Achmea letsel heeft geen boodschap aan uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

De arrogantie van een Verzekeraar kent geen grenzen. Onder de noemer “beleid” wordt haar “acteren” gerechtvaardigd. Intussen maakt een verzekeraar als Achmea over het 1e halfjaar 2023 een ongekende mega netto (!) winst van              € 405.000.000. Graaiwinst?

In een bespreking op 16 juni 2023 met Achmea om de “beleidsmatig door Achmea grondig verziekte werksfeer onder de loep te nemen werd door ClaimZorg gerefereerd aan een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uit 2015 (!) over een redelijk uurtarief + vergoeding 6% kantoorkosten.

De reactie van de juridisch adviseuse van Achmea in aanwezigheid van 4 getuigen luidde dat die “uitspraak toen was” en dat het beleid anno 2023 van Achmea bij de vergoeding van behandelingskosten van een letselschadezaak door een raadsman/raadsvrouw is dat de uurtarief vergoedingen bij letselschadezaken worden teruggezet naar het jaar 2007/2008!

Zie de prijsindex cijfers van het CBS waaruit blijkt dat er in 2023 sprake is van een stijging van 127% ten opzichte van het jaar 2007.

Aan de rechtspraak van nota bene 1 van de 5 Gerechtshoven – die hoger in de pikorde staan ten opzichte van Kantonrechters en Rechtbankrechters (..) heeft Achmea dus geen boodschap. In het verlengde hiervan is het zeer ernstig de opvatting van Achmea te moeten vernemen dat die rechterlijke uitspraak “toen was” en daarmede toont Achmea geen respect voor de uitspraak van een hoog rechterlijk college.

Beleid gaat dus bij Achmea voor rechtspraak maar raakt dit niet de wortels van de democratische rechtsstaat?

Zie hieronder het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Hof Arnhem-Leeuwarden 20-01-2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:335)

6.24 Op grond van het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 aanhef en onder b +c BW neemt het hof tot uitgangspunt dat redelijke kosten van rechtsbijstand ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor vergoeding in aanmerking komen. Daarbij gaat het om een dubbele redelijkheidstoets: niet alleen moet het maken van de kosten redelijkerwijze verantwoord zijn, maar ook moet de omvang van de kosten redelijk zijn. Nu niet in geschil is dat de kosten, die door [geïntimeerde] met specificaties onderbouwd zijn, betrekking hebben op het door partijen ingezette mediation traject, is naar het oordeel van het hof aan de eerste redelijkheidstoets voldaan.

Daarbij komt een uurtarief van € 285,- te vermeerderen met kantoortoeslag – anders dan [appellanten] ingang hebben willen doen vinden – het hof in dit geval niet onredelijk voor, zodat ook aan de tweede toets is voldaan. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat gesteld noch gebleken is dat [appellanten] voorafgaand aan het mediation traject voorwaarden hebben gesteld ten aanzien van de hoogte van het uurtarief en het tarief niet ongebruikelijk hoog is. De vordering is dan ook toewijsbaar. Het hof zal aldus beslissen.

Een ieder die zich geroepen voelt om te reageren verwijs ik naar het Letselschadeforum waar niet alleen ook het beginsel van vrije meningsuiting wordt uitgedragen maar ook er de gelegenheid voor een ieder is om zijn/haar mening weer te geven ofwel het beginsel van hoor en wederhoor (audi et alterem partem).

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  standaardisering smartengeld is nodig! | Volgende bericht:  Teveel advocaten en hun medisch adviseurs laten zich in de luren leggen bij medische expertises! » »