ClaimZorg heeft een inspanningsverbintenis jegens de cliënt ofwel spant zich met haar jarenlange kennis en ervaring in om een letselschadezaak tot een goed einde te brengen. ClaimZorg acteert op basis van de Gedragscode Behandeling Letselschade en streeft ernaar dat haar dienstverlening aan de cliënt aan de hoge eisen van dit ambt blijft voldoen. Echter, het kan voorkomen dat een cliënt van mening is dat de letselschadezaak niet naar tevredenheid wordt behandeld. Bijvoorbeeld: is het resultaat teleurstellend of is er onvoldoende overleg geweest of uitleg gegeven over de wijze waarop de schadevergoeding tot stand is gekomen?

Ziet de cliënt termen aanwezig tot een klacht dan werkt ClaimZorg met een interne klachtenregeling. Hier kan de cliënt terecht als deze niet geheel tevreden is over de jurist die de zaak in behandeling heeft.

De procedure interne klachtenregeling ClaimZorg:

•    U mailt uw klacht aan: info@claimzorg.nl

•     U vermeldt hierin in ieder geval: uw naam en telefoonnummer, de jurist die uw zaak in behandeling heeft en de reden van uw klacht/ontevredenheid.

•     Vervolgens krijgt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen.

•    De klacht wordt in behandeling genomen door de directie.

•     De directie bestudeert het dossier en kan de klager om een aanvullende schriftelijke toelichting vragen. 

•     Indien er hierna nog onduidelijkheden bestaan omtrent uw klacht zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om de klacht te bespreken.

•     De directie beantwoordt in principe de klacht uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de klacht of de schriftelijke toelichting. 

•     De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk, binnen een termijn van 1 maand, waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk worden beantwoord en gemotiveerd. Hierbij wordt ook gewezen op de externe klachtenregeling(en). 

•     De interne klachtenregeling wordt goed geadministreerd. De directie bewaart een kopie van de schriftelijke afhandelingen van de klachten per kalenderjaar en stelt deze desgewenst ter beschikking aan de Stichting Keurmerk Letselschade. 

•     Wij gaan in gesprek met de behandelaar van uw zaak over de klacht en de eventuele verbeterpunten.

•     Er zal worden getracht te komen tot een praktische oplossing in uw zaak dan wel bemiddeling.

•     Mocht het vertrouwen niet kunnen worden hersteld, dan krijgt u per direct een nieuwe behandelaar toegewezen. Uw zaak zal hierdoor geen vertraging oplopen.

Externe klachtenbehandeling

Wanneer u over een Nivre-expert een externe klacht wilt indienen, kunt u op www.nivre.nl lezen hoe u dit kunt doen.