Rol eisende partij en verzekeraar

Den Haag,       30 oktober 2018

Ons kenmerk:  JB RB 20170729/1979PS

Uw kenmerk :  R201803212

Geachte mevrouw (..) van Andriessen Expertise

Ik nam kennis van uw e-mail van 22 oktober 2018 waaraan voorafging ons door u ingezet telefonisch onderhoud. Op 25 september 2018 ontving ik per e-mail uw bezoekrapport. Ik deel u in dit verband als volgt mede.

Van uw bezoekrapport heb ik kennis genomen. Van deze zijde is er geen behoefte om daaraan een akkoordverklaring te verbinden. Het is immers uw rapport op basis van uw inzichten en opvattingen op nadrukkelijk verzoek van uw opdrachtgever Achmea.

Het wordt een ander verhaal wanneer wij beiden onze handtekening onder een bezoekrapport zetten. In dat verband zou ik toch een aantal correcties en aanvullingen willen aanbrengen en dat leidt ongetwijfeld tot discussie. Dat doen we dus ook maar niet.

ClaimZorg heeft forse kritiek op een aantal bepalingen uit de Gedragscode Behandeling Letselschade. Een aantal bepalingen onderschrijven wij en een aantal zeker niet. Voorts is de wijze van totstandkoming van deze Gedragscode niet bepaald democratisch tot stand gekomen nu een aantal ambtenaren zich meenden te moeten bemoeien met een zeer gecompliceerd onderwerp dat letselschade heet en waar praktijkervaring ook telt.

Met alle respect voor uw voortvarendheid om een schadestaat op te maken echter ik denk toch dat u uw positie in dezen uit het oog verliest. Ik ben namens cliënte de eisende partij en u acteert in hoedanigheid van dominus litus, ofwel de afwachtende partij. Indien u dit mogelijkerwijs moeilijk valt is wellicht uw optreden aan de zijde van belangenbehartigers in letselschade zaken een optie. Maar dit terzijde.

Ik heb dan ook geen behoefte om mij te laten leiden door uw schadestaat edoch indien ik dat wel zou doen dien ik u aan te geven dat ik het daar niet mee eens ben en derhalve uw schade- opstelling van de hand wijs.

Ten tijde van onze bespreking op mijn kantoor in aanwezigheid van cliënte meende u al bepaalde schadeposities te moeten betrekken en zoals ik u later in ons recente telefoongesprek heb aangegeven ben ik daar niet op ingegaan om reden dat wij dan discussies gaan voeren in aanwezigheid van cliënte. In de slechts 42 jaar dat ik in dit vak werkzaam ben en mensen heb opgeleid ben ik de mening toegedaan dat discussies over schadeposten – die zelfs hoog kunnen oplopen – buiten de aanwezigheid van cliënt moeten worden gevoerd.

Bovendien ben ik gewend discussies over schadeposten te voeren aan de hand van de mij ter beschikking staande rechtspraak die ik digitaal ten alle tijden direct tot mijn beschikking heb. Het is dan maar de vraag of u dan nog verder wilt discussiëren of dat u mij uitstel vraagt en de rechtspraak die ik u noem wil bestuderen.

Laat ik na deze lange inleiding tot een eind komen.

Ik heb u in onze bespreking gevraagd na afloop nog even na te blijven edoch u had andere besprekingen. Ik had u in enkele seconden kunnen aangeven dat ik in deze zaak opteer voor een lumpsum van (€ …)  waarop in mindering moet worden gebracht de verstrekte voorschotten en dat exclusief mijn declaratie inzake mijn behandelingskosten. Dit lumpsum voorstel behoeft uiteraard nog wel de instemming van mijn cliënte maar alvorens met haar te overleggen en om haar fiat te vragen wens ik van Achmea te vernemen of dit eenmalig niet onderhandelbaar regelingsvoorstel wordt opgevolgd. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn dan gaan we wel degelijk de Koninklijke Weg bewandelen, wachten totdat er een medische eindtoestand is en bij rest klachten volgt er dan een medisch expertise gevolgd door een arbeidsdeskundige expertise. Ook dat is een pad dat in het kader van de zorgvuldigheid behoort tot het letselschadevak.

Tot slot nog even uw opmerking dat mijn cliënte niet zit te wachten op een langdurig traject om de schade af te wikkelen. Ik heb nog nooit een cliënt meegemaakt die aangaf uit te zien naar een langdurig traject om de schadezaak af te wikkelen. Uw passage refereert dan ook van enig geblaat maar weinig wol. Mijn cliënte volgt mijn inzichten nu zij mij ziet als haar deskundige belangen-behartiger (een titel die ik niet zelf verzin) met de nodige ervaring in dit vak (idem).

U hebt waarschijnlijk niet de e-mail van cliënte gelezen (dat is in beginsel vertrouwelijk) waarin zij zich uitlaat over die enge man bij Achmea (=de heer …..). In het verlengde van uw opmerking geef ik aan dat mijn cliënte niet zit te wachten op het optreden van genoemde Achmea functionaris die mijns inziens (en dat geldt ook in andere zaken) op zijn gedrag in woord en geschrift behoort te worden aangesproken door het management of anders het veld dient te ruimen.

Het had u overigens gesierd wanneer u in uw eenzijdig afwikkelingsvoorstel nog een bedrag voor finale kwijting had opgenomen. Ongetwijfeld hebt u dat in gedachten gehad maar nam u dat niet op in uw e-mail van 22 oktober 2018.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

debruin@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  Allianz Nederland en haar wrede negatieve uitstraling op de letselschade | Volgende bericht:  Hoe procedeer je een slachtoffer kapot? » »