Het korps brokkenpiloten van ASR Schadeverzekering

Den Haag,       27 september 2021

Ons kenmerk: JBRB 20100419/1565PS-

Uw kenmerk : Ongeval d.d. 19-4-2010

Geachte (..),

Ik nam kennis van bijgaande telefoon notitie opgesteld door mij secretaresse. Ik heb u een tweetal keuzes voorgelegd om zodoende toch door te gaan met uw zaak.

  1. U betaalt uit het recent ontvangen voorschot aan mijn Kantoor op de openstaande behandelingskosten een tegemoetkoming van (..) op bankrekeningnr. tnv Letselschadebureau Haaglanden ovv dossier…

2. U verkoopt en draagt de gehele openstaande vordering van € …. aan mij over (cessie constructie) zodat ik een titel in de wet heb om de CEO van ASR Schadeverzekering te dagvaarden voor dit bedrag met beslaglegging op diens salaris en lease auto.

Overigens blijf ik ASR Schadeverzekering aanspreken tot volledige vergoeding van mijn behandelingskosten die dankzij haar advocate steeds verder oploopt (zie verder).

ASR Schadeverzekering is sinds mei 2019 een onbetrouwbare partner gebleken en komt  3x (!) toezeggingen gedaan door haar schaderegelaar over de vergoeding van een ingediende declaratie niet na.

De door ASR Schadeverzekering sinds januari 2019 op uw zaak gezette dossierbehandelaar mist zoals ik heb aangegeven het juiste gewicht om uw zaak professioneel te beoordelen en last but not least verschijnt er in december 2019 een advocate van Van Benthem & Keulen wiens acteren ik zakelijk kwalificeer als ernstig ondermaats dan wel als opzettelijk en bewuste ignorantie ofwel een brokkenpilote.

Ik verwijs u naar mijn recent herziene Rapport Letselschade + Producties waarin ik met dank aan deze advocate optredend voor ASR tot herberekening van uw schade ben overgegaan die nu uitkomt op een verdubbeling van de eerder in mei 2019 ingediende claim letselschade die nu € 1.769.870 bedraagt.

Uit het medisch dossier blijkt dat u tot aan het onderhavig ongeval als jeugdig persoon kerngezond en sportief in het leven stond. Na het ongeval bent u niet meer aan het werk gekomen en oordeelde het UWV dat u blijvend geheel arbeidsongeschikt bent. De aan zijn pensioenleeftijd grenzende medisch adviseur van ASR, basisarts (!) en gespecialiseerd in het doen van onbeschofte opmerkingen – hij vindt dat u gewoon weer aan het werk kan – denkt daar anders over en heeft zoals altijd maling aan rechtspraak waar de hogere rechters in ons land al decennia lang aangeven hoe het pad van de medische en juridische causaliteit moet worden bewandeld.

Overigens zegt het enorme medisch dossier over uw pijnklachten (pijnklachten op basis van een orthopedisch substraat) meer dan genoeg. U bent tenslotte niet voor de lol een aantal jaren naar een anesthesioloog doorverwezen die u 4x per jaar plat spoot en u na indiening van een injectie gedurende 1-2 weken volledig was uitgeteld en uw onderrug aanvoelde of die in brand stond (en dat is een rechtstreeks gevolg van de medicatie die middels injectie werd toegediend).

Recent is er opgericht de Kamer voor Langlopende Letselschade. De Commissie die hieraan verbonden is bestaat uit 2 gerenommeerde letseladvocaten en een hoogleraar op het terrein van het schadevergoedingsrecht die inmiddels voorts is gepromoveerd tot Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. Leest u mijn brief van 08 september 2021 aan ASR Schadeverzekering waar ik voorstel deze rechtsgang te volgen maar uw reactie uitblijft.

Waarom ik voor deze weg vooralsnog kies is dat we klaar zijn met het belabberd/ondeskundig optreden van ASR en haar brokkenpilote als advocate werkzaam bij Van Benthem & Kuelen en daar niemand kennelijk wil inzien dat de afgrond van het ravijn in zicht komt waar deze Verzekeraar met volledige dank aan haar advocate hard naar toe rent ! Ik heb meerdere malen dit dossier onder de aandacht gebracht van de Sschademanager van ASR maar die verbergt zich als het konijn in de kelder dat onraad ruikt.

Het voorleggen van uw zaak aan de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken garandeert in elk geval onafhankelijkheid en een professionele beoordeling van uw zaak. Overigens is haar “vonnis” in uw zaak bindend. U moet nog wel instemmen met deze rechtsgang.

De kans bestaat dat de Kamer voor Lang Lopende Letselschadezaken oordeelt dat eerst nog het traject bij Erasmus MC moet worden afgelegd maar dan zijn we bevrijdt van de belachelijke opstelling van ASR Schadeverzekering en haar advocate dat we ons dienen te richten op uitsluitend het expertiserapport van dr. S. en eventueel een nieuwe orthopedische expertise waarbij men nog steeds niet bereid is tot een zeer gewenste en noodzakelijke vervolgexpertise door een anesthesioloog en/of revalidatiearts. Daar is rechtspraak over maar dat dringt niet door tot ASR Verzekering en haar brokkenpilote.

U kunt ook kiezen voor een gewone procedure bij de rechtbank en hoger beroep bij het Gerechtshof maar dan bent u minstens 5-7 jaar verder in een zaak die aanving op 19 april 2010 en die tot tevredenheid van beide partijen werd behandeld totdat ASR in januari 2019 besloot een ervaren dossierbehandelaar en een ervaren schaderegelaar van de zaak te halen!

Triest maar waar.

Aangezien het hier gaat om de beoordeling van alle schadeposten zoals verwoord in mij Rapport Letselschade + Producties is een Deelgeschillenprocedure bij de rechtbank Den Haag niet mogelijk.

Ik heb u nog geadviseerd gezien de ellende die u is overkomen sinds onderhavig ongeval een psycholoog te consulteren. Hebt u dat opgevolgd? Zo ja, graag naw gegevens.

Ik plaats deze brief op mijn weblog en het Letselschadeforum.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

debruin@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  Kamer Langlopende Letselschadezaken, einde Mediation? | Volgende bericht:  Nationale Nederlanden gebruikt privacy gegevens van slachtoffers letselschade » »