Achmea en belabberde standaardbrieven: respectloos!

Geachte heer (..) van Achmea Letselschade,

Ik ontving uw bericht bij brief van 14 november 2022.

Bij brief van 9 november 2022 verzocht ik nadrukkelijk uw manager Letselschade deze zaak niet toe te wijzen aan de afdeling Licht Letsel nu aantoonbaar aldaar sprake is van onkundige behandeling door onvoldoende begeleiding en opleiding van junioren die veelal eenzaam achter een laptop vanuit huis moeten werken!

In een gesprek in mei 2022 ten kantore ClaimZorg heb ik mijn inzichten genoegzaam aan deze manager uitvoerig kenbaar gemaakt. Ik heb daarbij nadrukkelijk geprotesteerd tegen de stompzinnige standaardteksten waar de afdeling Licht Letsel van Achmea gebruik maakt en dat dit irritaties bij onze cliënten oproept.

Bezie ik uw “brief” van 14 november 2022 dan zie ik dat de tragedie van onkundige behandeling van letselschade door Achmea zich voortzet.

Ik merk het volgende wat uw genoemde standaardbrief op.

De aanhef “beste meneer” de (De!) Bruin

Komt minachtend over. Ik correspondeer met heel veel (diverse) partijen en de aanhef is standaard en correct: Geachte heer De Bruin en in zaken waar er een goed en vriendelijk contact in de loop der tijd is ontstaan wordt ook wel de term “Amice” gebezigd.

Wat “vervelend” voor uw cliënt

Niet alleen zeer ongelukkig uitgedrukt maar bovendien heeft dit een hoog Cool Blue gehalte wanneer men aldaar een klacht indient. Maar goed, toepassing van de Nederlandse taal is al lang niet meer aan veel jonge mensen besteed aldus een veelgehoorde klacht van Universiteiten, Opleidingsinstituten en Bedrijven.

Indien men een woordenboek raadpleegt dan verschijnt de volgende uitleg:

vervelend (bn) : afstompend, dor, duf, geestdodend, kleurloos, langdradig, oninteressant, onverteerbaar, rekkerig, saai, taai, vermoeiend, beroerd, klote, lam, lastig, naar,  onprettig, zakkerig.

 “Hopelijk” herstelt uw cliënt goed en snel

Dit is een voorbeeld van steenkolen Nederlands!

Verzekeraars en Expertiseburo’s melden doorgaans bij een 1e brief aan mij het volgende.

“Wij vernamen dat uw cliënt letsel bij dit ongeval heeft opgelopen en wensen hem/haar een algeheel en voorspoedig herstel toe”.

 Belt u ons voor op 5 december 2022

Ik ben inmiddels 46 jaar in het metier van de letselschade werkzaam en ik moet u die een blauwe maandag in het vak zit bellen? U kent mijn agenda voor de dag van 5 december 2022?

Ik moet u gaan informeren over de aard en de ernst van het letsel?

Leest u mijn aansprakelijkstelling van 9 november 2022 wel goed? Ik vermeld daarin dat er sprake is van nek- en onderrug klachten!

Ik moet u gaan informeren over de verwachte herstelduur?

Dit soort vragen vallen dus onder de categorie stompzinnig. Ik heb geen glazen bol op mijn bureau staan!

Ik moet u gaan informeren over de werksituatie van cliënt?

Leest u mijn aansprakelijkstelling van 9 november 2022 wel goed? Ik vermeld daarin dat de werksituatie van cliënt luidt: conciërge!

Ik moet u gaan informeren of cliënt in loondienst is of zelfstandig ondernemer?

Leest u mijn aansprakelijkstelling van 9 november 2022 wel goed? Ik vermeld daarin dat de werksituatie van cliënt luidt: conciërge, full time dienstverband!

Ik moet u gaan informeren of cliënt werkzoekend of studerend is?

Leest u mijn aansprakelijkstelling van 9 november 2022 wel goed? Ik vermeld daarin dat de werksituatie van cliënt luidt: conciërge, full time dienstverband!

Ik moet u gaan informeren of cliënt arbeidsongeschikt is?

Leest u mijn aansprakelijkstelling van 9 november 2022 wel goed? Ik vermeld daarin mijn cliënt sinds onderhavig ongeval arbeidsongeschikt is!

Ik moet u gaan informeren wanneer cliënt verwacht weer aan het werk te gaan?

Dit soort vragen vallen dus onder de categorie stompzinnig. Ik heb nogmaals geen glazen bol op mijn bureau staan!

U hoeft mij geen medische informatie toe te sturen

Feitelijk stelt u dus dat u de medische klachten van cliënt niet betwist maar ik betwijfel of u zich dit terdege realiseert. Ik ga een verklaring voor recht procedure bij de rechtbank Den Haag over dit onderwerp tegen Achmea voorbereiden. Dit soort teksten kunnen echt niet. Ik wens van u nog een onderbouwing waarom er in een letselschadezaak geen medische informatie moet worden aangeleverd. Uw verweer zal ik opnemen in de dagvaarding.

Bewijspositie slachtoffer

Namens cliënt ben ik de eisende partij en zal ik niet alleen moeten stellen maar ook moeten bewijzen. Laat ik u nu nog niet overspoelen met een enorme vloed aan hogere rechtspraak en volstaan met het arrest van het Hof Leeuwarden 20 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2017:1661

Rechtsoverweging 4:4

Daarbij geldt als uitgangspunt dat de stelplicht en bewijslast op grond van artikel 150 Rv op verzoeker (eisende partij) rust.

Ik heb het schadeformulier bij mijn verzekerde opgevraagd

Leest u mijn aansprakelijkstelling van 9 november 2022 wel goed? Op 9 november 2022 stuurde ik reeds (!) het door partijen ingevulde/ondertekende schadeaangifteformulier (voor- + achter zijde). Het is volstrekt onduidelijk waarom u dit gaat opvragen bij uw verzekerde.

U bent dus gehouden mij thans te berichten dat u de aansprakelijkheid erkent!

Autoschade

Leest u mijn aansprakelijkstelling van 9 november 2022 wel goed? Ik vermeld daarin dat de autoschade meer dan € 1.000 bedraagt en verzocht u om inschakeling van een schade-expert.

U gaat daar niet op in, mogelijk dat u de opsteller (opleidingscoach ….) van uw standaard tekstenboek verzoekt een passage over dit onderwerp toe te voegen.

Nu reactie uwerzijds uitbleef (..) is cliënt door mij geadviseerd een auto-schadeherstelbedrijf te verzoeken tot schadevaststelling. Zie bijgaand expertiserapport € 1.377,14 (systeem Audatex) + de nota voor de inspanningen     € 124,99. Graag deze bedragen aan cliënt overmaken, u kunt het bankrekening-nummer van cliënt aflezen in het Letselschade Formulier dat ik aan uw chef op 9 november 2022 toezond. Misschien dat u dit keer eens leest wat ik u toestuur.

Behandelingskosten ClaimZorg  

Deze bedragen € 270,= ex 6% kantoorkosten ex 21% btw. Gezien eerdere ervaringen met de afdeling Licht Letsel van Achmea waarin ik als een beginneling werd weggezet tegen een “snotneuzentarief” wens ik van u per ommegaande te vernemen dat u ons tarief zult navolgen waarbij ik onder omstandigheden mijn uurtarief matig. Ik stuur u om verdere discussie te voorkomen mijn zakelijk curriculum vitae toe.

Tot slot

Ik heb uw  Manager zwaar Letsel gewaarschuwd dat bij ongewijzigd beleid ik gepast zal reageren.  De afkeuringswaardige gang van zaken bij Achmea reken ik vooral toe aan falend toezicht van het management op behandeling van letselschadedossiers en nu dat de belangen van mijn cliënten in negatieve zin raakt treft Achmea mij op haar pad. Dat Achmea daar moeite mee heeft is uitsluitend aan haarzelf toe te rekenen.

Bij Nationale-Nederlanden en ASR Schadeverzekeringen worden junioren gekoppeld aan senioren en “old school” begeleid/opgeleid en kent men niet het verschijnsel “kwaliteitsmanager letselschade”; voor dat salaris trekt men immers een senior letselschadebehandelaar uit de markt aan.

Bij toeval sprak ik recent een jonge vrouw voorheen werkzaam bij Achmea en nu aan het werk bij een andere grote Verzekeraar. Zij beklaagde zich zonder dat ik haar woorden in de mond legde over falend toezicht en gebrekkige opleiding maar bovenal stoorde zij zich aan het voorschrift dat zij bij dossierbehandeling van standaardteksten gebruik moest maken die een hoog Jip & Janneke gehalte hebben! “Ik heb niet voor jurist gestudeerd om zo aan het werk te gaan” Zij vertrok dus. Triest.

 Weblog en Letselschadeforum

Gezien het (publieke) belang in dezen gaat dit epistel geanonimiseerd geplaatst worden op mijn weblog en het Letselschadeforum. Mij is bekend dat Achmea daar grote moeite mee heeft. Mijn reactie daarop:

“Oh wat vervelend”!

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

debruin@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  Beleid Achmea: wij vragen en uw cliënt mag betalen | Volgende bericht:  Geen enkele gebondenheid aan eenzijdig opgestelde documenten en beleid » »