Malafide belangenbehartigers? Politiek moet zich er niet mee bemoeien!

In antwoord op Kamervragen over een toename van malafide belangen-behartigers heeft minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer geschreven dat hij het onwenselijk vindt als er door de marktwerking kwalijke praktijken ontstaan in de letselschadebranche. “Ik hecht veel waarde aan de kwaliteit van belangenbehartiging in de letselschadebranche. Om die kwaliteit te borgen is het van belang dat gedupeerden worden bijgestaan door kundige belangenbehartigers.” De minister noemt het wettelijk beschermen van het begrip ‘letselschadespecialist’ een ingrijpende maatregel en wil de aankomende WODC-onderzoeksresultaten afwachten alvorens hij overweegt mogelijke vervolgstappen te nemen.

De vragen en antwoorden:

Vraag 1 : Bent u ermee bekend dat personen die letselschade oplopen bij een ongeluk, nog een keer slachtoffer kunnen worden, doordat hen geld wordt afgetroggeld door dubieuze letselschadespecialisten?

Ja, ik ben bekend met de berichtgeving over het onderwerp van de NOS en het AD. Ik acht het van groot belang om eventuele misstanden in deze branche tegen te gaan. Laat ik daarbij vooropstellen dat het essentieel is dat slachtoffers tijdig en kundig worden bijgestaan bij het afhandelen van hun schade. Het is voor slachtoffers van letselschadezaken van wezenlijk belang dat zij zich daarbij gesteund voelen.

Vraag 2: Hoeveel mensen zijn jaarlijks slachtoffer van deze malafide praktijken en hoeveel geld wordt hen afhandig gemaakt?

Dergelijke cijfers zijn er niet. De signalen uit de branche zijn bekend bij De Letselschaderaad (DLR). Ik heb met DLR contact over deze signalen.

Vraag 3: Vindt u het ook belachelijk dat iedereen zichzelf letselschadespecialist kan noemen zonder dat zij hiervoor een opleiding of dergelijke gevolgd hebben en hiermee slachtoffers duperen?

Het is onwenselijk indien er door de marktwerking kwalijke praktijken ontstaan. Ik hecht veel waarde aan de kwaliteit van belangenbehartiging in de letselschadebranche. Om die kwaliteit te borgen is het van belang dat gedupeerden worden bijgestaan door kundige belangenbehartigers. De afgelopen jaren zijn de nodige stappen gezet om deze kwaliteit te waarborgen. DLR zet sinds 1 januari 2021 in op het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Met dit keurmerk kunnen slachtoffers een keuze te maken voor dienstverleners die aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen en committeren professionals zich aan geldende kwaliteitseisen en tuchtrecht binnen hun eigen beroepsgroep. Steeds meer organisaties en belangenbehartigers sluiten zich aan bij het NKL. Organisaties zoals Slachtofferhulp Nederland (SHN) en de ANWB verwijzen slachtoffers naar organisaties en personen die voldoen aan het keurmerk. Hoe meer partijen zich aansluiten, des te groter is de kans dat getroffenen terecht komen bij partijen die aan de minimumvereisten van het NKL voldoen. Ik wil dit stimuleren en blijf daarnaast in gesprek met de branche om te bezien wat er eventueel nog meer nodig is om de kwaliteit te bevorderen.

Vraag 4: Welke maatregelen gaat u nemen om malafide letselschadebureaus te bestrijden?

Afgelopen december stuurde ik u in het kader van dit onderwerp een Kamerbrief over de stand van zaken in langlopende letselschade zaken. In die brief ging ik onder meer in op het WODC-onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd. Dit onderzoek, dat mede op verzoek van uw Kamer plaatsvindt, doet op dit moment onderzoek naar de letselschadebranche. Het onderzoek probeert onder meer om overzicht en inzicht in de markt voor zowel gereguleerde als ongereguleerde belangenbehartigers te krijgen. Daarbij wordt ook gekeken in hoeverre optimale kwaliteit bereikt kan worden met bestaande of met alternatieve regelstructuren of handhavingswijzen. Ik wil de inhoud van dit onderzoek afwachten. De resultaten van dit onderzoek zullen voor het zomerreces verschijnen. Uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 kom ik met een beleidsreactie op het onderzoek. In de tussentijd blijf ik in gesprek met de branche.

Daarnaast worden er verschillende maatregelen genomen. De minister van Financiën werkt aan (een gedeeltelijke) wettelijke verankering van de gedragscode behartiging letselschade (GBL). De verwachting is op dit moment dat het Wijzigingsbesluit op 1 januari 2025 in werking zal treden. Deze verankering heeft als doel om de bestaande zelfregulering te versterken door schadeverzekeraars te verplichten om te beschikken over adequate procedures en maatregelen om termijnoverschrijdingen bij de behandeling van letselschade te voorkomen. Vanuit DLR wordt bovendien ingezet op mediation en herstelbemiddeling. Samen met de minister van Financiën en de minister van Infrastructuur en Waterstaat heb ik DLR hiervoor een startsubsidie van € 150.000 verleend. De pilots worden in 2024 afgerond.

Vraag 5: Deelt u de mening dat zulke malafide letselspecialisten in ieder geval aansprakelijk moeten worden gesteld? Zo ja, bent u het met mij eens dat dit mogelijk is door er een beschermd beroep van te maken?

Aansprakelijkstelling van de belangenbehartiger is aan de gedupeerde zelf. Een gedupeerde die schade heeft geleden kan de belangenbehartiger die onrechtmatig handelt of de overeenkomst niet naleeft, privaatrechtelijk aansprakelijk stellen. Dit is niet anders dan bij de belangenbehartiger met beschermde titel. Ook die kan privaatrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als onrechtmatig wordt gehandeld of de overeenkomst niet wordt nageleefd en een gedupeerde daardoor schade heeft geleden. Daarnaast kan daadwerkelijk fraudeleus handelen een strafbaar feit opleveren en kan het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaan.

Nadere regulering van de ‘letselschadespecialist’ door er een beschermd beroep van te maken is ingrijpend. We moeten ons ervan bewust zijn dat voor beroepsregulering moet worden bepaald wie de belangenbehartiger is. Dit kan bijvoorbeeld door een nieuw beroepsregister in te stellen met eisen voor instroom en verwijdering. Dit is echter een zeer ingrijpende maatregel. De afhandeling van letselschade kenmerkt zich bovendien door bijstand van een diversiteit aan dienstverleners, het gaat om advocaten, verzekeraars, maar ook om experts aangesloten bij het NIVRE en ook belangenbehartigers die niet gebonden zijn aan regulering door hun eigen beroepsgroep. Dat maakt dat deze markt niet simpelweg te reguleren is door de ‘schade-expert’ te reguleren. Ook is niet volledig duidelijk of slachtoffers daar daadwerkelijk baat bij hebben. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht naar langlopende letselschadezaken uit 2020 blijkt immers dat slachtoffers in de regel tevreden zijn over hun belangenbehartiger. Ook blijkt uit dit onderzoek dat belangenbehartigers de lange duur van schadeafhandeling doorgaans niet veroorzaken. Er moet worden bezien of de baten van regulering opwegen tegen de lasten van zulk vergaand overheidsingrijpen.

Dat neemt niet weg dat we uitwassen moeten uitbannen. Ik wil daarbij de onderzoeksresultaten afwachten alvorens ik overweeg mogelijke vervolgstappen te nemen.

Commentaar ClaimZorg op dit artikel uit Letselschadenu.nl 2 mei 2024

Er zijn grosso modo 250 Advocaten en Letselschadespecialisten – deze laatste beroepsgroep is de echte specialist in het vaststellen van geleden en toekomstige schade – in Nederland werkzaam.

Onder hen bevindt zich een zeer klein aantal letselschadespecialisten die men zou kunnen aanmerken als malafide. Dat Letselschade.nu spreekt over een toename van malafide belangenbehartigers dient te worden gekwalificeerd als “vilein”.  Het laat onbeantwoord hoeveel malafide belangenbehartigers er zijn en hoe groot in aantal de toename is. Door dit niet te vermelden wekt het artikel uit letselschade.nl de indruk dat er enorme wantoestanden zijn.

Uit de rechtspraktijk bij ClaimZorg blijkt dat wij regelmatig op verzoek van een potentiele cliënt een dossier over moeten nemen omdat de huidige advocaat zijn vak niet verstaat en helaas na toetsing van het dossier (voordat we beslissen om een lopende zaak over te nemen) blijkt dat zo. Eerder schreef ik al dat advocaten niet kunnen rekenen en een deel daarvan kent de vigerende rechtspraak niet en/of neemt onvoldoende gehard stelling tegen Verzekeraars waar bedrijfswinst boven rechtvaardigheid geldt.

Maar daar horen we Letselschade.nu niet over.

Voorts spreek ik inmiddels op basis van meer dan 47 ervaring in het metier van de letselschade dat in de loop der jaren een enorm kwaliteitsverlies bij de letselschade afdelingen van Verzekeraars aan de orde is. Ervaren dossier-behandelaars bij Verzekeraars die vertrokken – betere arbeidsvoorwaarden elders of pensioenleeftijd – worden niet opgevolgd door gelijkgestemden. Omwille van verdere ophoging van de bedrijfswinst ontsloeg Achmea circa 12 jaar geleden 6.000 mannen/vrouwen met gezinnen en hypotheekverplichtingen.  Jonge mensen die het vak nog moeten leren en dat kost minstens 10 jaar worden niet meer aan het bureau opgeleid – old school heet dat – maar werken moederziel alleen op hun zolderkamertje thuis en communiceren met een 13 inch laptop met een manager die ook in zijn bijkeuken werkt. Als ik dat voorleg aan bijvoorbeeld een Verzekeraar als Achmea meldt men: als we ze opleiden vertrekken ze vervolgens: dan klopt het beloningsbeleid van Achmea dus niet!.

Voorts laat de kwaliteit van advisering door medisch adviseurs van Verzekeraars ernstig te wensen over. De door hen uitgebrachte adviezen zijn doorgaans fors gedateerd, niet in overeenstemming met rechtspraak over medische/juridische kwaliteit en worden deze personen, vaak niet opgeleid als medisch specialist, niet gecorrigeerd/aangestuurd door dossierbehandelaars. Prutswerk ten top dus.

Mijn conclusie:

Iemand op een redactie heeft ergens de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Letselschade.nu heeft met haar gebrekkig en onvolledig artikel de Apenkooi in Den Haag uit haar al maandenlang niets doen tot leven geroepen.

Als gepassioneerd vakman roep ik zo luid als maar kan: Overheid en haar beleidsambtenaren:

“Blijf met je poten van de letselschade af!”

We hebben al gezien dat ambtenaren van de Katholieke Universiteit Tilburg een Gedragscode Behandeling Letselschade hebben opgesteld en dat is inmiddels  onleesbaar en onwerkbaar is geworden, ergo, in de dagelijkse praktijk hebben de goede belangenbehartigers en dossierbehandelaars bij Verzekeraars geen boodschap aan deze Gedragscode, feitelijk dus een dode letter en dat wordt versterkt door deze Gedragscode bij schending daarvan sancties ontbeert.

Laat de branche zelf filteren wie bonafide of malafide is. Daar is een speciaal Register door Verzekeraars voor opgesteld en degene wie daarin worden opgenomen kunnen de Rechtbank verzoeken dit te toetsen dus politici en ambtenaren: ga eens een zinvolle en waardevolle baan zoeken!

Gelukkig geeft demissionair minister Weerwind vooralsnog aan niet direct warm te lopen voor wettelijke regels voor letselschadespecialisten. Maar de geest is inmiddels wél uit de fles.

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Het gaat (te) vaak mis bij de huisarts | Volgende bericht:  Uitleg aan cliënt over onderhandelingsakkoord is niet relevant bij Verzekeraars? » »