonden aan deze nieuwe rechtsgang niet meer vallen onder de artikelen 56 + 57 Wetboek burgerlijke Rechtsvordering, maar rechtstreeks onder artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek ressorteren.

Voorts kondig ik, mede gelet op de vigerende praktijk aan, dat wanneer u tot inschakeling van een extern schaderegelingskantoor overgaat, in de afwikkelingsgesprekken tevens (en op voorhand) de post buitengerechtelijke kosten ter sprake komen, nu deze onderdeel uitmaken van de schade van cliënte. Is er geen akkoord over de schadepost buitengerechtelijke kosten dan is er geen akkoord over de verdere schade van cliënte en heeft verder onderhandelen geen zin meer.

U kunt uw medisch adviseur mededelen dat ik gelet op de recente e-mails van cliënte de daarin genoemde specialisten zal benaderen met het verzoek om (aanvullende) medische informatie en die zal ik met commentaar van mijn medisch adviseur wederom aan u ter attentie van uw medisch adviseur onder gesloten couvert toekomen.

In het mondeling vooroverleg dat ik met mijn medisch adviseur had gaf deze onder voorbehoud van inzage in het medisch dossier en afgaande op mijn informatie aan dat aansprakelijkheid zich in deze trieste kwestie aandient. Ziet u zonodig nog eens mijn aansprakelijkstelling van 3 mei 2010. Overigens is het gevraagde voorschot nog niet gehonoreerd.

Uw beterschapwens gedaan bij brief van 17 mei 2010 zal ik aan cliënte overbrengen.

Ik zie uw berichten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Johannes de Bruin
Directeur ClaimZorg Letselschade Haaglanden
(Niet aanwezig op vrijdag)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

« « Vorige bericht:  www.zwartelijstarts. nl | Volgende bericht:  Nieuwe Aanbevelingen gewenst voor snellere schaderegeling » »