Nationale-Nederlanden: koopmanschappelijk of ambtelijk?

Nationale-Nederlanden (Afdeling Letselschade)

 

Den Haag,       13 mei 2020

Ons kenmerk: JB RB 20170825/1980 PS

Uw kenmerk:  21800923

 

Betreft: Client (..)

Geachte heer (..)

Inmiddels kwam ik in het bezit van de volledige registratieset van de Politie met dank aan ANWB Rechtsbijstand.

Ook uit het politierapport wordt duidelijk dat cliënt geen enkel zicht had wat zich zou kunnen aandienen nu de vóór cliënt rijdende bromfiets hem het zicht ontnam. Van anticiperen op de situatie ter plekke door cliënt kan dan ook geen sprake zijn. Het verwijt dat u mijn cliënt maakt is dan ook onjuist en misplaatst.

Ik sluit nog bij het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland waarin speelt dat de bromfietser moest anticiperen op de onrechtmatige gedragingen van een fietser en daarbij ten val kwam. In dit vonnis speelt dat de onrechtmatige gedragingen van de fietser voor de bromfietser zichtbaar waren. Dat speelt in de zaak van cliënt dus niet.

De rechtbank geeft in dezen een causaliteitsafweging van de over en weer gemaakte fouten van betrokkenen en komt tot een 90/10 ten nadele van de fietser. De rechtbank ziet geen aanleiding om tot een aanvullende billijkheidscorrectie over te gaan en dat is onbegrijpelijk gezien de ernst van het letsel van de bromfietser en de talrijke rechtspraak die over de billijk-heidscorrectie een ander positief beeld laat zien.

Een 90/10 uitslag geeft overigens geen bevredigend rechtsgevoel. Men wint wél de wedstrijd maar men krijgt de wedstrijdbeker niet.

Ik heb u in een verkort Rapport Letselschade + Producties van 01 april 2020 een aantal opties voorgelegd hoe verder te gaan. U geeft in uw verlate e-mail van 08 mei 2020 aan voor optie 2 te gaan echter verbindt daar weer voorwaarden aan. Dat betekent niet meer en niet minder dat u er een eigen optie 4 – dat is uw goed recht – bij plaatst. Met uw optie 4 ga ik niet akkoord en zoals u inmiddels duidelijk is ga ik voor 100% aansprakelijkheidserkenning die ik zo nodig in rechte zal afdwingen.

In de veronderstelling dat u bij een commercieel bedrijf werkt waar ook koopmanschappelijke overwegingen dienen rond te waren, had ik van u een telefoontje verwacht met de vraag:

Waarde heer De Bruin, waar praten wij over, wat is uw prijs?

Jammer, maar u gaat op een nogal ambtelijke manier verder dat mij tot de conclusie brengt dat we dus een substantieel dossier gaan opbouwen met een medische causaliteitsdiscussie waarin voorzienbaar de wederzijdse medisch adviseurs vol op het orgel gaan en ik u daarnaast ga plezieren met een woud vol aan vigerende rechtspraak die ik vanzelfsprekend paraat heb en in stelling zal brengen. Ik hoef u in uw hoedanigheid van senior niet uit te leggen wat dit doet met de schadereserve die u frequent aan uw Directie moet rapporteren.

Het moet toch klare wijn zijn dat we van doen hebben met rugletsel met blijvende lichte beperkingen en een (tijdelijke) terugval in reeds bestaande psychiatrische problematiek die door een eerder verkeersongeval jaren geleden is ontstaan waarvoor langdurige behandeling.

Laat u ik mijn prijs noemen waarover ik niet verder wens te onderhandelen. Voor de schade van cliënt keert u naast de volle bromfietsschade een lumpsum uit van (€ ).

Mijn verrichtingenlijst meldt dat ik al de 4 uur dossierbehandeling gepasseerd ben en deze brief is niet meegerekend. Ik verzoek u mijn bgk thans (!) te waarderen op 4 uur tegen een gematigd uurtarief van € 215,= exclusief 21% btw in plaats van ons basis uurtarief van € 260,= + 6% kantoorkosten en 21% btw. Deze handreiking geldt voor 2 weken vanaf nu.

Gaat u niet mee in het voorgaande – ik heb in de achterliggende jaren dit soort zaken tegen Nationale-Nederlanden altijd op een zeer eenvoudige en snelle manier afgewikkeld – dan breng ik met genoegen de dagvaarding uit tegen uw verzekerde. Houdt u dan ook rekening met procedurekosten, deurwaarders-kosten en griffierechten. Mogelijk dat de ANWB-rechtsbijstand polis kan worden ingeroepen (verjaring dreigt).

Gezien het adres van uw verzekerde in het politierapport vraag ik u mij te berichten – graag uwerzijds niet weer 6 weken dit dossier in de wacht – of deze NAW-gegevens correct zijn.

Ik neem uw Teammanager mee in deze brief. Misschien deelt hij wél mijn inzichten of weet anders dat u het dossier naar uw Interne Advocaten mag gaan brengen.

Ik stel u een termijn van inhoudelijk reageren van 2 weken na dagtekening dezes bij gebreke waarvan ik mij vrij acht tot het instellen van rechtsmaatregelen waarbij gedane voorstellen hoe dan ook genaamd als ingetrokken dienen te worden aangemerkt.

 

Nil volentibus arduum!

 

Met vriendelijke groet,

 

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

debruin@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  Verzekeraars bespioneren slachtoffers op basis van eigen wetten | Volgende bericht:  Allianz en Medas: een perfect vilein koppel » »