ClaimZorg daagt medisch adviseur Nationale-Nederlanden voor Medisch Tuchtcollege

Spelregels voor de medisch adviseur
Bepalend voor het acteren van de medisch adviseur in aansprakelijkheidszaken zijn de uitspraken van:

– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 06 januari 2011, LJN YG0820
– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 30 januari 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:17
– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 20 januari 2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:28
– Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 12 maart 2015, ECLI:NL:TGZCTG:2015:81
– Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam, 2008/028-26 mei 2009
– Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam, 2008/030-26 mei 2009
– Regionaal Tuchtcollege Zwolle 16 december 2010, LJN YG0758

In deze uitspraken (whiplashzaken!) hebben de Colleges geoordeeld dat het optreden van de medisch adviseur in die zaken grievend, ongefundeerd, respectloos, buiten hun terrein liggend, de rol innemend van belangenbehartiger van de verzekeraar (limitatieve opsomming) was.

Alhoewel er geen protocollen bestaan voor een medisch adviseur voor het opmaken van een adviesrapport schrijft dit College concreet voor aan welke vereisten het rapport moet voldoen:

–   Het rapport vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het berust;
–   Het rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde       vraagstelling te beantwoorden;   
–   Op inzichtelijke en consistente wijze wordt uiteengezet op welke gronden de conclusies van het rapport steunen;
–   Het rapport vermeldt de bronnen waarop het berust, daaronder begrepen de gebruikte literatuur en de geconsulteerde personen;
–   De rapporteur (medisch adviseur) blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid

Voorts dient de medisch adviseur:

–   Zich in zakelijke bewoordingen uit te drukken
–   Niet vooringenomen te zijn
–   Voldoende respect te tonen voor de standpunten van gesprekspartners
–   Objectief en onafhankelijk te oordelen
–   Zijn uitspraken en oordelen te beperken tot het werkterrein waarop hij deskundig is
–   Bij het op schrift stellen van stukken waarvan voorzienbaar is dat deze ook extern een   betekenis kunnen hebben,
–   Gewaakt wordt voor een vermenging van feiten, beweringen, persoonlijke opvattingen en (retorische) vragen.

Meer in het algemeen dient de medisch adviseur:

–   Zorgvuldigheid te betrachten
–   Te handelen overeenkomstig de in de medische professie algemeen aanvaarde gedragsregels zoals de GAV beroepscode (1994), de Gedragsregels voor artsen (KNMG 2004) dan wel de Medische Paragraaf uit de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Klacht 1:
Voor het in dezen acteren van medisch adviseur Lok heeft als klachtwaardig te gelden dat:

•   Medisch adviseur Lok zonder een zorgvuldige motivatie, bijvoorbeeld door een grondige onderzoek/literatuurstudie/ bronvermelding zoals dat een redelijk handelend arts betaamt, ongefundeerde uitspraken doet door de stelling in te nemen dat hij niet overtuigd is van de ernst en aard van het letsel van klager, zulks terwijl er een substantieel medisch + reïntegratiedossier voorhanden is over het klager overkomen letsel en de ingestelde behandelingen.

•   Een redelijk handelend arts daarbij in het kader van de vereiste zorgvuldigheid de volgende aspecten in zijn adviezen (voor extern gebruik) opneemt en eerst daarna conclusies/stellingen betrekt, zich daarbij realiseert wat een dossierbehandelaar van een Verzekeraar met zijn adviezen gaat doen:

1.   Waaruit het letsel van betrokkene bestaat
2.   Welke klachten en beperkingen hiermee samenhangen
3.   Of betrokkene adequaat medische hulp voor zijn klachten heeft gezocht
4.   Of de klachten na het ongeval benoemd zijn door de medische behandelaars
5.   Of er behandelingen zijn ingesteld gericht op het verminderen van deze klachten
6.   Of de medische klachten en beperkingen passen bij het onderhavig ongeval
7.   Of er sprake is van consistent/congruent/samenhangend/plausibel klachtenpatroon
8.   Of er een alternatieve verklaring voor deze klachten is
9.   Of er een relevant medisch verleden is en zo ja waaruit dat bestaat
10.   Wat de impact is van de patiëntenkaart vanaf 2 jaar vóór het onderhavig ongeval

Dit alles heeft medisch adviseur Lok nagelaten en getuigt van onzorgvuldig acteren zulks tegen de achtergrond dat medisch adviseur Lok enkel en alleen de stelling betrekt “niet overtuigd te zijn” van de aard en ernst van het letsel dat klager is overkomen en nalaat op een inzichtelijke en consistente wijze uiteen te zetten op welke gronden deze gewraakte stelling in zijn rapport is gebaseerd en daarmede als arts feitelijk een brevet van onvermogen deponeert.

Klacht 2:
Voor het in dezen acteren van medisch adviseur Lok heeft ook als klachtwaardig te gelden dat:

*   Medisch adviseur Lok na het uitbrengen van het concept medisch expertiserapport van 06 februari 2019 de keurend neuroloog dr. Oosterhof op vileine wijze per eenzijdig schrijven op 14 maart 2019 heeft getracht op andere gedachten te brengen en zonder dat hij daarvan de medisch adviseur van ClaimZorg op de hoogte heeft gebracht. Eerst op 8 mei 2019 zendt de dossierbehandelaar van Nationale-Nederlanden de gewraakte brief van 14 maart 2019 van medisch adviseur Lok aan ClaimZorg toe.

Te gelden heeft Onderdeel 5 (de Medische Expertise) van de Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade:

f. Bij een gezamenlijke expertise is het partijen niet toegestaan om zonder medeweten van de wederpartij (mondeling of schriftelijk) met de deskundige te communiceren

Toelichting 5.6: Geen eenzijdige communicatie met onafhankelijk medisch deskundige
Bij een gezamenlijke expertise is het partijen niet toegestaan om zonder medeweten van de wederpartij (mondeling of schriftelijk) met de deskundige te communiceren. Partijen sturen de wederpartij derhalve altijd kopie van hun eventuele schriftelijke communicatie met de deskundige en bieden de wederpartij de gelegenheid om bij eventuele mondelinge communicatie met de deskundige – met uitzondering van het onderzoek van de benadeelde – aanwezig te zijn. Deze verplichting tot gelijktijdige communicatie met de deskundige is een uitvloeisel van het beginsel van hoor en wederhoor. Schending van dit beginsel kan de waarde en bewijskracht van de gezamenlijke medische expertise aantasten (blz 68/116).

Conclusie: Medisch adviseur Lok schendt door zijn eenzijdig benaderen van de door partijen gezamenlijk aangezochte deskundige dr. Oosterhof op flagrante wijze Onderdeel 5 van de Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade en handelt daarmede klachtwaardig.

Nota bene: Verzekeraar Nationale-Nederlanden heeft nimmer de aanvullende adviesrapporten na 06 februari 2019 (!!) van medisch adviseur Lok aan ClaimZorg verstuurd en schendt daarbij eveneens de Gedragscode Behandeling Letselschade (partijen stellen de adviezen van hun medisch adviseurs ter beschikking) die naar tekst, aard en strekking als doel heeft dat er door partijen volledige transparantie in de afwikkeling van letselschade wordt nagestreefd.

Klager verzoekt uw college de 2 geformuleerde klachten in behandeling te nemen en ziet uit naar uw uitspraak.

Johannes de Bruin, raadsman en gevolmachtigde
ClaimZorg
Modify message

« « Vorige bericht:  Neuroloog Bernsen en neuropsycholoog Verdonck: een gevaarlijk duo! | Volgende bericht:  Hoge Raad passeert (terecht) neuropsycholoog » »