Inshared: wie niet aan tafel zit staat op de menukaart

Inshared Postbus 408 3830 AL Leusden

 T.a.v. afdeling Letselschade

Den Haag,       11 januari 2023                                

Ons kenmerk: JB RB 20210609/2218 PS

Uw kenmerk:  INSH.1217739.003.002

Geachte heer P. van inshared,

Ik ontving uw brief van 28 december 2022.

Nu ik aanstuur op een dagvaarding aan het adres van uw verzekerde stel ik u nog kort van het volgende in kennis.

Ik verstuur het Rapport Letselschade + Producties van 23 november 2022.

Uw beledigende opmerking dat ik hiervoor 3 uur tijd noteer dient u nader te onderbouwen in plaats van te gaan roeptoeteren. Ik stel voor dat ik u mijn bezoekaantekeningen geef en u gaat hier op mijn kantoor zelf een Rapport Letselschade + Producties opstellen en daarna controleren voordat tot presentatie wordt overgegaan. Ik houd de stopwatch erbij.

Behandelingskosten

Uw “beroepsmatige” opmerkingen over mijn persoon acht ik van schofferende en respectloze aard. Waarschijnlijk omdat u zelf geen ervaren persoon in dit vak bent, ik heb u immers in de achterliggende 46 jaar letselschade nooit ontmoet. Overigens vertoont Inshared al vele jarenlang een duiventil wat vooral onervaren inkomend en ervaren vertrekkend personeel betreft; zelfs de vorige zeer ervaren manager Letselschade mevrouw S. vertrok en in haar kielzog de intern advocaat naar Nationale-Nederlanden. Eenmaal buiten de poort vernemen we de “bende van ellende” die speelde.

U treft bijgaand mijn zakelijk curriculum vitae aan. Dat zegt genoeg en ik laat mij niet als een snotneus door u behandelen, u bent waarschijnlijk een blauwe maandag aan het werk en u laat zich kennelijk aansturen door intern (treiter) beleid en daar heb ik maar 1 antwoord op!

Voordat u grievende kwalificaties over mij uit – wie bent u eigenlijk – had u intern even wat referenties over mij kunnen navragen, bijvoorbeeld bij mevrouw D. Maar goed u werkt allen zonder goede begeleiding in absolute eenzaamheid in uw werk- of zolderkamer thuis zodat van synergie, het gezamenlijk bespreken van lopende zaken, discussiëren over het vak en rechtspraak geen sprake is. U denkt vanaf een 13 inch beeldscherm thuis dit ingewikkelde vak dat een hoge specialisatiegraad vertegenwoordigd aan te kunnen.

Bereikbaarheid

Telefonisch bent u ook nergens op uw briefpapier te bekennen en na enig internet zoekwerk komen we zoals bekend uit bij een algemeen telefoon nummer dat de automatische boodschap afgeeft dat we naar de website van Inshared moeten voor het afsluiten van nota bene een verzekering!

De afdeling Letselschade van Inshared geeft er de voorkeur aan slechts bereikbaar te zijn via een algemeen e-mailadres (..). Ik vraag mij af als er geen belangenbehartiger op de zaak zit hoe dan de slachtoffers van letselschade met u communiceren? Hier staat de kantoortelefoon de hele dag roodgloeiend omdat de cliënten behoefte hebben om over hun zaak te overleggen, ergo, sommigen onder hen komen zonder afspraak even langs op kantoor (..).

Rechtspraak

U kent de rechtspraak niet, maar ben ik verbaasd? Dit ernstig gebrek van het online bedrijf Inshared wordt overigens ook in andere zaken bij dit bedrijf dat geen lid is van het Verbond van Verzekeraars vastgesteld en laat u zich maar informeren door uw collega mevrouw V. van welke persoon ik nog steeds in afwachting ben voor een inhoudelijke reactie op mijn dossiernotitie van 30 pagina’s met onder anderen rechtspraak.  

1 uurtarief

Zie bijgaand boekwerkje bgk en rechtspraak, bladzijde 8. De Rechtbank Den Haag 19 november 2008 303768 / HA ZA 08-38: Eenzelfde tarief voor alle werkzaamheden is gebruikelijk en niet onredelijk.

Ook Inshared wordt geacht zich aan de rechtspraak te houden of verlaat anders het terrein van de letselschade en geef de zaken door aan Achmea Personenschade.

De Consumentbond heeft Inshared uitgeroepen tot beste Verzekeraar 2021/2022 maar vergat even de Letselschade Afdeling door te lichten. Het lijkt mij dat de Consumentenbond – een ambtelijke ogende instelling met vooral part time dames – zich bij haar leest houdt en vooral nieuwe scheerapparaten en wasmachines keurt en dat publiceert in haar maandelijkse krantje voor haar abonnees.

Keurmerk Letselschade

Klopt dat we niet aangesloten zijn en dat keurmerk hebben we niet nodig los van het gegeven dat er publicaties zijn dat het keurmerk al lange tijd een dode letter is en zie een jarengeleden publicatie in het blad Verkeersrecht. In de 47 jaar heb ik vele junioren opgeleid (old school) en een echt keurmerk is de kwaliteit van het geleverde werk.

Naar ik aanneem koopt u tenzij u vegetariër bent uw vlees bij de slager omdat het kwalitatief goed (bereid en verzorgd) is en niet omdat er aan het pand een bord “keurslager” hangt.

Zie onze website (Onze Resultaten) dat we uitstekend werk verrichten en soms een gruwel zijn voor Verzekeraars en haar medisch adviseurs. In de achterliggende jaren zijn door mij met succes medisch adviseurs bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege gedaagd. Daar waar er sprake is van aantoonbaar ondermaatse dossierbehandeling bij Verzekeraars dat een gevolg is van de inzichten van de kasboekmanagers in de Bestuurskamers vindt u ClaimZorg op uw pad en dat in een veld waar voor de gelaedeerde er grote financiële- en sociale belangen spelen.

Dat geldt evenzo voor de Gedragscode Behandeling Letselschade waar Verzekeraars en ook  Inshared zich niet aan houden en het is een ernstige tekortkoming dat er geen sancties zijn opgenomen indien deze Gedragscode niet wordt nageleefd.

Stel een agent houdt u aan omdat u door een rood uitstralend verkeerslicht reed maar er staat geen sanctie (bekeuring) op. Hoe serieus nemen we de agent dan?

Mijn ervaring is overigens dat de goede Verzekeraars de Gedragscode Behandeling Letselschade niet nodig hebben en de beruchte Verzekeraars deze code regelmatig schenden.

Overigens mag mijn collega die op mijn verzoek het betreffende traject volgde zich NIVRE-expert noemen. Terzijde merk ik nog op dat er voor geen enkel NIVRE-cursus onderdeel (tot voor kort) examens moesten worden afgelegd. Bijzitten is voldoende. Gezellig.

Ik ken nogal wat ervaren collega’s in de letselschadebranche bij Verzekeraars die met mij weigerden deel te nemen aan de NIVRE-opleiding: niks nieuws, niveau bedroevend laag, bedenkelijke kwaliteit docenten, slechts 3 jaar ervaring om tot dit opleidingstraject te worden toegelaten en ga zo maar door.

Daarentegen heb ik in een verleden voor alle opleidingstrajecten bij het SVV examens (!) moeten afleggen en diploma’s verkregen, stevige interne opleidingen gehad met harde leermeesters, naast een veelvoud aan andere relevante opleidingen. Ik besteed 4-6 uur per week aan voorkomende rechtspraak en publiceer regelmatig en bij de betere Verzekeraars heb ik regelmatig persoonlijk contact door middel van overleg aan het bureau met professionals en worden mijn voorstellen voor een verbeterde aanpak van de behandeling van letsel- en overlijdensschadezaken in dank ontvangen, dus houdt u svp op met mij weg te zetten als een beginneling.

Alle Verzekeraars betalen ons uurtarief

Zie bijgaande verklaring van 11 februari 2022 van de accountant. Dat moet nog worden bijgewerkt voor het jaar 2022 maar ik kan u alvast mededelen dat uw moederbedrijf Achmea in 2022 tussentijds als bij de eindafwikkeling het volledig uurtarief + kantoorkosten van ClaimZorg netjes betaalde met vanzelfsprekend het (kennelijk niet voor u?) bekende voorbehoud. We tikten recent nog zonder procedure bij Achmea in goed en persoonlijk overleg een zaak aldaar af van € 1.000.000. Wij staan bekend als een Bedrijf met hoge specialisatie, wij maken grote stappen en treden hard op naar Verzekeraars die er een bende van maken en inmiddels weet men ook bij Medas/Sedgwick dat ik niet schroom men voor het Regionaal Medisch Tuchtcollege te dagen. Wij dienen uitsluitend de belangen van de cliënt en niet die van Verzekeraars en met de rechtspraak in de hand belagen wij zonodig het management van de aansprakelijke Verzekeraar.

Ik hoop overigens dat eens het tij keert en wel dat we meer specialisten hebben dan managers.

Ook Inshared staat op de lijst van verzekeraars die ons uurtarief altijd correct betaalde – maar dat was in de tijd dat er nog ervaren en deskundig personeel dan managers in dienst waren. Uw collega de heer S. en mevrouw D. waren de laatste dossierbehandelaars met wie een prettig en zakelijk contact werd onderhouden en ingediende tussentijdse declaraties werden op hun advies 100% betaald maar kennelijk worden zij beleidsmatig voor ClaimZorg buiten het speelveld gehouden! Overigens schroomde Inshared in het verleden niet om een externe ervaren schaderegelaar op de zaak te zetten maar deze normale gang van zaken past kennelijk niet meer in het online beleid van Inshared waar een ieder eencellig digitaal vanaf een beeldscherm in de thuissituatie acteert.

Opvragen medische informatie: Zie nogmaals de Rechtbank Den Haag 19 november 2008 303768 / HA ZA 08-38.

Nu u aankondigt mijn behandelingskosten niet correct te betalen en voor het opvragen van medische informatie en andere gewenste informatie een fooi aankondigt zet u zichzelf buitenspel en heeft te gelden:

Wie niet aan tafel zit staat op de menukaart

Waarom zou ik u gezien uw aangekondigd beleid bedienen met medische informatie en nota bene ook nog eens medische informatie aan uw medisch adviseur toezenden? U doet zelf uw huiswerk maar. Succes met de richtlijnen van uw (kwaliteit) managers.

Overigens versturen wij anno 21e eeuw medische informatie langs digitaal beveiligde weg. Opsturen per aangetekende post – zoals u wenst – vond hier voor het laatst plaats toen we afscheid namen van de fax uit de jaren 90.

Kantoorkosten

Zie de bijgaande verklaring van de accountant van 10 januari 2023 en voorts het boekwerkje Kantoorkosten en rechtspraak.

Ik heb u niet gezien tijdens mijn rechtenstudie in Leiden dus laat ik u voorlichten dat de rechtspraak van het Hof Den Haag uit 2015 rechtens heeft te prevaleren boven uitspraken van een enkele dwalende lagere rechter dat kantoorkosten niet van deze tijd is en moet geacht inbegrepen te zijn in het uurtarief. Maar goed, het optreden van de rechters staat niet garant voor juiste en kwalitatieve zittingen en uitspraken en dat is mijn ervaring in de maandelijkse procedures die ik zelf voer! Rechterlijke dwaling en wraking van de rechter komt overigens niet meer incidenteel voor. Mijn pleidooi dat er speciale letselschaderechters komen – we hebben het dan niet over de Deelgeschillen letsel- en overlijdensschadezaken – wordt toegejuicht door de rechterlijke macht zelve maar de beleidsmanagers (..) zien dat anders.

Inschakeling schaderegelaar

De Gedragscode Behandeling Letselschade, gedragsregel 5 schrijft voor dat de Verzekeraar 1x per jaar persoonlijk contact met het slachtoffer heeft – eventueel in aanwezigheid van de belangenbehartiger – tenzij het slachtoffer daar geen prijs op stelt.

Waar was u tot heden? We zijn inmiddels 1.5 jaar verder

Vordering gaat rechtstreeks naar de wederpartij

Indien onze 1e nota bgk – zonodig ten titel van voorschot – niet thans door Inshared wordt betaald wordt de openstaande vordering via onze Gerechts-deurwaarder gedeponeerd op het adres van uw verzekerde en bij niet voldoening van deze vordering wordt via de rechtbank om loon-, bank- en boedelbeslag verzocht. U kunt alvast uw verzekerde instrueren.

Ik ga u voordat u met WAM-bepalingen komt aanzetten uitleggen waarom ik kies voor deze weg. Uw verzekerde kan immers op grond van artikel 6: 162 BW rechtstreeks worden aangesproken voor de vermogensschade en de verzekeringsovereenkomst die zij/hij met u heeft is een contractuele kwestie waar de gelaedeerde geen partij is. Zie verder de Asser Serie nr. 6 waar dit uitvoerig besproken wordt.

Tot slot

Ook dit schrijven gaat om mijn weblog en het Letselschade Forum. U kunt daar in het kader van hoor en wederhoor uw commentaar plaatsen. Ik neem uw Letselschade manager ook in deze zaak mee. De vorige manager Letselschade had alras door dat met elkaar in persoonlijk gesprek blijven en afspraken maken die beide partijen dient veel beter werkt dan dit soort standaard riedelbrieven die Inshared al enige tijd meent te moeten versturen.

U maakt van het onderdeel bgk hoofdzaak en dat zou bijzaak moeten zijn. Inshared bezuinigt aan de verkeerde kant! Voor dit schrijven reken ik slechts 2 uur en is verhaalbaar op grond van artikel 6: 96 BW lid 2 onder B+C.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Trauma chirurg Leijdesdorff: De meeste verwondingen zijn makkelijk te voorkomen | Volgende bericht:  Verzekeraars willen pragmatisch regelen (..) » »